Definitieve bezuinigingsmaatregelen 2020

De inkomsten en uitgaven van de gemeente Wierden zijn niet in evenwicht. Dat komt vooral door de grote tekorten in de (jeugd)zorg zoals wij op 2 juli 2019 ook hebben gecommuniceerd. Natuurlijk willen wij in de toekomst een financieel gezonde gemeente blijven en dus moeten we ons huishoudboekje op orde hebben. Daarom heeft het college op 2 juli 2019 een voorstel met bezuinigingsmaatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierover heeft de gemeenteraad afgelopen 11 en 25 september gesproken en op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad de definitieve begroting vastgesteld voor 2020.

Met een aantal bezuinigingsmaatregelen heeft de gemeenteraad ingestemd en deze worden doorgevoerd. Niet alle maatregelen konden op instemming van de gemeenteraad rekenen en deze worden dan ook niet doorgevoerd. Hieronder zijn de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen benoemd aangevuld met informatie of de gemeenteraad hiermee wel/niet heeft ingestemd.

Bezuinigingen sociaal domein

Voor het sociaal domein is een plan van aanpak met 23 maatregelen opgesteld. Deze moeten 1,2 miljoen euro besparing opleveren. Insteek van het plan is gericht op een efficiëntere organisatie, strikt volgen van kaders en richtlijnen en vroege signalering van problemen waardoor de inzet van dure zorg misschien niet nodig is. Door het nemen van deze maatregelen hopen we binnen het sociaal domein flink te kunnen bezuinigen en de kwaliteit van zorgverlening op orde te houden. De gemeenteraad heeft ingestemd met het pakket aan maatregelen voor het sociaal domein.

Subsidiemaatregelen

Het college had een voorstel gedaan voor wijzigingen van de subsidieverstrekking aan verenigingen en stichtingen. De gemeenteraad heeft niet ingestemd met de voorgestelde subsidiemaatregelen. De subsidieverstrekkingen blijven vooralsnog ongewijzigd. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om een nieuw subsidiebeleid op te stellen, in samenspraak met de verengingen/stichtingen en organisaties. Het nieuwe subsidiebeleid zal voor de zomer van 2020 worden opgeleverd.

Belastingmaatregelen

Voor het doorvoeren van deze maatregel vinden wij het acceptabel om de tarieven op gelijkwaardig niveau als omliggende gemeenten te brengen. De gemeenteraad heeft ingestemd met de volgende maatregelen die met ingang van 1-1-2020 worden doorgevoerd
 

 • Verhogen onroerendezaakbelasting (OZB) van woningen in 2020 met 18% waardoor het tarief op gelijkwaardig niveau als omliggende gemeenten komt. De exacte tarieven worden in december 2019 vastgesteld. Als deze zijn vastgesteld zullen we de tarieven voor 2019 communiceren in de gemeentelijke pagina, www.wierden.nl en via onze social media kanalen.
 • Verhogen onroerendezaakbelasting(OZB) voor eigenaren/gebruikers van bedrijfspanden op gelijkwaardig niveau als omliggende gemeenten. In de gemeente Wierden betalen eigenaren van bedrijfspanden 95% minder aan OZB dan in omliggende gemeenten. De verhoging wordt met ingang van 2020 in drie stappen doorgevoerd. 
  In 2020 bedraagt de verhoging 18%
  In 2021 bedraagt de verhoging 32% (zoals de maatregelen nu zijn vastgesteld)
  In 2022 bedraagt de verhoging 32% (zoals de maatregelen nu zijn vastgesteld)
  In december worden de tarieven vastgesteld. Als deze zijn vastgesteld, communiceren wij de tarieven via www.wierden.nl, de gemeentelijke pagina en onze social media kanalen.
 • Verhogen forensenbelasting met 19% met ingang van 1-1-2020. Forensenbelasting is van toepassing voor mensen die niet woonachtig zijn in onze gemeente maar hier wel vaak verblijven.
 • Verhogen toeristenbelasting naar € 1,10 per nacht per persoon met ingang van 1-1-2020.

Aanvullende maatregelen  

Alle bovengenoemde maatregelen leveren nog niet de gewenste bezuiniging op, daarom werden onderstaande aanvullende maatregelen voorgesteld aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft ingestemd met aanvullende bezuinigingsmaatregelen ter hoogte van € 373.000. De belangrijkste maatregelen waarmee wel/niet is ingestemd, staan hieronder:

Aanvullende maatregelen waarmee de gemeenteraad WEL heeft ingestemd

 • Versoberen van het mantelzorgcompliment
 • Kapot straatmeubilair komende jaren niet vervangen maar verwijderen
 • Verlagen van de budgetten van jeugdbeleid en Wijksaam
 • Geen jeugdhonk in Enter

Aanvullende maatregelen waarmee de gemeenteraad NIET heeft ingestemd

 • Tijdelijk minder onkruidbeheersing, onderhoud aan bomen en klein onderhoud van wegen
 • Verlagen van het bedrag voor het Kindpakket
 • Stoppen met gemeentelijke bijdrage aan paasvuren. Er wordt eerst een gesprek gevoerd met organiserende partijen over de mogelijke voorzetting van deze traditie in de gemeente Wierden.
 • Stoppen/wijzigen zomerinzameling GFT afval
 • Stoppen met bovengrondse inzameling van PMD afval via verzamelcontainer