Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Wat is het?

  Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen voor uw kind.

  Neem hiervoor contact op met het Zorgloket

 • Hoe werkt het?

  Leerplicht en kwalificatieplicht

  Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar tot 16 jaar.

  De leerplicht is bedoeld om jongeren op school te houden tot ze genoeg opleiding hebben om een baan te vinden. Hierna volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 16 en 17 jaar die niet voldoende opleiding hebben of geen diploma, verplicht zijn een diploma te halen. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma. Het kind kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken.

  Vrijstelling tot inschrijving

  Uw kind kan vrijstelling krijgen van inschrijving op een school in 4 gevallen:

  • Uw kind kan niet naar school door een lichamelijke of geestelijke beperking.
  • U vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst- of levensovertuiging.
  • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland.
  • U leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker.

  Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

  U kunt vrijstelling krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Dit kan om de volgende redenen:

  • kind is ziek
  • een religieuze feestdag
  • een belangrijke gebeurtenis zoals een huwelijk, begrafenis of verhuizing van het gezin
  • vakantie buiten schoolvakanties, omdat u door uw beroep niet in de schoolvakanties weg kunt (maximaal 10 dagen per jaar).

  Vrijstelling tot 6 jaar

  Is uw kind nog geen 6 jaar? Dan mag u uw kind thuishouden om te voorkomen dat het teveel belast wordt. Dit mag maximaal 5 uur per week. U kunt dit uitbreiden naar maximaal 10 uur per week als u toestemming krijgt van de directeur.

  Aanvragen om vrijstelling

  Is het nodig dat uw kind vrijstelling tot inschrijving krijgt? Dan kunt u dit aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

  Moet uw kind worden vrijgesteld van schoolbezoek (bijzonder verlof)? Dan kunt u dit aanvragen bij de directeur van de school.

 • Meenemen

  Vrijstelling tot inschrijving

  Welke van deze documenten u nodig hebt, hangt af van de reden van vrijstelling:

  • verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog
  • verklaring waarin u uitlegt waarom geen school in de omgeving past bij uw godsdienst- of levensovertuiging
  • verklaring van de directeur van de buitenlandse school

  Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

  • bewijsstukken die aantonen dat de vrijstelling nodig is

  Vrijstelling tot 6 jaar

  U hebt geen documenten nodig om de vrijstelling te krijgen.

 • Overige info

  Leerplichtambtenaar

  Elke gemeente heeft een leerplichtambtenaar die ervoor moet zorgen dat de schooluitval tot een minimum beperkt blijft. In eerste instantie voert de leerplichtambtenaar gesprekken met de leerling, de ouders en/of de school met als doel dat de leerling de opleiding afmaakt. Als de school niet geschikt blijkt voor de leerling, kan de leerplichtambtenaar helpen een andere school te vinden. Als er sprake is van (herhaalde) onwil, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. In geval van ernstige problemen kan de leerplichtambtenaar de hulp inroepen van bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening of maatschappelijk werk. De leerplichtambtenaar neemt deel aan verschillende vormen van netwerkoverleg, zoals bijvoorbeeld het Jeugdhulpteam en de Zorg Advies Teams (ZAT's).

 • Formulieren

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij de school verzuim vragen voor vakantie buiten de normale schoolvakanties. Bij de school is hiervoor een formulier beschikbaar dat kan worden ingevuld als aan die voorwaarden wordt voldaan. Lees voor het invullen de informatie over leerplicht. Het ingevulde formulier moet u inleveren bij de DIRECTEUR VAN DE SCHOOL van uw kind(eren). 

 • Meer weten?

  Over leerplicht kunt u meer te weten komen op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden