Watertakenplan

 • Watertakenplan

  Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer (Wm) een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en op grond van de Waterwet een zorgplicht voor hemelwater & grondwater. De manier waarop de gemeente invulling geeft aan deze watertaken staat in ons “Watertakenplan 2020 t/m 2024: “duurzaam & toekomstgericht”.

  Door het vaststellen van dit Watertakenplan geeft de gemeente Wierden aan hoe de gemeente haar watertaken invult en bekostigt.

  De belangrijkste speerpunten voor de komende planperiode zijn:

  • Het instant houden van de bestaande voorzieningen (alleen hoogst noodzakelijk onderhoud & investeringen) in het kader van de volksgezondheid;
  • Waar mogelijk wordt het vervangen van de riolering gecombineerd met het herinrichten van de leefomgeving;
  • Vergroten waterbewustzijn bij inwoners & bedrijven;
  • Inspelen op de omgevingswet;
  • Uitvoeren van Groen / blauwe maatregelen (klimaatadaptie);
  • Ondersteunen bewonersinitiatieven / stimuleringsmaatregelen (versnellen klimaatadaptatie);
  • In beeld brengen kwetsbaarheden m.b.t. wateroverlast, hitte en droogte door het uitvoeren van een regionale stresstest;
  • Verordeningen herzien zodat de (lokale) regels qua waterbeheer aansluiten bij de doelen die nagestreefd worden;

  Documenten:

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.