Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

In sommige gevallen passen uw plannen niet binnen het bestemmingsplan, maar wil de gemeente wel medewerking verlenen. Dit zogenaamde “handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening” kan op drie verschillende manieren:

  1. met een mogelijkheid uit het bestemmingsplan zelf, de zogenaamde binnenplanse afwijking;
  2. voor kleine strijdigheden die niet binnen het bestemmingsplan mogelijk zijn, de zogenaamde kruimelgevallen;
  3. voor grotere afwijkingen van het bestemmingsplan.

In alle drie de gevallen maakt het opheffen van de strijdigheid met het bestemmingsplan onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

Binnenplanse afwijking

Binnen het bestemmingsplan is door regels aangegeven wat u mag bouwen, hoe u uw perceel mag gebruiken enzovoort. Het kan voorkomen dat u plannen heeft die niet binnen de regels van het bestemmingsplan passen. U wilt bijvoorbeeld een erker bouwen aan de voorkant van uw woning hoewel dat volgens het bestemmingsplan niet mag. De regels in het bestemmingsplan geven aan dat geen bouwwerken voor de voorgevel opgericht mogen worden. Binnen het bestemmingsplan kan een afwijking opgenomen zijn dat u, onder bepaalde voorwaarden, toch voor de voorgevel mag bouwen.  

Kruimelgevallen

Het kan voorkomen dat uw plannen niet passen binnen de regels en afwijkingen van het bestemmingsplan. Dit komt vaak voor bij verouderde bestemmingsplannen die bijvoorbeeld maar 30 m² aan bijgebouwen toestaan, terwijl 75 m² wenselijk en ruimtelijk aanvaardbaar is. De gemeente Wierden heeft een afwijkingenbeleid vastgesteld, het 'Beleid planologische afwijkingen'. Dit beleid geeft aan in hoeverre er nog kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. De gemeente bekijkt voor elke aanvraag apart of het mogelijk is van het bestemmingsplan af te wijken. Het is dus niet vanzelfsprekend dat u een vergunning krijgt. 

Beroep aan huis

In de meeste bestemmingsplannen zijn de regels voor het starten van een beroep aan huis opgenomen. Als u aan de regels in het bestemmingsplan voldoet hoeft u hiervoor geen omgevingsvergunning aan te vragen.

Er zijn ook bestemmingsplannen waarin dit nog niet is geregeld. Om het dan toch mogelijk te maken een beroep aan huis te starten heeft de gemeente regels opgenomen in het 'Beleid planologische afwijkingen'. Wilt u een beroep aan huis uitoefenen in een gebied met zo’n bestemmingsplan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’. 

Grote afwijking van het bestemmingsplan

Ook voor grotere afwijkingen bestaat de mogelijkheid deze op te heffen. Dit kan alleen als deze past binnen ons beleid projectbesluit. In de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet voor het opheffen van de strijdigheid wel een motivering worden opgenomen. Wij vragen aan u als initiatiefnemer deze motivering zelf te laten opstellen door een deskundig bureau. Waar de motivering precies aan moet voldoen, kunt u lezen in de beleidsregel 'indieningsvereisten ruimtelijke plannen'. Wanneer de motivering voldoet aan onze eisen, nemen wij deze op in de omgevingsvergunning en starten wij de procedure. Wij adviseren u eerst te informeren bij het loket [Bouwen en wonen] als u voor een grotere afwijking een omgevingsvergunning wilt aanvragen.

Wat is mogelijk wanneer de strijdigheid niet opgeheven kan worden

Wanneer de strijdigheid met het bestemmingsplan van uw plan niet kan worden opgeheven, bestaat er nog de mogelijkheid om het bestemmingsplan aan te passen. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u lezen in de 'indieningsvereisten ruimtelijke plannen'. Wij adviseren u hiervoor eerst contact op te nemen met het loket Bouwen en wonen.

Procedure

Via welke procedure uw aanvraag wordt behandeld is afhankelijk van uw plan. Aanvragen met een binnenplanse afwijking of een afwijking voor een kruimelgeval worden bijna altijd afgehandeld via de reguliere procedure. Voor aanvragen met een grote afwijking van een bestemmingsplan wordt altijd de uitgebreide procedure gevolgd. Als u een aanvraag indient die bestaat uit meerdere activiteiten, dan wordt de uw aanvraag afgehandeld via de zwaarste procedure. Meer informatie hierover kunt u lezen in het tabblad 'Hoe werkt het?' van de omgevingsvergunning.

Onlosmakelijkheid

Het is voor het opheffen van de strijdigheid met het bestemmingsplan niet altijd mogelijk om alleen een omgevingsvergunning aan te vragen. In de wet is nu geregeld dat onlosmakelijk verbonden activiteiten in één keer moeten worden aangevraagd. Dit heeft de wetgever gedaan om te voorkomen dat u uiteindelijk uw plan (toch) niet kunt uitvoeren.