Bijdrage voor sport en cultuur (declaratiefonds maatschappelijke participatie)

 • Inleiding

  In bepaalde gevallen kunnen inwoners van de gemeente Wierden met een minimum inkomen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie. Onder maatschappelijke participatie verstaan we activiteiten die inwoners van Wierden ondernemen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Activiteiten met een structureel karakter in groepsverband worden gestimuleerd.

  De regeling voorziet uitsluitend in vergoedingen voor volwassenen.

  Voor kinderen tot 18 jaar zijn aparte vergoedingsregelingen:

  • het Kindpakket.
  • het jeugdsportfonds
  • het jeugdcultuurfonds

  Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het declaratiefonds

  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet u in de gemeente Wierden wonen en u moet behoren tot een van de volgende categorieën:

  • Alleenwonende alleenstaanden;
  • Alleenstaanden met kinderen tot 18 jaar;
  • Echtparen al dan niet met kinderen tot 18 jaar.

  Verder moet u:

  • of recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor dit jaar;
  • of de laatste drie maanden een netto maandinkomen hebben gehad dat lager is dan 110% x de bijstandsnorm die voor u zou gelden.

  De meest voorkomende bedragen zijn (bedragen per 1 januari 2018):

  21+ tot de pensioengerechtigde leeftijd

  110% x de bijstandsnorm incl. vt

  Alleenstaande met of zonder kinderen tot 18 jaar:

  € 1.091,33 per maand

  Echtpaar:

  € 1.559,05 per maand

  Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

  110% x de bijstandsnorm incl. vt

  Alleenstaande met of zonder kinderen tot 18 jaar:

  € 1.227,03 per maand

  Echtpaar:

  € 1.559,05 per maand

  Wie komen niet in aanmerking

  Soms is er wel sprake van een laag inkomen, maar verstrekken wij geen bijdrage. Dat is van toepassing als u een vermogen hebt dat meer bedraagt dan het vrij te laten vermogen volgens de Participatiewet (PW). Bedragen per 1 januari 2018:

  Alleenstaande:

  €   6.020,00

  Alleenstaande met kinderen tot 18 jaar:

  € 12.040,00

  echtpaar:

  € 12.040,00

 • Wat is het?

  Welke kosten kunnen worden vergoed?

  Voldoet u aan de voorwaarden? Dan vergoeden wij de volgende kosten tot een maximum bedrag per persoon per jaar.

  Hierna volgt een aantal voorbeelden van kosten waarvoor een tegemoetkoming in de kosten kan worden verstrekt.

  • Abonnementen van internet, bibliotheek, fitness, ijsbaan en zwembad (zoals 10-badenkaart of abonnement);
  • Contributies van verenigingen zoals sportvereniging, muziekvereniging, denksportvereniging, ouderenbond;
  • Lesgeld voor dansles, muziekles, tennisles en zwemles.

  Welke kosten kunnen niet worden vergoed?

  Hierna volgt een aantal voorbeelden van kosten waarvoor geen tegemoetkoming kan worden verstrekt.

  • Kosten die niet rechtstreeks verband houden met het ontmoeten van andere mensen en het onderhouden van sociale verbanden komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt met name voor abonnementen van dagbladen en tijdschriften. Overigens biedt de bibliotheek en internet ook (gratis) mogelijkheden.
  • Kosten behorende bij het incidenteel bezoeken van zwembad attractiepark, circus, concert, film, toneel, dierentuin, museum en recreatieplas worden ook niet vergoed. De incidentele bezoeken zijn voornamelijk op het persoonlijk genot van de aanvrager zelf gericht en niet zo zeer op het regelmatig (blijven) ontmoeten van andere mensen en het onderhouden van sociale verbanden.
  • Vrijwillige bijdragen of bijdragen waarvoor op de een of andere manier een reductieregeling of een andere vergoedingsbron geldt (zoals kerktelefoon en kerkbode), komen niet voor vergoeding in aanmerking.

  Maximale vergoedingen

  De vergoeding bedraagt maximaal € 150,- per persoon per jaar.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen

  U kunt een bijdrage aanvragen via het Zorgloket in het gemeentehuis. U hoeft maar één keer per jaar officieel aan te vragen.

  Aanvraagformulier

  U kunt een aanvraagformulier krijgen bij het Zorgloket of via de website van de gemeente: www.wierden.nl. Het ingevulde formulier (met bewijsstukken) levert u persoonlijk in bij het Zorgloket. U mag het ook opsturen naar de gemeente.

  Bewijsstukken inleveren

  In alle gevallen moet u bij de aanvraag bewijsstukken inleveren. Het gaat daarbij om papieren die inzicht verschaffen in:

  • uw totale netto inkomen
  • uw eventuele vermogen
  • de werkelijk gemaakte kosten

  Eén keer per jaar een beschikking

  Op uw aanvraag ontvangt u een officiële beschikking. Daarin staat:

  • Uw maximale vergoeding voor dit jaar
  • Uw eerste vergoeding
  • Tot welk bedrag dit jaar nog kosten kunnen worden gedeclareerd.

  Tweede vergoeding en volgende

  Nadat u de officiële beschikking hebt ontvangen, kunt u – zo vaak dit nodig is - kosten declareren. Hiervoor hoeft u alleen maar de betreffende originele bewijsstukken van de kosten in te leveren. Vervolgens ontvangt u de tweede en eventuele volgende vergoedingen. U kunt dit nagaan op uw dagafschriften van de bank.

  Niet onbeperkt declareren

  Kosten die betrekking hebben op dit jaar kunt u nog tot 1 maart van het volgend jaar vergoed krijgen. Daarna dus niet meer. Voorbeeld: abonnementskosten van internet over november mag u nog tot en met februari declareren.

  Aanvraag voor volgend jaar

  Ontvangt u dit jaar een bijdrage uit het Declaratiefonds, dan sturen wij begin volgend jaar automatisch een nieuw aanvraagformulier.

 • Documenten

 • Meer weten?

  Voor inwoners van onze gemeente met een laag inkomen kent de gemeente een groot aantal voorzieningen om het leven makkelijker te maken. Hieronder een korte opsomming van deze voorzieningen.

  • Meer informatie op onze website
  • Meer weten?
  • Zorgloket
 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden