Privacyverklaring

De gemeente Wierden respecteert uw privacy, ook als bezoeker van onze website. Bovendien heeft u er recht op dat de gemeente Wierden zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die de gemeente Wierden toepast bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken, maar ook een e-mailadres of een kenteken kan een persoonsgegeven zijn. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een afsprakenformulier op deze website. Een aantal van onze formulieren maken gebruik van DigiD. Zodra u bent ingelogd, worden de gegevens automatisch versleuteld en verstuurd via een beveiligde verbinding.

Naast gewone persoonsgegevens kunnen wij ook bijzondere persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Bijzondere persoonsgegevens zijn informatie over: godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden en ras.

De gemeente Wierden verwerkt persoonsgegevens voor telefonisch contact, informeren over wijzigingen van diensten of wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben.
De wettelijke grondslagen zijn: wettelijke verplichting, overeenkomst, vitaal belang, toestemming en publiekrechtelijke taak.

Persoonsgegevens verkrijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Ook als u de website van de gemeente bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente Wierden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen persoonsgegevens met derden

De gemeente Wierden verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Wierden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Wierden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatieveiligheidsbeleid.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Binnen de gemeente is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is ieder afdelingshoofd verantwoordelijk voor een goede omgang met persoonsgegevens binnen zijn of haar afdeling. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Binnen de gemeente is een functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving. Dit is de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacy gerelateerde vragen.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken reageren. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Uw websitebezoek

De gemeente Wierden gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Als u dat wenst, kunt u ervoor kiezen om zich via uw internetbrowser af te melden voor cookies.

Als gemeente zijn we geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in gedrag van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden gemeten met behulp van een analyseprogramma. Zo meten we bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit heeft alleen tot doel de website continu te verbeteren.

Datalekken

Ondanks onze inspanningen kunnen incidenten helaas voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat de gemeente daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen, indien nodig, de betrokken personen informeren over het verlies. Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een datalek, meld dit dan direct bij de gemeente.

Contactgegevens

Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming is te bereiken via:
E-mailadres: privacy@wierden.nl
Telefoonnummer: 0546 580 800
Postadres: postbus 43, 7640 AA Wierden

Klachten?

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan, kunt u vinden in ons privacy beleid en -reglement.
Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in het register van verwerkingen.