Kinderopvang controle

 • Wat is het?

  Organisaties in de kinderopvang moeten zich houden aan wettelijke kwaliteitseisen. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang. Een inspecteur van de GGD bezoekt elk jaar:

  • kinderdagverblijven en peuterspeelzalen;
  • organisaties voor buitenschoolse opvang;
  • gastouderbureaus.

  Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.

  Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? Dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

 • Hoe werkt het?

  De GGD-inspecteur inspecteert altijd de volgende thema’s: pedagogische praktijk, beroepskracht-kind-ratio, groepsgrootte, beroepskwalificaties en verklaringen omtrent gedrag (VOG). Verder stelt de inspecteur vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt hiervan een rapport op.

  Inzage in GGD-rapporten

  Wilt u meer weten over een specifiek kinderopvangcentrum of gastouderbureau? Vraag dan de openbare inspectierapporten van de GGD op. Het kinderopvangcentrum of gastouderbureau is verplicht om GGD-rapporten op de eigen website te plaatsen. Is er geen website? Dan moet het rapport ter inzage liggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u de inspectierapporten van de GGD ook vinden.

  Klachten over kinderopvang

  Hebt u als ouder klachten over kinderopvang, dan kunt u de hulp inroepen van de Geschillencommissie Kinderopvang.

  Klachtenkamer voor oudercommissies

  Een landelijke klachtenkamer bemiddelt bij conflicten tussen een oudercommissie en het bestuur van een kinderopvangorganisatie. Via een oudercommissie kunt u als ouders invloed uitoefenen op de kwaliteit en de organisatie van de kinderopvang. De belangen van ouders en die van de leiding van de kinderopvang kunnen hierbij botsen. De Stichting Klachtencommissie Kinderopvang is verantwoordelijk voor de oprichting van zo’n klachtenkamer.

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?