Regionale Woonvisie Twente 2015 - 2025

  • Regionale Woonvisie Twente 2015 - 2025

    De 14 gemeenten in de regio Twente en de 18 woningcorporaties (verenigd in WoON Twente) gaan nauwer samenwerken op het terrein van het wonen. In deze gezamenlijke regionale woonvisie zijn afspraken gemaakt over aanpassing en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad, en over het omgaan met uitbreiding. De 14 colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de regionale Twentse woonvisie. Hiermee gaan de gemeenten, corporaties en provincie gezamenlijk de opgaven voor de toekomst aan.

    Documenten:

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.