Bekendmaking voorgenomen uitgiften

 • Wat is het?

  Als gevolg van het Didam-arrest van de Hoge Raad op 26 november 2021 moet de gemeente Wierden, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken. Op deze pagina worden de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend gemaakt. Het gaat hier om uitgiften waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1 op 1 uitgifte.

  Voorgenomen uitgiften

  De voorgenomen uitgiften vindt u onder het kopje 'Actueel'. Er liggen geen stukken ter inzage.

  Kort geding

  Bent u het oneens met een voorgenomen uitgifte? Dan dient u binnen 20 kalenderdagen na publicatie van de desbetreffende voorgenomen uitgifte, een kort geding in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel.

  Dient u een kort geding in, dan stelt u ons hiervan op de hoogte. Dit doet u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie. U stuurt uw concept dagvaarding naar Bouwen en Wonen, via bouwenenwonen@wierden.nl 

  Recht vervalt na 20 kalenderdagen

  Dient u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding in, dan vervalt het recht hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Wierden en haar contractspartijen worden onredelijk benadeeld als pas na de (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn, alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen.


  Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden kunnen, wanneer niet (tijdig) een kort geding aanhangig wordt gemaakt, vanaf 20 kalenderdagen na de datum van de publicatie een besluit nemen over het aangaan van overeenkomsten en daarmee al dan niet overgaan tot de uitgifte van de betreffende onroerende zaken.

 • Actueel

  Datum publicatie: 5 juli 2022

  Type overeenkomst: Koopovereenkomst

  Wat: Een perceel grond, gelegen aan de Ireneweg ong. te Enter, ter grootte van circa 660 m².

  Objectieve redenen voor 1 op 1 verhuur in deze specifieke situatie zijn:

  1. Het perceel grond is reeds in gebruik bij koper.
  2. De gemeente wil het gebruik reguleren door een overeenkomst te sluiten.
  3. Koper is eigenaar van de aangrenzende percelen.
  4. Koper heeft een unieke positie ten opzichte van mogelijk andere geïnteresseerden.
  5. Het gebruik wordt op dezelfde wijze voortgezet.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Datum publicatie: 5 juli 2022

  Type overeenkomst: koopovereenkomst

  Wat: een perceel groen, gelegen aan De Aa 23 te Wierden van circa 6 m2, kadastraal bekend gemeente Wierden sectie O nummer 2622 (ged.).

  Objectieve reden(en) voor 1 op 1 verkoop in deze specifieke situatie is/zijn:

  1. Op grond van het uitgiftebeleid openbaar groen geeft de gemeente Wierden  groenstroken uitsluitend uit aan aangrenzende eigenaren.

  De groenstrook grenst in dit geval aan het perceel van één aangrenzende eigenaar en komt daardoor niet in aanmerking voor uitgifte aan andere potentiële gegadigden.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Datum publicatie: 27 juni 2022

  Type overeenkomst: Huurovereenkomst

  Wat: Een perceel grond, gelegen aan de Eversweg te Enter, ter grootte van circa 7.015 m².

  Objectieve redenen voor 1 op 1 verhuur in deze specifieke situatie zijn:

  1. Volkstuindersvereniging ’t Leijerweerd Enter huurt sinds 1998 het perceel grond als volkstuincomplex van de gemeente.
  2. Door tijdsverloop is de huurovereenkomst verlopen en dient er een nieuwe huurovereenkomst gesloten te worden.
  3. De gemeente wil de bestaande situatie voortzetten.
  4. De volkstuindersvereniging heeft een unieke positie ten opzichte van mogelijk andere geïnteresseerden.
  5. De huurovereenkomst wordt op dezelfde wijze met volkstuindersvereniging ’t Leijerweerd voortgezet.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Datum publicatie: 16 juni 2022

  Type overeenkomst: Koopovereenkomst

  Wat: Een perceel groen, gelegen aan Europa-ring 203 te Wierden van circa 41 m2, kadastraal bekend gemeente Wierden sectie N nummer 1162 (ged.).

  Objectieve reden(en) voor 1 op 1 verkoop in deze specifieke situatie is/zijn:

  1. Op grond van het uitgiftebeleid openbaar groen worden gemeentelijke groenstroken uitsluitend uitgegeven aan aangrenzende eigenaren. De groenstrook grenst in dit geval aan twee aangrenzende eigenaren, waarvan er één heeft aangegeven geen belangstelling te hebben voor aankoop van deze groenstrook, zodat er nog maar één potentiele gegadigde overblijft.
  2. Er is reeds een bestaande huurovereenkomst met deze aangrenzende grondeigenaar.  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Datum publicatie: 15 juni 2022

  Type overeenkomst: Koopovereenkomst

  Wat: Een perceel grond, gelegen ten noorden van voetbalvereniging Juventa ’12 aan de 1e Lageveldsweg te Wierden, ter grootte van circa 9.150 m².

  Objectieve redenen voor 1 op 1 verkoop in deze specifieke situatie zijn:

  1. De gemeente Wierden kent een historisch gegroeide sportstructuur. Veel sportaccommodaties zijn in het verleden opgericht door Stichting Sportbelangen Wierden om sport en bewegen te bevorderen. Stichting Sportbelangen Wierden speelt hiermee een belangrijke rol in de gemeente Wierden.
  2. Stichting Sportbelangen Wierden is eigenaar van sportaccommodaties op sportpark het Lageveld, waaronder het sportcomplex van Juventa ’12.
  3. Voetvalvereniging Juventa ’12 heeft verzocht om uitbreiding van het bestaande sportcomplex met een extra speelveld (natuurgrasveld).
  4. Het perceel grond grenst aan het bestaande sportcomplex en heeft reeds een sportbestemming. Het perceel grond is daardoor de meest logische locatie voor uitbreiding van het bestaande sportcomplex, in dit geval specifiek voor voetbalvereniging Juventa ’12.
  5. De gemeente heeft in een eerder stadium toegezegd dat het perceel gekocht kan worden door Stichting Sportbelangen Wierden voor de aanleg van een extra natuurgrasveld voor voetbalvereniging Juventa ’12.
 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Wilt u meer informatie over een uitgifte? Stuur dan een mail naar bouwenenwonen@wierden.nl