Bijstand - Premies voor mensen met een uitkering

 • Wat is het?

  Inkomstenvrijlating / premies / toeslagen

  De gemeente Wierden heeft haar beleid met betrekking tot de terugkeer op de arbeidsmarkt (re-integratie) vastgelegd in de zogeheten Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden juli 2015 en de Beleidsregel stimuleren werkbemiddeling 2014 gemeente Wierden.

  In deze regelingen staat onder meer welke voorzieningen de gemeente aanbiedt ter ondersteuning bij het vinden van werk. En of er bijvoorbeeld een premie beschikbaar is voor uitkeringsgerechtigden die doorstromen naar een baan. Verder is geregeld dat er een loonkostensubsidie aan werkgevers gegeven kan worden die een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt. Ook kan de gemeente een No-Riskpolis aanbieden aan de werkgever die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een uitkeringsgerechtigde.

  De werknemersfaciliteiten zijn aan leeftijdsgrenzen gebonden (meestal vanaf 27 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd). Loonkostensubsidie geldt tot de pensioengerechtigde leeftijd.

  Inkomstenvrijlating

  Een uitkeringsgerechtigde vanaf 27 jaar kan op grond van de Participatiewet aanspraak maken op een vrijlating van inkomsten met werken.

  - Inkomstenvrijlating deeltijdwerk

  (voor personen vanaf 27 jaar)

  Op grond van art 31 lid 2 onderdeel n PW wordt uw inkomen uit deeltijdwerk met ingang van [begindatum] gedurende maximaal 6 (al dan niet aaneengesloten) maanden voor 25% vrijgelaten tot een maximum bedrag van € 224,- (bedrag per 1 januari 2022) per maand. Wij zijn van mening dat de betreffende werkzaamheden bijdragen aan uw arbeidsinschakeling.

  - Inkomstenvrijlating alleenstaande ouders

  (voor alleenstaande ouders vanaf 27 jaar met een kind tot 12 jaar)

  Op grond van art 31 lid 2 onderdeel r PW wordt uw inkomen uit deeltijdwerk met ingang van [begindatum] gedurende maximaal 30 aaneengesloten maanden voor 12,5% vrijgelaten tot een maximum bedrag van € 139,71 (bedrag per 1 januari 2022) per maand. De betreffende werkzaamheden moeten wel bijdragen aan de arbeidsinschakeling.

  - Inkomstenvrijlating wegens medische urenbeperking

  (ongeacht de leeftijd)

  Op grond van art 31 lid 2 onderdeel y PW kan inkomen uit deeltijdwerk voor 15% vrijgelaten tot een maximum bedrag van € 141,69 (bedrag per 1 januari 2022) per maand. Voorwaarde is dat er om medische redenen slechts een beperkt aantal uren kan worden gewerkt zonder uitzicht op zodanige inkomensverbetering dat volledige uitstroom uit de bijstandsuitkering verwacht mag worden. Deze inkomstenvrijlating kan niet samenvallen met de inkomstenvrijlating deeltijdwerk (art 31 lid 2 PW) en de inkomstenvrijlating alleenstaande ouders (art 31 lid 2 onder r PW).

  Premies

  Een uitkeringsgerechtigde vanaf 27 jaar kan op grond van de Participatiewet aanspraak maken op een premie.

  - Premie betaalde arbeid (in deeltijd)

  (personen vanaf 27 jaar; trede 4, 5 of 6 van de participatieladder)

  Op grond van art 16 van de Re-integratieverordening gemeente Wierden juli 2015 is er recht op premie als er sprake is van:

  • een kleine afstand tot de arbeidsmarkt  en
  • het verrichten van arbeid in dienstbetrekking waarmee niet volledig in de kosten van het bestaan kan worden voorzien. De premie bedraagt 12,5% van de met die arbeid verkregen inkomsten.

  De premie bedraagt per maand maximaal € 132,10 per persoon.

  Let op: De premie deeltijdwerk wordt niet verstrekt als er aanspraak is inkomstenvrijlating op grond van art 31 lid 2 onderdelen n of r PW.

  - Premie onbetaalde arbeid

  (personen vanaf 27 jaar; trede 4, 5 of 6 van de participatieladder)

  Op grond van art 17 van de Re-integratieverordening gemeente Wierden juli 2015 is er recht op premie als er sprake is van:

  • een kleine afstand tot de arbeidsmarkt en
  • het verrichten van onbetaalde (loonwaardige) arbeid in dienstbetrekking.

  De premie bedraagt € 83,33 per maand (€ 500,- per 6 maanden).

  Let op: De premie onbetaalde arbeid wordt niet verstrekt als er aanspraak is inkomstenvrijlating op grond van art 31 lid 2 onderdelen n of r PW of op premie betaalde arbeid (in deeltijd).

  - Premie Participatieplaats

  (voor personen van 27 jaar en ouder; trede 1, 2 of 3 van de participatieladder)

  Op grond van artikel 18 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden juli 2015 kan een premie onbetaalde arbeid worden toegekend tot een bedrag van € 83,33 per maand (€ 500,- per 6 maanden).

  - Uitstroompremie

  (voor personen van 27 jaar en ouder)

  Op grond van artikel 19 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden juli 2015 is er recht op een uitstroompremie als u duurzaam (langer dan zes maanden) bent uitgestroomd naar algemeen geaccepteerde arbeid en daardoor niet langer aanspraak hoeft te maken op een bijstandsuitkering. De premie bedraagt eenmalig € 750,-.

  Toeslagen

  Een uitkeringsgerechtigde vanaf 27 jaar kan op grond van de Participatiewet aanspraak maken op een toeslag. De studietoeslag is een uitzondering. Deze geldt al vanaf 18 jaar.

  - Individuele inkomenstoeslag

  Op grond van artikel 36 lid 1 van de Participatiewet en de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015 is het mogelijk om eenmaal per jaar een toeslag te ontvangen als er sprake is van een langdurig laag inkomen dat niet uitkomt boven 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

  Bedragen per 1 januari 2022:

  • € 373,- voor een alleenstaande;
  • € 476,- voor een alleenstaande ouder;
  • € 528,- voor gehuwden.

  De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om betaald werk te vinden. Het is persoonsgebonden. Bij een echtpaar kan deze toeslag bijvoorbeeld aan één van de partners worden toegekend. Het bedrag is vrij besteedbaar. U mag dus zelf weten waarvoor u het geld gebruikt. 

  U bepaalt zelf waaraan u de toeslag besteedt, maar u doet er goed aan een deel ervan opzij te leggen voor grotere uitgaven die u niet elk jaar doet. Dan kunt u de koelkast, wasmachine of dat bankstel vervangen op het moment dat dit noodzakelijk is.

  - Individuele studietoeslag

  Op grond van artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel c en lid 3 van de Participatiewet alsmede de Verordening individuele studietoeslag gemeente Wierden 2015 is het mogelijk om een studietoeslag toe te kennen vanaf de dag van aanvraag zolang er recht is op:

  • studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (Wsf) of
  • tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).

  De toeslag bedraagt € 100,- per maand en wordt maandelijks uitbetaald..

  Voorwaarden:

  • 18 jaar of ouder;
  • recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos);
  • geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 Participatiewet heeft; en
  • een persoon is van wie is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

  De toeslag is dus bedoeld voor personen die studeren en die niet in staat zijn een bijbaantje te hebben. Het is persoonsgebonden. Bij een echtpaar kan deze toeslag bijvoorbeeld aan één van de partners worden toegekend.

 • Wat moet ik doen?

  Inkomstenvrijlating en premies

  Deze worden meestal ambtshalve toegekend nadat inkomsten uit dienstbetrekking zijn opgegeven op het maandelijkse ROF-je (rechtmatigheidsonderzoeksformulier).

  Wordt er niets toegekend en u denkt er wel recht op te hebben? Dan kunt u deze aanvragen bij het Zorgloket. Onder Documenten kunt u aanvraagformulieren vinden.

  Uitstroompremie, Individuele studietoeslag en Individuele inkomenstoeslag

  Deze moeten altijd worden aangevraagd. Onder Documenten kunt u aanvraagformulieren vinden.

 • Overige info

  Heeft u een uitkering van de gemeente Wierden? En u heeft vragen over inkomstenvrijlating, premies en toeslagen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de afdeling Werk inkomen en zorg (WIZ). Deze kunt u bereiken via het Zorgloket van het gemeentehuis.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?