Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

 • Watertakenplan

  Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer (Wm) een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en op grond van de Waterwet een zorgplicht voor hemelwater & grondwater. De manier waarop de gemeente invulling geeft aan deze watertaken staat in ons “Watertakenplan 2020 t/m 2024: “duurzaam & toekomstgericht”.

  Door het vaststellen van dit Watertakenplan geeft de gemeente Wierden aan hoe de gemeente haar watertaken invult en bekostigt.

  De belangrijkste speerpunten voor de komende planperiode zijn:

  • Het instant houden van de bestaande voorzieningen (alleen hoogst noodzakelijk onderhoud & investeringen) in het kader van de volksgezondheid;
  • Waar mogelijk wordt het vervangen van de riolering gecombineerd met het herinrichten van de leefomgeving;
  • Vergroten waterbewustzijn bij inwoners & bedrijven;
  • Inspelen op de omgevingswet;
  • Uitvoeren van Groen / blauwe maatregelen (klimaatadaptie);
  • Ondersteunen bewonersinitiatieven / stimuleringsmaatregelen (versnellen klimaatadaptatie);
  • In beeld brengen kwetsbaarheden m.b.t. wateroverlast, hitte en droogte door het uitvoeren van een regionale stresstest;
  • Verordeningen herzien zodat de (lokale) regels qua waterbeheer aansluiten bij de doelen die nagestreefd worden;

  Documenten:

 • Visie Dorpsrand Wierden

  Documenten:

 • Structuurvisie Wierden

  De structuurvisie van de gemeente Wierden is een toekomstvisie op de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente: vanaf nu tot 2030. Naast de vraag wat we willen bereiken (ruimtelijke ontwikkelingsvisie), staat er ook in hoe we dit willen bereiken (uitvoeringsparagraaf).

  Documenten:

 • Regionale Woonvisie Twente 2015 - 2025

  De 14 gemeenten in de regio Twente en de 18 woningcorporaties (verenigd in WoON Twente) gaan nauwer samenwerken op het terrein van het wonen. In deze gezamenlijke regionale woonvisie zijn afspraken gemaakt over aanpassing en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad, en over het omgaan met uitbreiding. De 14 colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de regionale Twentse woonvisie. Hiermee gaan de gemeenten, corporaties en provincie gezamenlijk de opgaven voor de toekomst aan.

  Documenten:

 • Mobiliteitsplan

  In het Mobiliteitsplan Wierden staan de hoofdlijnen van verkeer en vervoer in onze gemeente beschreven en maken we keuzes de verkeersstromen te verbeteren. De ambitie: een verkeersbeleid en een verkeers- en vervoersysteem dat bijdraagt aan een bereikbaar, leefbaar en veilig Wierden in 2015 met een doorkijk naar 2020.

  Documenten:

 • Masterplan Stationsomgeving Wierden (visie)

  Voor de stationsomgeving van Wierden is een visie gemaakt voor onder andere de verkeersafwikkeling (o.a. aanleg tunnels), ruimtelijke structuur bedrijventerreinen noordkant spoor en directe omgeving station/stationsplein.

  Documenten:

 • Landschapsontwikkelingsplan

  Documenten:

 • Kantorenvisie gemeente Wierden

  Documenten:

 • Gebiedsplan A1-zone

  Documenten:

 • Dorpsplannen

  Tussen 2009 en 2011 hebben de buurtschappen in onze gemeente 'dorpsplannen' gemaakt. Deze vind je hier terug.

  Documenten:

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.