Dit voorjaar heeft de gemeente Wierden uitvoerig gesproken over windenergie in de gemeente, waarbij ook een voorlopig zoekgebied in beeld was. Uiteindelijk is met de Provincie Overijssel afgesproken dat de gemeente Wierden tot 1 januari 2024 de tijd heeft om onderzoek te doen naar eventuele zoekgebieden en om te komen tot een lokaal windbeleid. Provincie Overijssel heeft hierbij de toezegging gedaan dat zij  tot 1 januari 2024 geen initiatieven in gemeente Wierden in behandeling neemt.

Haalbaarheidsonderzoek

Op dit moment wordt voor de gemeente Wierden door adviesbureau Witteveen & Bos een haalbaarheidsonderzoek, oftewel een technische en ecologische verkenning, uitgevoerd. Uit dit onderzoek zal blijken welke technische ruimte er is voor windturbines in de gemeente Wierden. Hierin worden diverse criteria meegenomen.

Provincie Overijssel

Afgelopen juli, vlak voor de zomervakantie, publiceerde de Provincie Overijssel berichtgeving over de clustering van windturbines in Overijssel om verrommeling van het landschap tegen te gaan. Hierin staat ook dat de Provincie hoe dan ook plannen voor windenergie heeft in Overijssel. Ze focussen zich daarbij met name op 4 grote clusters, waar dan minimaal 4 windturbines komen te staan. Daarnaast kijken ze langs infrastructuur en dan met name de N35/A35 en de A1. Dit betekent dat de Provincie ook mogelijkheden ziet voor clusters in gemeente Wierden. In de berichtgeving gaf de Provincie aan dat zij daarvoor dan meer de regie neemt.

Eigen regie

“Gemeente Wierden vindt het dan ook belangrijk om als gemeente zelf kaders te hebben voor eventuele toekomstige initiatiefnemers voor windenergie”, aldus wethouder Richard Kortenhoeven. “En daarbij willen we onze inwoners betrekken”. Overigens heeft de gemeente Wierden op 10 juli jl. diverse kritische vragen gesteld aan de Provincie over deze omwenteling.

Op dit moment spelen er diverse zaken op gebied van de energietransitie, waardoor niet alle voorgenomen ontwikkelingen te realiseren zijn. Zo is het elektriciteitsnet op veel plekken in Nederland overbelast, waardoor de teruglevering van energie door zonne- of windparken niet altijd mogelijk is. Daarnaast is er nog onduidelijkheid voor de agrarische sector. Landelijk is er geen landbouwakkoord en ook nog geen duidelijkheid over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Dat is ook de reden waarom gemeente Wierden op dit moment hun afwegingskader voor zonneparken on hold hebben gezet.

Praat met ons mee

Gemeente Wierden vindt het belangrijk om samen met haar inwoners te praten over de voorwaarden die er gesteld moeten worden binnen het eventueel vast te stellen windbeleid, afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. Kortenhoeven: “We willen graag helder hebben welke voorwaarden dit zijn en deze voorwaarden ook meegeven aan initiatiefnemers en de Provincie.  Om tot een beleid te komen is door het college van burgemeester en wethouders een participatie proces vastgesteld. Daarin is in grove lijn uitgezet hoe het proces er uit ziet tot 1 januari 2024. De bijeenkomst op 28 september is de eerste stap”. Op dit moment is echter niet duidelijk hoe de Provincie verder te werk zal gaan. De gemeente Wierden is nog in afwachting van de beantwoording op hun vragen door de Provincie. Er staat inmiddels een afspraak met de Provincie gepland.

Informatiebijeenkomst 28 september 2023

Om de voortgang te behouden organiseert gemeente Wierden een bewonersavond op 28 september a.s.  van 19.00 - 21.00 uur in het gemeentehuis van Wierden. Tijdens deze avond licht de gemeente Wierden het verdere proces, om te komen voor kaders windbeleid, toe. Ook horen zij graag van haar inwoners welke voorwaarden zij van belang vinden. De opzet van deze avond is van informatieve aard. Tijdens de bijeenkomst komen er geen locaties aan de orde. Wel zullen inwoners worden meegenomen in de uitgangspunten die bureau Witteveen & Bos meenemen in het haalbaarheidsonderzoek. Inwoners die de bijeenkomst op 28 september bij willen wonen, kunnen zich aanmelden. 

Aanmelden informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst

Wanneer: Donderdag 28 september 2023
Tijdstip: 19.00 uur – 21.00 uur
Waar: Gemeentehuis Wierden, ingang vijverzijde

De gemeente Wierden gaat ook graag in gesprek met belangen- en inwonersgroepen. Hierbij doet gemeente Wierden dan ook graag het verzoek aan deze groepen om zich te melden. Zij kunnen een e-mail sturen naar duurzaamheid@wierden.nl.