Bestemmingsplan aanpassen

 • Wat is het?

  Als u wilt gaan bouwen, bekijken wij of dat plan past in het geldende bestemmingsplan. Is dat het geval, dan nemen we uw aanvraag in behandeling. Is dat niet zo, dan bestaat de mogelijkheid het bestemmingsplan aan te passen. Soms gaat het om een kleine wijziging; soms om een grote.

  • Kleine wijzigingen. Bij kleine wijzigingen geldt een simpele procedure. In die gevallen (die ook wel “binnenplanse afwijkingen” of “kruimelgevallen” worden genoemd) wordt de wijziging meegenomen bij de afgifte van de aangevraagde omgevingsvergunning.
  • Grote wijzigingen. Bij grote wijzigingen geldt een uitgebreide procedure. Dan is het goed eerst even langs te gaan bij het loket Bouwen en wonen van de gemeente. U kunt daar te weten komen of een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan haalbaar is, hoe dat in z’n werk gaat en ook hoeveel dat gaat kosten. Vaak wordt dan geadviseerd eerst een principeverzoek te doen. U krijgt dan een uitspraak van het gemeentebestuur of men bereid is het bestemmingsplan aan te passen.

  NB. U kunt ook reageren op een bestemmingsplan dat door de gemeente in procedure is gebracht (bijvoorbeeld het bestemmingsplan buitengebied). Hiervoor kunt u een zienswijze indienen.

  Neem contact op met het loket Bouwen en wonen

 • Wat moet ik doen?

  Om te weten te komen of een aanpassing van het bestemmingsplan haalbaar is, hoe dat in z’n werk gaat en hoe veel dat gaat kosten, is het van belang dat u eerst contact opneemt met het loket Bouwen en wonen.

  Als u het bestemmingsplan wilt wijzigen, moet u eerst een principeverzoek indienen. U kunt hiervoor het aanvraagformulier principeverzoek (zie ook kopje 'documenten') gebruiken. Voeg hierbij onder andere de omschrijving van de bouwplannen, bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie) en situatietekeningen en/of een plattegrond. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een principebesluit op uw verzoek. Tegen dit principebesluit kunt u geen bezwaar maken of in beroep gaan.

  Als het college een principebesluit heeft genomen om mee te werken aan uw verzoek, kunt het aanvraagformulier ruimtelijk plan indienen. Bij dit formulier moet u een bestemmingsplan toevoegen.

 • Hoe werkt het?

  Als u wilt bouwen en hiervoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, dan moet u dat zelf regelen. Behalve het laten opstellen van een wijziging van het bestemmingsplan, verwachten wij ook van u dat u gaat overleggen met uw buren en andere belanghebbenden. Het bestemmingsplan levert u bij ons in. Als de stukken compleet zijn, behandelen we uw aanvraag.

 • Wat kost het?

  Het aanpassen van een bestemmingsplan kost geld. Ook voor de behandeling van een principeverzoek moet u betalen. De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn:

  Tarieven 2022
  Behandeling principeverzoek € 709,10
  Binnenplanse afwijking € 189,55
  Buitenplanse kleine afwijking (op grond van artikel 2.12, lid 1a onder 2 Wabo) € 189,55
  Aanvraag vaststellen bestemmingsplan € 3.653,10
  Aanvraag wijziging / herziening bestemmingsplan € 3.165,75

  Let wel: deze kosten komen bovenop de kosten die u maakt voor het inhuren van een extern bureau voor het (laten) maken van een bestemmingsplan. Het kan ook zijn dat er nog extra betaald moet worden voor onderzoeken die moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld een bodemonderzoek. Ook komen daar eventueel de legeskosten bij voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

  Exploitatieovereenkomst

  Als er sprake is van een principebesluit en/of een bestemmingsplanwijziging, kan het nodig zijn dat wij met u een exploitatieovereenkomst waarin onder meer alle bedragen worden opgenomen die u moet betalen. Of er een exploitatieovereenkomst nodig is, hangt af van uw aanvraag. Het loket Bouwen en wonen kan u hier meer over vertellen.

 • Hoe lang duurt het?

  Behandelingstermijn principeverzoek

  Normaal gesproken neemt het college van burgemeester en wethouders binnen 8 weken na indiening van uw principeverzoek een besluit over uw aanvraag en wordt u hierover schriftelijk geinformeerd. Het kan zijn dat deze termijn niet wordt gehaald, zoals bijvoorbeeld bij een complexe aanvraag. In dat geval wordt de behandelingstermijn verdaagt. Ook hiervan krijgt u schriftelijk bericht.

  Bestemmingsplanprocedure

  De bestemmingsplanprocedure ziet er als volgt uit:

  1. Publicatie van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan in de Driehoek en via het gemeenteblad op onze eigen website en www.officiëlebekendmakingen.nl.
  2. Het ontwerp ligt 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Ook is het ontwerpbestemmingsplan via onze website en via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. Tijdens deze ter inzage ligging mag iedereen een zienswijze tegen het ontwerp indienen bij de gemeente.
  3. Binnen 12 weken na de ter inzage legging beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Dit is een termijn van orde. Voor sommige plannen is het college bevoegd tot vaststelling en kan een gang naar de gemeenteraad uitblijven.
  4. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt binnen 2 weken na vaststelling in de Driehoek en via het gemeenteblad op onze eigen website en www.officiëlebekendmakingen.nl bekend gemaakt. Bij een gewijzigde vaststelling (ten opzichte van het ontwerp) of indien door Gedeputeerde Staten of de Inspecteur een zienswijze is ingediend, wordt het vaststellingsbesluit pas na 6 weken na vaststelling bekend gemaakt.
  5. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Ook is het bestemmingsplan in te zien via onze website en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Als men belanghebbende is, eerder een zienswijze heeft ingediend en men vindt dat daar onvoldoende rekening mee is gehouden, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Iedereen mag in beroep gaan tegen wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Tenslotte mogen die belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen, in beroep gaan.
  6. Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de beroepstermijn van 6 weken is verstreken. De gemeente of initiatiefnemer kan dan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan. Indien men wil voorkomen dat het plan in werking treedt, moet men gelijktijdig met het beroep een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen. Wanneer het verzoek wordt toegewezen, treedt het bestemmingsplan niet in werking en kan de gemeente bijvoorbeeld geen vergunning afgeven. Deze schorsing van het bestemmingsplan duurt totdat is beslist op het beroep tegen het bestemmingsplan.
 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?