Energiebesparing voor bedrijven

 • Wat is het?

  Als u als bedrijf energie en geld wilt besparen, zijn er in de gemeente Wierden tal van mogelijkheden: u kunt een energiescan uitvoeren, subsidie krijgen of goedkoop geld lenen. De gemeente Wierden doet mee aan de subsidieregeling 'Nieuwe energie in bedrijf' van de provincie Overijssel.

  Er is een aantal mogelijkheden:

  • Energiescan. Dit is een onderzoek waarbij het energieverbruik van uw onderneming overzichtelijk in kaart wordt gebracht. U ziet direct hoeveel u kunt besparen op o.a. verlichting, verwarming en koeling. U krijgt daarbij praktisch advies over hoe u snel – zonder al te ingrijpende vervangingen – energie (en dus geld!) kunt besparen. Aanvragen gaat via www.energiescanoverijssel.nl
  • Subsidie. Hebt u de energiescan gehad en gaat u energiebesparende maatregelen treffen? Dat kan nu met korting. U moet dan voor minimaal € 4.000,- investeren. U krijgt minimaal € 1.000,- en maximaal € 2.500,- terug (per MKB-onderneming).
  • Lening. Wilt u investeren in energiemaatregelen in uw gebouw of bedrijfsproces? Dan kunt in aanmerking komen voor een rentekorting van maximaal 3% op een energielening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SvN). De rente is gebaseerd op de vijfjaars marktrente en kent een minimum van 1,5% en een looptijd van vijf jaar. De lening is maximaal 75% van de hoofdsom van de energiemaatregel, met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 100.000,-.
 • Hoe werkt het?

  Deze informatie over de relatie tussen de Wet milieubeheer en Ener­gie-  en Waterbesparing en Afvalpreven­tie is bedoeld voor (nieuwe) be­drijven:

  • die onder de werking van de Wet milieube­heer (gaan) vallen en een milieu­vergunning nodig hebben.
  • die geen milieuvergunning nodig hebben, maar waar de voorschriften zijn opgeno­men in beslui­ten met algemene regels (AMvB's) of het Acitviteitenbesluit

  Energiebesparing verplicht

  De Wet milieubeheer is onder meer bedoeld om gevaren voor het milieu en hinder te voor­komen. Daarom is in veel gevallen een milieu­vergunning nodig of moet u een melding doen. Nieuw binnen de wet zijn ei­sen aan het  terug­dringen van de milieubelasting van uw bedrijfs­voering. Dat betekent aandacht besteden aan aspecten als energiebesparing, waterbesparing, afvalpreventie en het voorko­men van onnodige vervoersbewegingen van uw bedrijf. De ge­meente moet erop toezien dat u dit ook doet. U kunt het beste al rekening met deze eisen hou­den voordat u begint met uw bedrijf. 

  Natuurlijk zijn zaken als energiebesparing, wa­terbesparing, afvalpreventie of vervoersmana­gement niet voor ieder bedrijf even relevant. Vandaar dat één van de milieumedewerkers van de gemeente samen met u kan bekijken welke zaken op uw bedrijf van toepassing zijn.

  Hulpmiddelen

  Om te kijken welke zaken voor u van belang zijn, zijn criteria geformuleerd. Het gaat om de volgende criteria:

  Energiebesparing

  • Elektraverbruik meer dan 200.000 kWh per jaar of
  • Gasverbruik meer dan 75.000 m³ per jaar

  Waterbesparing

  • Waterverbruik meer dan 5.000 m³ per jaar
  • Afvalpreventie en afvalscheiding

  Afvalpreventie en afvalscheiding

  • Bedrijven met meer dan 10 werk­nemers
  • Afvalscheiding: altijd

  Vervoersmanagement

  • Bedrijven met meer dan 2 miljoen vrachtkilome­ters per jaar
  • Bedrijven met meer dan 100 werknemers
  • Bedrijven met meer dan 500 bezoekers per dag

  Als uw (toekomstige) bedrijf in één of meerdere criteria 'past', is het mogelijk dat besparingen mogelijk zijn. Hiervoor moet u dan een checklist invullen. Deze zijn te verkrijgen bij het Loket bouwen en wonen van de gemeente Wierden.

  In het beleidsdocument Verruimde reikwijdte is beschreven welke uitgangspunten en doelstellingen worden gehanteerd door de gemeente Wierden. Om het beleid ook te kunnen voeren zijn hulpmiddelen ontwikkeld met betrekking tot procedures en checklisten. Deze zijn uitgewerkt in de zogenaamde Toolbox verruimde reikwijdte. Deze rapporten zijn te vinden onder het tabblad Documenten.

  Onderzoeksrapport

  Als uit de checklist blijkt dat er in uw bedrijf nog besparingen mogelijk zijn (dit noemen wij het besparingspotentieel), dan moet u daarover in­formatie leveren. U moet dan een onderzoeks- of adviesrapport over dat aspect op laten stellen. In zo'n rapport moet door een (onafhankelijke) deskundige worden aangegeven welke bespa­rende maatregelen u zou kunnen treffen.

  Het kan zijn dat u meerdere onderzoeksrappor­ten moet laten opstellen, omdat bijvoorbeeld zowel besparingen op het vlak van energie als afval mogelijk zijn. De milieumedewerkers van de gemeente Wier­den kunnen u vertellen welke inhoudelijke eisen aan de rap­portages worden gesteld. Voor een energiebesparingrapport kunt u on­dermeer een energiebedrijf inschakelen; voor een waterbesparingsrapport ondermeer uw wa­terleidingsmaatschappij. Voor afvalpreventie en vervoersmana­gement zult u wellicht een advies­bureau moeten inschakelen.

  Er is een lijst opgesteld met daarop een aantal bedrijven in de regio waar u eventueel terecht kunt voor het laten uitvoeren van een dergelijk onderzoek. Deze lijst is verkrijgbaar bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis.

  Plan van aanpak

  Aan de hand van het onderzoeksrapport(en) kan vervolgens een plan van aanpak worden opge­steld. Hierin moet u aangeven welke maatrege­len uit het onderzoeksrapport u daadwerkelijk gaat uitvoeren en wanneer. De keuze moet on­derbouwd worden met een kosten / baten ana­lyse, de te behalen milieuwinst en eventuele an­dere overwegingen.

  Wanneer u meer dan één onderzoeksrapport moet laten opstellen, kunt u volstaan met één 'plan van aanpak'. Hierin weegt u dan de maat­regelen uit de verschillende onderzoeksrappor­ten tegen af. Het onderzoeksrapport en plan van aanpak stuurt u naar de gemeente.

  Met het opstellen van het onderzoeksrapport en plan van aanpak geeft u invulling aan de voor­schriften die in uw milieuvergunning dan wel het besluit (AmvB) worden genoemd. Uiteraard moet het plan van aanpak vervolgens worden uitgevoerd. De voortgang zal door de gemeente worden gecontro­leerd

  Zelf verantwoordelijkheid nemen

  Het milieubeleid van de rijksoverheid gaat ervan uit dat bedrijven hun verantwoordelijkheid zoveel mogelijk zelf nemen. U moet zelf de verant­woordelijkheid nemen ten aanzien van de re­ductie van de milieubelasting van uw bedrijf. Als u dat doet, ondervindt u daarvan ook de voor­delen.

  Een voordeel is bijvoorbeeld dat u met een ei­gen plan meer grip houdt op uw bedrijfsvoering. U voorkomt daarmee dat het bevoegd gezag voor u bepaalt welke maatregelen u moet ne­men. Bovendien verdienen maatregelen zichzelf relatief snel terug waardoor u op termijn ook fi­nancieel voordeel kunt hebben.

  Subsidies

  Speciaal voor de MKB van Overijssel is een regeling opgesteld om het voor de ondernemer eenvoudiger en goedkoper te maken een energieonderzoek aan te vragen. Partner MKB Nederland zorgt voor de kwaliteitsborging van de energie advisereurs en de energieonderzoeken. Deze regeling heet Nieuwe Energie in bedrijf. Het aanvragen van een energiescan kan via de energiescanoverijssel

  * Let op: Vanwege de wettelijke eisen is bovenstande regeling alleen toegankelijk voor bedrijven met een energieverbruik lager dan 200.000 kWh/jaar of 75.000 m3 gas/jaar.

  Heeft u een concreet project of wilt u nadere informatie?

  Dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel, Liset van Latum 038 4997514 of email naar lc.v.latum@overijssel.nl

    

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?