Wadi's

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een wadi ziet er bij ‘droog weer’ uit als een laagte (meestal bedekt met gras). Bij regen wordt deze laagte gevuld met water dat langzaam de bodem inzakt. Ze dienen vooral voor het afvoeren van overtollig regenwater.

Wadi’s worden altijd door een hele wijk aangelegd. Die wadi’s zijn verbonden door de (drain)buizen. Die buizen lopen niet alleen onder de wadi’s door, maar ook onder de straten. Door de verbinding van de wadi’s met die buizen wordt het water zo gelijkmatig mogelijk over de woonwijk verspreid.

In onze gemeente zijn wadi's aangelegd in de nieuwe woonwijk Zuidbroek (Wierden) en De Berghorst (Enter).

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wadi’s zijn een bijzondere manier om (re­gen)water af te voeren. Om ervoor te zorgen dat de wadi’s ook goed (blijven) werken, moet er wel netjes mee omgegaan worden.

Wat kunt u doen?

Geen vuil of afval in de wadi’s

Bij de aanleg is er veel aandacht voor de infiltra­tiecapaciteit van de bodem. Dat betekent dat er een goede wortelende begroeiing aanwezig moet zijn, zodat het water gemakkelijk de bodem in kan. Door slib en bijvoorbeeld bladafval kan de bodem dichtslibben. Voor het goed werken van een wadi is het van groot belang dat er geen materialen, vuil of afval in de wadi wordt opge­slagen. De gemeente zal er op toe zien dat dit niet gebeurd.

Laat uw hond niet uit in de wadi

Verder is het uitlaten van honden in wadi’s niet wenselijk. Het is niet alleen onfris als uw hond z’n behoefte hier doet, maar de wadi kan er ook door dichtslibben.

Auto’s niet in wadi’s parkeren of wassen

Het is niet de bedoeling om in de wadi’s te par­keren. Lekkende auto’s kunnen bodemverontrei­niging veroorzaken. Ook autowassen in of nabij een wadi is niet toegestaan. Het vuile water wat door het autowassen naar de wadi’s toestroomt, vervuild immers zowel de bodem als het grond­water.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wat is de functie van een wadi?

Water afvoeren na regenbuien
De wadi’s staan dus meestal droog. Ze fungeren als waterafvoer uitsluitend na regenbuien. De functie van een ‘Nederlandse wadi’ is wel anders dan een oorspronkelijke wadi. Het doel is name­lijk het vasthouden van regenwater (in de wadi) en te infiltreren in de bodem.

Water afvoeren bij hoge grondwaterstand

In de winter verdampt weinig water en kan het langdurig regenen. De grondwaterstand stij­gt dan. Het grondwater moet niet te hoog ko­men, anders krijgen we natte voeten. Als het grond­water de hoogte van de draineerbuis onder de wadi’s bereikt, wordt het water door deze buis afgevoerd naar speciale ‘drainputten’.

Maar.... hoe werkt een wadi?

Normaal wordt regenwater vanaf de daken en straten verzameld in rioolbuizen en vervolgens afgevoerd. Bij het gebruik van wadi’s wordt re­genwater vanaf daken via de goten, door de voortuin naar de straten geleid. Daar voegt het zich bij het regenwater dat op de straat zelf valt. De straten hebben geen kolken / putjes, maar het regenwater wordt via goten afgevoerd naar de wadi’s. Als het water van de straten bij de wadi’s aan­komt, verspreidt het zich over de bodem. Er kunnen zich dan twee mogelijkheden voordoen:

  1. Bij normale bui (geringe neerslag), zakt het re­genwater langzaam de bodem in. Na en­kele uren (maximaal 24 uur) is de wadi weer droog.
  2. Bij een grote bui (meer neerslag) vult de wadi zich tot een diepte van ongeveer 25 centi­meter, dan treden de zogenaamde ‘slok-ops’ in werking. Dit zijn speciale straatkolken (putten) die ervoor zorgen dat het water snel in de buis onder de wadi verdwijnt (zie kader hiernaast).
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De wadi’s in onze gemeente worden beheerd en onderhouden door de gemeente. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘intensief’ en ‘extensief’ beheer.

Een intensief beheerde wadi bestaat voornamelijk uit gras en wordt in het groeiseizoen (van maart tot oktober) één keer per week gemaaid. Door zo vaak te maaien blijft het gras kort, waar­door andere planten onmogelijk de bodem kun­nen afsluiten. En het trekt ook minder zwerfvuil. Bij de nieuwbouwwijken in Wierden worden wadi’s in de wijk intensief beheerd.

Er zijn ook wadi’s die ‘extensief’ beheerd worden. Deze wadi’s zien er anders uit dan de wadi’s die inten­sief beheerd worden. In plaats van gras (gazon) worden bloemenmengsels voor deze wadi’s ge­bruikt. Op deze manier wordt beter aangesloten op de beplanting in het buitengebied. Extensief beheerde wadi’s worden twee keer per jaar gemaaid.

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

U vindt hier informatie over: "Tip ons"

Tip ons

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

Geef uw tip door

Alvast bedankt!
team communicatie gemeente Wierden

U vindt hier informatie over: "Meer weten?"

Meer weten?

Folder

Wilt u meer weten over de wadi's in onze gemeente? Lees dan de folder over 'wadi's'. Deze folder vindt u onder het tabblad Documenten.

Loket Bouwen en wonen

U kunt met uw vragen terecht bij het loket Bouwen en wonen (tel. 0546 580 838, e-mail bouwenenwonen@wierden.nl).