Het uitvoeren van een werk of werkzaamheden

Als u iets aan uw omgeving verandert, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt ook voor werkzaamheden die niet vallen onder de categorie ‘bouwwerk’. In gebieden met landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarde mag u meestal niet zomaar dingen veranderen. Hiervoor hebt u een omgevingsvergunning nodig. Het doel van deze vergunning is bepaalde aangewezen gebieden te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen.

Zo’n vergunning kan bijvoorbeeld vereist zijn voor:

  • het ophogen en afgraven van grond
  • diepploegen- en woelen van grond
  • het aanleggen of dempen van sloten en greppels
  • het aanbrengen van verhardingen
  • het aanleggen van een poel
  • het aansluiten van hemelwaterafvoer en drainage op gemeentelijke sloten

In het bestemmingsplan staat wanneer een vergunning voor deze werkzaamheden nodig is. Aan de hand van de situatie ter plaatse en toekomstige ontwikkelingen kijken we of u een omgevingsvergunning krijgt.

Waar moet u nog meer aan denken

Afhankelijk van het project, kan het zijn dat een omgevingsvergunning niet voldoende is. Denk hierbij aan het Besluit bodemkwaliteit, de Flora en faunawetgeving, Natuurbeschermingswet en een Ontgrondingsvergunning. De medewerkers van het loket Bouwen en wonen kunnen u hierover informeren.

Procedure

Een omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk of werkzaamheden wordt in bijna alle gevallen verleend met de reguliere procedure. Deze procedure wordt beschreven onder het tabblad 'hoe werkt het' van de omgevingsvergunning.

Onlosmakelijkheid

Het is voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden niet altijd mogelijk om alleen een omgevingsvergunning aan te vragen. In de wet is nu geregeld dat onlosmakelijk verbonden activiteiten in één keer moeten worden aangevraagd. Dit heeft de wetgever gedaan om te voorkomen dat u uiteindelijk uw plan (toch) niet kunt uitvoeren. Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten die in ieder geval onlosmakelijk verbonden zijn met de activiteit uitvoeren van een werk of werkzaamheden: