Grondverzet melden

 • Wat is het?

  Wat is grondverzet?

  Met grondverzet worden alle werkzaamheden bedoeld waarbij grond, zand of aarde wordt aangevoerd, afgevoerd, toegepast of opgeslagen. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van wegen, het bouwen van woningen, het leggen van kabels, het dichten van sloten, het uitvoeren van bodemsaneringen, etc.

  Bodemkwaliteit afgestemd op functie gebied

  De regels over het toepassen van grond (en voor baggerspecie en bouwstoffen) zijn vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is in 2008 in werking getreden. Met dit besluit is er een grote verandering gekomen in het denken over de bodemkwaliteit. De bodem hoeft niet meer overal schoon te zijn: de grond onder een bedrijventerrein mag best een wat mindere kwaliteit hebben dan de grond onder een woonwijk. Voor landbouwgebieden en natuur gelden de meest strenge eisen aan de bodemkwaliteit.

  De bodemkwaliteit kan dus worden afgestemd op de functie van het gebied. Dat was nodig, want het bleek praktisch en financieel niet haalbaar om overal in Nederland een schone bodem te realiseren. En dat terwijl het best verantwoord is om soepelere normen te gebruiken in gebieden waar de contactrisico’s beperkt zijn, zoals bedrijventerreinen.

  Bodemfunctiekaart en bodemkwaliteitskaart

  Wilt u grond toepassen op een stuk grond in onze gemeente? Of wilt u de bodem saneren? Dan moet u weten wat de functie is van het gebied waar u de grond wilt toepassen. Aan de hand daarvan kunt u bepalen welke kwaliteit grond u kunt gebruiken. Die informatie kunt u vinden op de bodemfunctiekaart en op de bodemkwaliteitskaart. Een toelichting over de regels voor grondverzet vindt u in de nota bodembeheer.

 • Wat moet ik doen?

  Grondverzet melden

  Als er sprake is van grondverzet door bijvoorbeeld een grondverzetbedrijf, grondbank of aannemer (ook een particulier die een aannemer inhuurt), dan moet het grondverzet worden gemeld.

  Wanneer hoeft u grondverzet niet te melden?

  In bepaalde gevallen hoeft u géén melding te doen:

  • Als u een particulier bent. Let op: als u als particulier een bedrijf inhuurt om de werkzaamheden uit te voeren dan moet dit wel worden gemeld.
  • Bij het toepassen van schone grond (kwaliteitsklasse AW2000) als het gaat om minder dan 50 m3.
  • Als het gaat om het toepassen van grond binnen een landbouwbedrijf. Voorwaarde daarbij is dat de grond afkomstig moet zijn van het landbouwbedrijf zelf. Bovendien moet er een vergelijkbaar gewas op die grond worden verbouwd.

  Wat heb ik nodig voor de melding?

  Als u grond met de kwaliteit Wonen of Industrie gaat gebruiken, moet u een bewijsmiddel meesturen waaruit de kwaliteit van de grond blijkt. Dat bewijsmiddel is meestal een partijkeuring.  Bovendien moet u met een verkennend bodemonderzoek aantonen wat de kwaliteit is van de ontvangende bodem.

  Als u grond gaat gebruiken met de kwaliteit AW2000 dan hoeft u geen bewijsmiddel mee te sturen. Dat neemt niet weg dat de gemeente daar alsnog om kan vragen. U moet dus altijd zorgen dat u beschikt over een bewijsmiddel dat de kwaliteit aangeeft van de grond die u gaat gebruiken. Bij grondverzet in het buitengebied is de bodemkwaliteitskaart het geldige bewijsmiddel, behalve bij de uitzonderingssituaties. De uitzonderingen zijn uitgelegd onder het tabblad ‘Hoe werkt het?’.

  Hoe moet u grondverzet melden?

  De melding moet minstens vijf werkdagen van te voren worden gedaan bij het Meldpunt Bodemkwaliteit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De benodigde formulieren staan op www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl. Let op dat u de benodigde bijlagen meestuurt. Als het gaat om grond met de klasse Industrie of Wonen moet u een afschrift toevoegen van het bodemonderzoek en/of de partijkeuring. Het Meldpunt Bodemkwaliteit zorgt er vervolgens voor dat de melding bij de gemeente terecht komt.

  NB Regels voor het toepassen van baggerspecie

  Wilt u baggerspecie toepassen? Hiervoor gelden andere regels. Neem contact op met het loket Bouwen en wonen van de gemeente als u daar meer over wilt weten.

 • Hoe werkt het?

  Bij grondverzet zijn twee kaarten van belang: de Bodemfunctiekaart en de Bodemkwaliteitskaart.

  • De Bodemfunctiekaart geldt voor de kernen Wierden, Enter en Hoge Hexel. Deze kaart is een hulpmiddel om te bepalen welke kwaliteit grond mag worden gebruikt.
  • De Bodemkwaliteitskaart geldt voor het buitengebied. Deze kaart zegt iets over de kwaliteit van de vrijkomende grond én over de gebruiksmogelijkheden van die grond in het buitengebied.

  In de meeste gevallen moet grondverzet worden gemeld. Meer informatie daarover vindt u onder het tabblad ‘Wat moet ik doen?’.

  Bodemfunctiekaart

  Op de bodemfunctiekaart is met kleur aangegeven in welke gebieden -  onder bepaalde voorwaarden - grond mag worden toegepast met de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ of ‘Industrie’. De overige gebieden hebben de functie ‘Landbouw/natuur’.

  Welke kwaliteit grond mag ik toepassen?

  Functies Wonen en Industrie

  Op de bodemfunctiekaart is met kleur aangegeven in welke gebieden grond mag worden toegepast met de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ of ‘Industrie’. Er is echter een uitzondering: als de bestaande grond schoner is dan de klasse die op de bodemfunctiekaart staat, moet u de bestaande bodemkwaliteit behouden. U moet dan dus schonere grond toepassen dan op de bodemfunctiekaart staat.

  Als u grond met de kwaliteit Wonen of Industrie wil toepassen, moet u dus niet alleen weten wat de kwaliteit is van de grond die u toepast, maar ook wat de kwaliteit is van de bestaande bodem. Daarvoor moet u een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren.

  Grond met de kwaliteit AW2000 (achergrondwaarde) mag u altijd gebruiken, daarvoor hoeft u niet eerst de kwaliteit van de ontvangende bodem te onderzoeken.

  Functie Landbouw/natuur

  In gebieden met de functie ‘landbouw/natuur’ mag alleen schone grond met de kwaliteitsklasse AW2000 worden gebruikt.

  Bodemfunctiekaart gebruiken bij bodemsanering

  Behalve bij de toepassing van grond, is de bodemfunctiekaart ook van belang bij bodemsaneringen. De bodemfunctiekaart bepaalt namelijk hoe schoon de bodem moet zijn na de sanering. In gebieden met de aanduiding Industrie mag de bodem na sanering de kwaliteit ‘Industrie’ hebben, en bij de aanduiding Wonen dus de kwaliteit ‘Wonen’. Er hoeft in die gebieden niet meer te worden teruggesaneerd tot een schone bodem.

  Bodemkwaliteitskaart buitengebied

  Voor het buitengebied kan gebruik worden gemaakt van de Bodemkwaliteitskaart. De Bodemkwaliteitskaart geeft aan wat de gemiddelde bodemkwaliteit is in het buitengebied én waar de grond uit het buitengebied opnieuw gebruikt kan worden.

  Welke kwaliteit grond mag ik toepassen?

  De bodemkwaliteitskaart bestaat uit twee onderdelen: de ontgravingskaart en de toepassingskaart. Op de ontgravingskaart vindt u de gemiddelde bodemkwaliteit van het buitengebied. Deze is overwegend schoon (AW2000), de enige uitzonderingen zijn de bermen van de puinverharde wegen. Uit de toepassingskaart kunt u afleiden welke kwaliteit grond u mag gebruiken. Grond met de kwaliteit AW20000 mag u overal gebruiken.

  De bodemkwaliteitskaart maakt grondverzet in het buitengebied gemakkelijker. Omdat de kwaliteit van de grond al is bepaald in de ontgravingskaart, hoeft u in principe geen partijkeuring meer te doen voor ontgraven grond die u ook weer in het buitengebied gaat toepassen. De bodemkwaliteitskaart is namelijk al het bewijsmiddel voor de kwaliteit van de grond.

  Uitzonderingen

  U kunt niet in alle gevallen gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart voor het buitengebied. Bijvoorbeeld percelen met agrarische bebouwing (stallen, erven, etc.) en bedrijven zijn hiervan uitgezonderd. Dit zijn ‘verdachte locaties’ omdat daar als gevolg van het historische gebruik verontreinigingen kunnen zitten. Het is dus altijd nodig om de historie te kennen van de locatie waar de grond vrijkomt. Ook de locaties waarvan bekend is dat er een bodemverontreiniging zit of waar een bodemsanering is geweest, zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. U  kunt hierover informatie inwinnen bij de gemeente.

  Ook provinciale wegbermen, rijkswegen en spoorwegen vallen buiten de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. Voor de provinciale wegbermen geldt een afzonderlijke bodemkwaliteitskaart.


   

 • Meer weten?

  Intessante website

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden