Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Nota Meerjarenbeleid 2024-2027 en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De Nota Meerjarenbeleid geeft een overzicht van alle te verwachten activiteiten met daarbij een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende vier jaren. In 2024 en 2025 is er een sluitend meerjarenperspectief. Met ingang van 2026 nemen naar verwachting de te ontvangen middelen van het Rijk sterk af en treden er wel uitdagingen op om het gemeentelijk takenpakket uit te kunnen blijven voeren.

“Als gemeente Wierden staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen”, aldus wethouder Kortenhoeven. Daarbij gaat het om de klimaatverandering, de energietransitie, de ontwikkeling van het landelijk gebied, de behoefte aan woningen en de opvang van vluchtelingen. Maar ook om de zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. Zo neemt de vergrijzing verder toe, zien we een toename van psychologische problemen bij jongeren en kunnen steeds meer inwoners moeilijker financieel rond komen.

Keuzes maken

Wethouder Kortenhoeven: “We zien dat het meer dan voorheen noodzakelijk is om keuzes te maken. We staan voor complexe maatschappelijke uitdagingen, terwijl onze organisatie steeds meer onder druk komt te staan”. Dit komt onder andere door de krappe arbeidsmarkt, waardoor het aantrekken van gekwalificeerd personeel bemoeilijkt wordt. Daarnaast krijgt de gemeente Wierden net als andere gemeenten te maken met financiële beperkingen.

Vanaf 2026 stelt het Rijk aan gemeenten structureel zo’n € 2 miljard minder beschikbaar voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. “Door deze ontwikkelingen moeten we zorgvuldige afwegingen en keuzes maken, prioriteiten stellen en faseren. Daarbij maken we af, waar we aan begonnen zijn”, zegt Kortenhoeven. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zijn erg belangrijk om tot goede en gedragen oplossingen te komen. “Door als gemeente nog beter te luisteren en hen beter te betrekken kom je samen verder”. Daarvoor is een andere manier van werken nodig. Een verandering die de gemeente Wierden al heeft ingezet en de komende jaren blijvend aandacht vraagt.

Komende jaren

Het groene profiel uit de toekomstvisie "Thuis in de gemeente Wierden, dorpsleven met een groene stip op de horizon" werkt door in de aanpak voor de komende jaren. De gemeente Wierden versterkt haar 'groene' kwaliteiten en zet deze in om duurzaam en toekomstbestendig te worden. Dit streven draagt bij aan het behoud van onze aantrekkelijkheid voor inwoners en bezoekers.

Wethouder Kortenhoeven: “Onze inzet voor duurzaamheid omvat niet alleen het behouden van onze groene omgeving, maar ook het maken van duurzame keuzes op diverse gebieden, zoals wonen, werken, recreëren, het inrichten van onze omgeving, consumptie- en reisgedrag, en de manier waarop we energie opwekken. We proberen zo veel als mogelijk zelfvoorzienend te worden”.

Onderwijs

De gemeente Wierden vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. In 2021 heeft de gemeenteraad daarvoor het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Kortenhoeven: “We willen graag dat kinderen les krijgen in moderne duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen. De uitvoering van het IHP vraagt de komende jaren om veel financiële middelen. In deze Nota Meerjarenbeleid en straks bij de begroting 2024 wordt dan ook voorgesteld om € 5.000.000,- in 2024 in de reserve IHP te storten”.