(Ver)bouwen van een bouwwerk

Elk bouwwerk is uniek. Het kan per bouwwerk verschillen welke gegevens wij nodig hebben om het bouwplan te toetsen. Daarom is het slim om eerst een vooroverleg te hebben met het loket Bouwen en wonen.

Vergunningvrij bouwen

Soorten vergunningvrij bouwen
Met de invoering van de Wabo op 1 oktober 2010 is er op het gebied van bouwen veel veranderd. 1 november 2014 zijn de regels verder aangepast. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de hoeveelheid vierkante meters vergunningvrije bijbehorende bouwwerken u mag bouwen.

Er zijn nu twee vormen van vergunningvrij bouwen;

  • waarbij u niet aan het bestemmingsplan hoeft te voldoen.
  • waarbij u wel aan het bestemmingsplan moet voldoen.

Achtererf
Bij het vergunningvrij bouwen is vooral de definitie van het achtererf erg belangrijk. Het achtererf is het erf dat op 1 meter achter de voorkant van de woning begint en dat ligt aan de achterkant en de niet naar openbaar gebied gelegen zijkanten van de woning.
Als u in het voorerfgebied wilt bouwen dan heeft u bijna altijd een vergunning nodig. Wilt u echter in het achtererfgebied gaan bouwen dan is veel meer vergunningvrij mogelijk.

Melden vergunningvrij project
U bent niet verplicht uw vergunningvrije bouwprojecten bij de gemeente te melden. Voor de gemeente is het echter prettig om een overzicht te hebben waar gebouwd wordt. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om alle nieuwe gebouwen en wijzigingen in bestaande bebouwing op te nemen in verschillende registraties, zoals het Basisregistratie adressen en gebouwen. Door een vergunningsvrij bouwwerk te melden, kan de gemeente deze lijsten actueel houden. Ook weet de toezichthouder bouw zo waar gebouwd wordt.

Vergunningencheck
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen om te kijken of wat u van plan bent te bouwen vergunningvrij is.
Het is mogelijk dat u wel een afwijking van het bestemmingsplan moet aanvragen als uw plan niet in het bestemmingsplan past. Komt u met behulp van de vergunningencheck niet verder of u twijfelt neem dan gerust contact op met het loket Bouwen en wonen. Ook is het mogelijk dat voor grotere bouwwerkzaamheden geen vergunning nodig is. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met het loket Bouwen en wonen. Voor schuttingen die vergunningplichtig zijn gelden speciale regels:

Vergunningvrij, maar niet regelvrij
Is wat u wilt gaan bouwen vergunningvrij dan betekent dit dat de gemeente vooraf niet meer controleert of u aan alle wettelijke eisen voldoet. Dit betekent echter niet dat deze regels niet meer gelden. Ook voor vergunningvrije bouwwerken gelden het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Wat wel en wat niet vergunningvrij gebouwd mag worden is na te lezen in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Ook staan hier de definities van de verschillende begrippen die gebruikt worden, zoals erf en bijbehorende bijgebouw.

Principeverzoek bouw

Voordat u een omgevingsvergunning indient, kunt u een zogenaamd 'principeverzoek' indienen. Wij toetsen uw schetsplan dan aan de regels van het bestemmingsplan. Ook kijken wij of uw plan voldoet aan de eisen van de welstand. Bovendien leggen wij het plan ook voor aan andere afdelingen als dat nodig is. Daarna geven wij u advies over hoe u uw plannen aan kunt passen zodat u meer kans heeft dat uw omgevingsvergunning wordt verleend.

Om een principeverzoek in te kunnen dienen moet u een formulier invullen en de bijgevoegde stukken indienen. Het formulier principeverzoek kunt u op onze website invullen. Ook kunt u via het omgevingsloket een verzoek om vooroverleg indienen.

Voor een principeverzoek en een verzoek om vooroverleg via het omgevingsloket wordt slechts een klein deel van de bouwleges in rekening gebracht. Deze kosten worden met een uiteindelijke aanvraag om omgevingsvergunning verrekend.

Welstand

Een bouwplan wordt op meerdere punten getoetst. Een van de punten is of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. De gemeenteraad heeft een welstandsnota vastgesteld waarin de criteria zijn vastgelegd waaraan een bouwplan moet voldoen. Een dorpsbouwmeester beoordeelt de plannen en kijkt of een bouwwerk niet in strijd is met de welstandsnota en adviseert ons hierover.

Eén keer in de twee weken komt de dorpsbouwmester bij de gemeente om te toetsen of bouwplannen voldoen aan de welstandsnota. De dorpsbouwmeester heeft op het gemeentehuis een spreekuur waar u kunt langskomen om uw bouwplannen door te spreken. Het is wel noodzakelijk dat u hiervoor een afspraak maakt. Voor informatie over de mogelijke data en tijdstippen en voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het loket Bouwen en wonen.

Woonadviescommissie Wierden / Enter (WAC)

Bent u bezig met een nieuwbouwwoning of een (ver)bouwplan? Wilt u weten of uw vernieuwde of toekomstige woning ‘levensloopbestendig’ wordt? Klop dan eens aan bij de woonadviescommissie in de gemeente Wierden (WAC Wierden/Enter). De WAC geeft op basis van uw ontwerp (gratis) praktische adviezen waar u bij de bouw rekening kunt houden. Adviezen waar u wat aan heeft: voor nu en in de toekomst.

  • Lees meer over de WAC

Tijdelijke woonunit

Het komt voor dat u tijdens de verbouw of nieuwbouw van uw woning niet meer in uw eigen woning kan wonen en dat u een woonunit wilt plaatsen om tijdelijk in te wonen. Voor het tijdelijk plaatsen en het bewonen van een woonunit heeft u een omgevingsvergunning nodig. Omdat het om een tijdelijke vergunning gaat is de reguliere procedure van toepassing. Zorg ervoor dat u op tijd een omgevingsvergunning aanvraagt.

Onlosmakelijkheid

Het is voor het (ver)bouwen van een bouwwerk niet altijd mogelijk om alleen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw aan te vragen. In de wet is nu geregeld dat onlosmakelijk verbonden activiteiten in één keer moeten worden aangevraagd. Dit heeft de wetgever gedaan om te voorkomen dat u uiteindelijk uw plan (toch) niet kunt uitvoeren. Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten die in ieder geval onlosmakelijk verbonden zijn met de activiteit bouw:

Procedure

Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw wordt, in bijna alle gevallen, verleend met de reguliere procedure. Als er activiteiten van toepassing zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn dan weegt op dat moment de zwaarste procedure.
Bijvoorbeeld: u wilt een jongveestal bouwen bij uw inrichting. Door deze jongveestal wijzigt uw inrichting op een dusdanige wijze dat er een revisie voor de activiteit milieu aangevraagd moet worden. Vanwege de onlosmakelijkheid (het een kan niet zonder de ander) moet dit in één aanvraag om omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de activiteiten bouw en revisie milieu. Dit betekent dat de zwaarste procedure, in dit geval milieu, gevolgd moet worden: de uitgebreide procedure. Meer informatie hierover kunt u lezen in het tabblad 'Hoe werk het?' van de omgevingsvergunning.