Starten of veranderen van een bedrijf of instelling

Als u een bedrijf of instelling gaat oprichten of wilt veranderen moet u aan bepaalde milieuregels voldoen. Bijvoorbeeld als u een nieuw bedrijf begint in een bedrijfspand of het bouwen of veranderen van een stal bij uw agrarisch bedrijf.

Ondernemers krijgen te maken met milieuvoorschriften op het gebied van o.a. geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten wordt uw bedrijf op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) als type A, B of C aangemerkt.

Door het volgen van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welk type bedrijf u heeft  en welke regels voor uw bedrijf van toepassing zijn. Als u in de categorie A of B valt kunt u direct de aanvraag doorsturen naar het bevoegde gezag, vaak de gemeente. Blijkt dat u een type C bedrijf heeft dan moet u een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket aanvragen.

Met ingang van 1 januari 2013 vallen ook veel agrarische activiteiten onder het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat veel agrarische bedrijven die voorheen vergunningplichtig waren, nu geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu meer nodig hebben. In plaats van vergunningvoorschriften worden in het Activiteitenbesluit algemene regels (voorschriften) gesteld waaraan landbouwbedrijven moeten voldoen.     
Door de grote wijziging van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2013 zijn de volgende besluiten met ingang van die datum komen te vervallen:

  • Besluit landbouw milieubeheer;
  • Besluit mestbassins milieubeheer;
  • Besluit glastuinbouw milieubeheer;
  • Lozingenbesluit open teelt en veehouderij;
  • Lozingenbesluit bodembescherming.          

Type A: Geen melding milieubeheer, geen omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen. Bedrijven die onder deze categorie kunnen vallen zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen.

Type B: Melding milieubeheer

Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. U valt onder het Activiteitenbesluit en u moet uw bedrijfsactiviteiten bij ons melden. Met ingang van 1 januari 2013 geldt voor bepaalde bedrijfsactiviteiten naast een melding Activiteitenbesluit ook een aanvraag Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) op grond van de Wabo. Dit is een zogenaamde ‘toestemming vooraf’ voor aanvang van uw bedrijfsactiviteiten op een specifieke locatie.

Als u uw bedrijf start, wijzigt of uitbreidt, moet u een melding doen via de Activiteitenbesluit Internet Module en een OBM via het Omgevingsloket aanvragen. Bedrijven die onder deze categorie kunnen vallen zijn onder andere bedrijven uit de metaalelektro-industrie, betonindustrie, autoherstelbedrijven en agrarische bedrijven. U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Type C: Omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieu-inrichting

Uw bedrijf belast het milieu omvangrijk. U hebt voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieu-inrichting een omgevingsvergunning nodig van de gemeente, provincie of - in uitzonderlijke gevallen - de minister van Infrastructuur en Milieu of de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Een omgevingsvergunning is in ieder geval verplicht voor IPPC-bedrijven.

Met ingang van 1 januari 2013 geldt voor IPPC-bedrijven naast een aanvraag omgevingsvergunning ook een melding op grond van het Activiteitenbesluit. Dit is wel afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Als u uw bedrijf start, wijzigt of uitbreidt, moet u een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket aanvragen of kunt u een melding doen via de Activiteitenbesluit Internet Module. U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meldings- en omgevingsvergunningplichtig

Als u voor uw project een omgevingsvergunning nodig heeft en moet u daarnaast een melding Activiteitenbesluit doen, dan bent u verplicht deze melding tegelijk met de aanvraag voor de omgevingsvergunning te doen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen.

Procedure

Als u een melding Activiteitenbesluit moet doen, moet u dit minimaal 4 weken voordat u uw bedrijf start of verandert doen.
Welke procedure wij volgen als u een omgevingsvergunning aanvraagt, is afhandelijk van uw aanvraag. Er zijn namelijk vijf catergorieën:

  • revisie (uitgebreide prodecure)
  • omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) (reguliere procedure) 
  • oprichting (uitgebreide prodecure)
  • verandering (uitgebreide prodecure)
  • milieuneutraal veranderen (reguliere procedure)

Uitzondering: Als uw activiteiten gevolgen hebben voor de natuur rondom uw bedrijf, dan is het mogelijk dat we uitgebreide procedure volgen. Voor meer informatie kunt u contactc opnemen met het loket Bouwen en wonen.

Onlosmakelijkheid

Het is niet altijd mogelijk om alleen een omgevingsvergunning aan te vragen voor de genoemde catergorieen onder milieu. In de wet is nu geregeld dat onlosmakelijk verbonden activiteiten in één keer moeten worden aangevraagd. Dit heeft de wetgever gedaan om te voorkomen dat u uiteindelijk uw plan (toch) niet kunt uitvoeren. Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten die in ieder geval onlosmakelijk verbonden zijn met een omgevingsvergunning voor de vier categorieen: