Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  Overlijden is een onderwerp waar niet dage­lijks over gesproken wordt. Toch zal ieder­een, vroeg of laat, wel eens betrokken ra­ken bij de voorbereidingen van een begra­fenis of een crematie. De beslissingen met betrekking tot de uit­vaart moeten nabestaanden dan nemen. Dit is geen eenvoudige zaak, vooral niet als u er plotseling mee geconfronteerd wordt. Wanneer een uitvaart moet worden geregeld, staan de eventuele wensen van de overledene centraal. Meestal regelt een begrafenisondernemer een uitvaart of wordt door de uitvaartverzekering een plaatselijke uitvaartleider aangewezen. Deze regelt de uitvaart, aangifte van overlijden bij de gemeente, enz. U kunt dit ook allemaal zelf doen.

  Begraven

  Begraafplaatsen

  Wierden telt vier gemeentelijke begraafplaat­sen, namelijk in Wierden aan de Appelhof­straat en de Vriezenveenseweg en in Enter aan de Julianastraat en de Weitakkersweg. Op de begraafplaatsen aan de Appelhofstraat en Julianastraat worden geen graven meer uitge­geven. Daarnaast zijn er in de gemeente Wierden begraaf­plaatsen die beheerd worden door kerkbestu­ren (de zogenaamde bijzondere begraafplaat­sen). Daarover heeft de gemeente geen zeg­genschap.

  Foto's van de begraafplaatsen vindt u in de brochure 'begraven in de gemeente Wierden'.

  Er bestaan verschillende soorten graven. Meer informatie daarover leest u onder 'overige info'.

  Begraven in eigen grond

  Wettelijk is het in Nederland mogelijk te begraven in eigen grond. In Wierden heeft de gemeenteraad aangegeven dat dat niet zo maar kan. Hiervoor is een "beleidskader bijzondere begraafplaatsen" opgesteld.

  Cremeren

  Ook inwoners van de gemeente Wierden kunnen vanzelfsprekend kiezen voor cremeren. Er is alleen geen crematorium in onze gemeente. Hiervoor kunt u naar Almelo, Borne of naar Usselo (bij Enschede). Deze crematoria werken onder de naam 'Crematoria Twente'. Voor meer informatie kunt u terecht op www.crematoriatwente.nl.

  Informatie over het crematorium in Nijverdal vindt u op www.uitvaartnijverdal.nl/.

 • Hoe werkt het?

  Eerst moet u kiezen voor cremeren of begraven. Bij begraven kiest u dan wat voor soort graf u wenst en op welke begraafplaats de begrafenis moet plaatsvinden. Dan regelt de uitvaartondernemer (of u) alles met de begrafenisadministratie van het loket Burger­zaken van de gemeente. De medewerk(st)ers van dit loket kunnen u overigens ook alle informatie geven over de gang van zaken op de gemeentelijke begraafplaatsen en verzorgen de administratie.

  Tijdstip van begraven/cremeren

  Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden worden begraven of worden gecremeerd. Uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden moet de uitvaart of de crematie plaatsvinden.

  Gedenkteken en/of beplanting

  Het is mogelijk een gedenkteken op een graf te plaatsen. Voor deze gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, keramiek, duurzame kunst­stoffen of een verduurzaamde houtsoort. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden en onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden. De voorschriften zijn bekend bij begrafenisondernemers en steenhouwers, maar u kunt ook altijd inlichtingen inwinnen bij het loket Burgerzaken.

  Verder is er voor het plaatsen van een gedenkteken of beplanting op een graf een vergunning van de gemeente nodig.

  Onderhoud van het graf

  De rechthebbende op een eigen graf is ver­plicht de grafbedekking en de beplanting op het graf behoorlijk te onderhouden. Gebeurt dat niet, dan bestaat voor burgemeester en wethouders de mogelijkheid de grafbedekking te verwijderen. De verwijdering van de grafbe­dekking vindt niet eerder plaats dan nadat de rechthebbende behoorlijk is opgeroepen.

  De ruimte tussen de graven mag niet worden opgevuld anders dan met zand.

  Begraaf- en bezoektijden begraafplaatsen

  Een begrafenisplechtigheid in de gemeente Wierden kan plaatsvinden op maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 16 uur. In de periode van november tot en met januari is de eindtijd 14.30 uur. De begraafplaatsen zijn elke dag tussen zons­opgang en zonsondergang geopend. Het is verboden met honden op de begraafplaats te komen.
   

 • Wat kost het?

  Huur kindergraf

  Huur kindergraf (t/m 11 jaar) voor 30 jaar € 898,50
  Huur kindergraf (t/m 11 jaar) voor 50 jaar € 1.500,40
  Huur kindergraf verlengen met 10 jaar € 299,50
  Huur kindergraf verlengen met 20 jaar € 658,80

  Huur volwassengraf

  Huur graf voor 30 jaar € 1.797,45
  Huur graf voor 50 jaar (alleen mogelijk voor kinderen t/m 11 jaar) € 3.001,80
  Huur graf verlengen met 10 jaar € 599,15
  Huur graf verlengen met 20 jaar € 1.435,70

  Huur grafruimte voor urn

  Huur urnengraf / nis / kelder voor 30 jaar € 898,50
  Huur urnengraf / nis / kelder verlengen met 10 jaar € 299,50

  Begraven / urn plaatsen

  Kind jonger dan één jaar begraven in een graf € 270,10
  Kind van 1 t/m 11 jaar begraven in een graf € 540,20
  Persoon van 12 jaar of ouder begraven in een graf € 1.085,00
  Urn plaatsen in een graf / nis / kelder € 271,25

  Overige tarieven

  Recht voorlopen bij een begrafenis € 112,20
  Vergunning voor het plaatsen van grafbedekking en/of planten op een eigen graf € 137,65
  As verstrooien op een verstrooiingsplaats € 271,25
  Administratiekosten € 10,50

  Cremeren

  Voor kosten van cremeren kunt u terecht bij de Crematoria Twente
   

 • Overige info

  Soorten graven

  Er bestaan twee soorten graven: een particulier graf (een 'gewoon' graf, een ur­nengraf of een kindergraf) of een algemeen graf. Kiest u voor begraven dan zal één van de eerste vragen zijn: moet de overledene be­graven worden in een particulier graf of een alge­meen graf? Om een keuze uit deze twee mogelijkheden te maken is een goed inzicht in de verschillen van belang.

  Foto's van de verschillende soorten graven vindt u in de brochure 'Begraven in de gemeente Wierden'

  Particulier graf

  Een particulier graf wordt uitgegeven voor de duur van dertig jaren. Dit houdt in dat voor die periode het recht is verleend tot:

  • het begraven van overledenen
  • het bijzetten van asbussen
  • het verstrooien van as
  • het gebruiken als gedenkplaats

  Het graf wordt dus niet uw eigendom. De rechthebbende kan verzoeken om na afloop van de termijn van 30 jaar deze met telkens tien jaar te ver­lengen.

  Urnengraf / urnenkelder / urnennis

  Er bestaat de mogelijkheid de urn of asbus met de as van een overleden persoon te plaatsen in een particulier urnengraf, een urnenkelder of een urnennis. De kosten van een urnengraf/urnenkelder/urnennis bedragen de helft van een 'ge­woon' particulier graf.

  Kindergraf

  Dit is een (particulier) graf bedoeld voor kinderen jonger dan 12 jaar. Het gaat om een kleiner graf dan normaal. Kindergraven bevinden zich op een apart gedeelte van de begraafplaats. Er kunnen twee kinderen in een kindergraf begra­ven worden. De kosten van een kindergraf be­dragen ongeveer de helft van een 'gewoon' particulier graf.

  Algemeen graf

  Een algemeen graf is en blijft in beheer van de gemeente. Dit graf wordt uitgegeven voor de duur van tien jaar. Er kunnen twee personen in begraven worden, maar het is de gemeente, die beslist wie in het graf bijgezet mag worden. De kosten van een algemeen graf liggen het laagst.

  As verstrooien

  Op de begraafplaatsen kan op speciaal aangewezen plekken as verstrooid worden.

  Beheersverordening

  Meer informatie hierover vindt u de Beheersverordening begraafplaatsen

 • Formulieren

  Voor het plaatsen van een gedenkteken of beplanting op een graf is een vergunning van de gemeente nodig. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen en uitprinten. U kunt het niet per e-mail aan ons terugsturen, omdat u ook een tekening moet meesturen. Lees voor het invullen de informatie over begraven. Het formulier moet worden ingevuld en ondertekend door de rechthebbende. Dat is degene die verantwoordelijk is voor het graf (meestal een nabestaande). In de praktijk wordt de vergunning vrijwel altijd aangevraagd door het natuursteenbedrijf.

  Formulier aanvraag vergunning gedenkteken / beplanting

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Documenten