Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Een woning slopen? Een boom kappen? Uw bedrijf veranderen? Vaak hebt u dan een omgevingsvergunning nodig. Natuurlijk is het verstandig om ook even met de buren te overleggen. 

  De omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van veel andere vergunningen. Dat is handig voor u, want er is maar één aanvraagformulier. De eisen zijn hetzelfde in alle gemeenten. Vraagt u de vergunning in één keer aan, dan is er ook maar één keer bezwaar en beroep mogelijk. Bijna altijd is de gemeente de controlerende instantie die verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving.

  Bovendien is nu de categorie vergunningvrije bouwwerken groter dan vroeger. De kans is dus groter dat u geen vergunning nodig heeft. Bij de verschillende activiteiten kunt u hier meer over lezen.

  De volgende activiteiten vallen onder de omgevingsvergunning:

  Vergunningencheck

  Heeft u plannen, maar weet u niet of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebt, doe dan de vergunningencheck. Let wel op: de vergunningencheck geeft een indicatie, u kunt er geen rechten aan ontlenen. Ook is het mogelijk dat u op grond van andere regelgeving ook nog andere vergunningen of meldingen nodig heeft. 

  Komt u er niet uit met de vergunningencheck of heeft u nog vragen? U kunt altijd contact opnemen met het loket Bouwen en wonen. Ook is het mogelijk via dit loket een afspraak te maken om uw plannen te bespreken. U moet dan wel beschikken over uitgewerkte plannen.

  Stappenplan

  Als u een aanvraag om omgevingsvergunning heeft ingediend wordt er in grote lijnen de volgende stappen doorlopen:

  • Vergunningencheck
  • Vooroverleg met loket Bouwen en wonen
  • Indienen van aanvraag
  • Beoordelen van aanvraag op volledigheid (ontvankelijkheid)
  • Bepalen van te volgen procedure
  • Inhoudelijke beoordeling
  • Ontwerp-besluit / Besluit
  • Rechtsbescherming

  Verschillende manieren om een omgevingsvergunning aan te vragen

  Er zijn verschillende manieren om een omgevingsvergunning aan te vragen:

  • per activiteit (enkelvoudige aanvraag)
  • in één keer voor meerdere activiteiten (meervoudige aanvraag)
  • in fases
  • revisievergunning
  • tijdelijke vergunning

  De beste manier van aanvragen verschilt per project. Zo is de beste manier van aanvragen voor een project "kappen van een boom" anders dan het project "veranderen van bedrijf x". Soms in het niet mogelijk om uw aanvraag per activiteit aan te vragen. Dan zijn de verschillende activiteiten zo met elkaar verbonden dat ze niet los van elkaar afgehandeld kunnen worden. Onder de verschillende activiteiten van de omgevingsvergunning staat aangegeven welke activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor informatie over het aanvragen van een complexe omgevingsvergunning kunt u ook contact opnemen met het loket Bouwen en wonen.

  Enkelvoudige en meervoudige aanvragen

  Enkelvoudige aanvraag

  Wanneer u een aanvraag indient voor één activiteit die niet onlosmakelijk verbonden is met andere activiteiten spreken wij van een enkelvoudige aanvraag. Bijvoorbeeld: u wilt een boom kappen in uw tuin omdat hij dood is.

  Meervoudige aanvraag

  Zoals eerder is aangegeven, kan een project uit meerdere activiteiten bestaan.
  Bijvoorbeeld: u wilt een aanbouw aan de woning bouwen en u wilt ook een boom kappen op hetzelfde perceel. U kunt dit in één aanvraag indienen (activiteit  bouwen en activiteit kappen). Als u meerdere activiteiten in één aanvraag indient noemen we dit een meervoudige aanvraag. Het grote voordeel hiervan is dat er maar één bezwaar procedure en één beroepsprocedure voor de gehele aanvraag van toepassing is. Dit kan tijdwinst opleveren.

  Het kan ook anders, als een project uit meerdere activiteiten bestaat. U kunt er voor kiezen om voor elke activiteit een aparte omgevingsvergunning aan te vragen. Soms kunt u daardoor eerder beginnen met het uitvoeren van uw plannen. Het nadeel hiervan is dat er meer vergunningen zijn en dat er per vergunning bezwaar en beroep kan worden ingediend. Als dat gebeurt, duurt het juist langer.

  Let wel op: soms is het niet mogelijk om twee activiteiten uit één project apart aan te vragen, omdat beide activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit heet onlosmakelijkheid.

  Wij adviseren u contact op te nemen met het loket Bouwen en wonen als u niet zeker weet wat u het beste kan doen. 

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen via internet 

  Het aanvragen van een omgevingsvergunning is landelijk geregeld via de website www.omgevingsloket.nl. Met uw DigiD code kunt u digitaal een aanvraag indienen. Vraagt u een omgevingsvergunning aan namens een bedrijf? Dan gebruikt u geen DigiD, maar e-herkenning. Bij uw aanvraag moet u ook bijlagen voegen. Het digitale loket vertelt u welke dat moeten zijn.

  Bestanden bijvoegen

  U kunt bestanden met volgende formaten toevoegen:

  • foto's: .png .jpg
  • gescande documenten: .pdf (PDF/A) .tif .jpg .png
  • tekeningen: .pdf (PDF/X)
  • tekstdocumenten: .pdf (PDF/A)

  U kunt ook bijlagen als achtergrondinformatie toevoegen. Dit zijn dan geen formele bijlagen en zullen geen onderdeel uitmaken van de vergunning. Mogelijke bestandsformaten:

  • bim-bestanden: .ifc .ifcxm
  • spreadsheet: .xls .ods
  • ontruimingsplattegrond: .era

  Controleren

  Na het uploaden adviseren wij u de bijlagen te controleren met de viewer. Is de informatie compleet en goed weergegeven, dan kunt de aanvraag indienen. Na het indienen krijgt u een e-mail met daarin het bericht dat de aanvraag is ontvangen.

  Nu een omgevingsvergunning aanvragen

  Aanvraag op papier indienen

  Wilt u uw aanvraag liever op papier indienen? Dat kan. Op het Omgevingsloket kunt u ervoor kiezen om een papieren formulier aan te maken. Na het doorlopen van enkele vragen wordt er een formulier samengesteld die u kunt printen en invullen. Het aanvraagformulier en de bijlagen moet u in drievoud indienen. Dit kunt u opsturen naar, of indienen bij, het loket Bouwen en wonen.

  Bedrijven

  Bedrijven moeten een aanvraag via het Omgevingsloket indienen. Bedrijven loggen daarbij in met eHerkenning (de opvolger van DigiD voor bedrijven).

 • Wat kost het?

  Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld. De hoogte van de leges is afhankelijk van de soort aanvraag. Meer informatie hierover vindt u in de tarieventabel van de legesverordening. De actuele verordening kunt u vinden via onze pagina verordeningen en beleidsregels.

  Voor de activiteit bouwen worden de leges berekend aan de hand van de bouwkosten die u opgeeft. Deze bouwkosten controleren wij. Bij afwijkingen van meer dan 10% worden de leges gebaseerd op normbedragen die zijn vastgelegd in de bouwkostenlijst. De bouwkosten lijsten van het actuele jaar en voorgaand jaar kunt u vinden onder documenten.

 • Hoe lang duurt het?

  Een aanvraag om omgevingsvergunnig kan via twee procedures worden afgehandeld. We kennen de reguliere en de uitgebreide procedure. Welke van de twee voor uw plan van toepassing is, kunt u vinden in de beschrijving van de verschillende activiteiten. Dient u een meervoudige aanvraag in waarbij voor één of meerdere activiteiten de uitgebreide procedure van toepassing is, dan verloopt de gehele aanvraag volgens de uitgebreide procedure. Tip: informeer uw buren voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit kan onnodige bezwaarschriften voorkomen.

  Reguliere procedure

  1. Voorbereiding

  2. Aanvraag en beoordeling op volledigheid

  Wij registreren uw aanvraag en controleren of deze volledig is. Als er nog stukken ontbreken, informeren wij u hierover. We geven u dan aan binnen welke termijn u deze stukken alsnog kunt aanleveren. Lukt dit niet, dan kan het zijn dat de gemeente uw aanvraag niet verder in behandeling neemt. Ook wordt uw aanvraag gepubliceerd.

  3. Inhoudelijke beoordeling

  Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk. Ook gaan we na of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen vol­doet. We kijken onder meer naar regels uit het bestemmingsplan, Wet milieubeheer en welstandsnota. Gaat u bouwen, dan toetsen wij uw aanvraag ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (bijvoorbeeld brandveiligheid en ventilatie).

  4. Beslistermijn

  Wij laten u binnen 8 weken na de ontvangst van uw aanvraag weten of u een omgevingsvergunning krijgt. Als u extra tijd nodig heeft gehad om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2), dan tellen we die tijd bij de beslistermijn op. Daarnaast kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlen­gen. Lukt het ons niet om binnen de beslistermijn een beslissing te nemen, dan krijgt u altijd een vergunning (een ver­gunning van rechtswege).

  Ons besluit heet: de beschikking op uw vergunning. Deze beschikking publiceren we. Belanghebbenden, bij­voorbeeld omwonenden, hebben dan nog maxi­maal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen.

  5. In werking treden van het besluit

  Wanneer mag u van uw omgevingsvergunning gebruik maken? Anders gezegd: wanneer mag u beginnen met het uitvoeren van uw plannen? De hoofdregel is: de dag nadat wij de beschikking hebben verzonden. Over het algemeen krijgt u deze beschikking een dag na verzending in de bus.

  Voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, slopen van een bouwwerk of een monument en het vellen van een houtopstand geldt dit niet. Deze besluiten treden pas in werking 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Tenzij er bezwaren zijn ingediend, dan duurt het langer.

  Heeft iemand een verzoek tot voorlopige voorziening (VoVo) gedaan bij de rechtbank? Omdat hij of zij wil voorkomen dat u begint met uitvoeren van uw plannen? Dan treedt het besluit pas in werking nadat de rechtbank een beslissing heeft genomen over het verzoek tot voorlopige voorziening. U zult dus moeten wachten met het uitvoeren van uw plannen. Wel kunt u als vergunninghouder aan de rechtbank vragen de opschorting op te heffen, zodat u toch kunt beginnen. Ook kan het bevoegd gezag, meestal het college van B&W, bij uitzondering bepalen dat een besluit direct na bekendmaking in werking treedt.

  Omgevingsvergunning van rechtswege

  Is de omgevingsvergunning van rechtswege verleend? Dan treedt deze in werking na afloop van de bezwaartermijn (6 weken na bekendmaking). Is er bezwaar gemaakt? Dan moet er eerst op het bezwaar beslist worden.

  6. Rechtsbescherming

  Er zijn drie momenten om te reageren op de verleende vergunning:

  • binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit (bezwaar maken)
  • na het besluit op uw bezwaar (beroep instellen)
  • na uitspraak van de rechtbank (hoger beroep instellen)

  Meer weten? Lees dan onze informatie over bezwaar maken en (hoger) beroep instellen.

  Voorlopige voorziening (VoVo)

  Let op: een bezwaar- of (hoger) beroepschrift heeft geen schorsende werking. Met andere woorden: als u bezwaar maakt of in (hoger) beroep gaat tegen een besluit, blijft dat besluit gewoon van kracht. Degene die de vergunning heeft gekregen, mag dus ook gewoon zijn plannen gaan uitvoeren.

  Vindt u dat het besluit moet worden geschorst? Of dat er direct iets moet gebeuren? Dan kunt u – naast het bezwaar- of (hoger) beroepschrift – ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als u dat doet, mogen er geen activiteiten worden uitgevoerd totdat er een beslissing is genomen over het verzoek tot voorlopige voorziening. Uw verzoek stuurt u aan de rechtbank (de Voorzieningenrechter, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). U moet altijd meesturen: een kopie van het bezwaar-/ beroepschrift dat u aan burgemeester en wethouders, de rechtbank of de Raad van State heeft gestuurd.

  Kosten

  Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente is kosteloos. Voor het instellen van een verzoek om voorlopige voorziening, een beroepschrift bij de rechtbank of een hoger beroep bij de Raad van State betaalt u griffierechten.

  Uitgebreide procedure

  1. Voorbereiding

  2. Aanvraag en beoordeling op volledigheid

  Wij registreren uw aanvraag en controleren of deze volledig is. Als er nog stukken ontbreken, informeren wij u hierover. We geven u dan aan binnen welke termijn u deze stukken alsnog kunt aanleveren. Lukt dit niet, dan kan het zijn dat de gemeente uw aanvraag niet verder in behandeling neemt. Ook wordt uw aanvraag gepubliceerd.

  3. Inhoudelijke beoordeling

  Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk. Ook gaan we na of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen vol­doet. We kijken onder meer naar regels uit het bestemmingsplan, Wet milieubeheer en welstandsnota. Gaat u bouwen, dan toetsen wij uw aanvraag ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (bijvoorbeeld brandveiligheid en ventilatie).

  4. Beslistermijn

  Wij laten u binnen 6 maanden na de ontvangst van uw aanvraag weten of u een omgevingsvergunning krijgt. Als u extra tijd nodig heeft gehad om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2), dan tellen we die tijd bij de beslistermijn op. Daarnaast kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlen­gen. Als de beslistermijn wordt overschreden krijgt u geen vergunning van rechtswege. De termijn is langer dan bij de reguliere procedure omdat er soms een verklaring van geen bedenkingen of een advies moet worden gevraagd.

  5. Ontwerpbesluit ter inzage

  Op het moment dat uw aanvraag inhoudelijk is getoetst en voldoet, wordt er een ontwerpbesluit gemaakt. Deze wordt gepubliceerd en ligt dan 6 weken ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit (indienen zienswijze). Ook kunnen wettelijke adviseurs een advies uitbrengen bij het college. Vervolgens mag u, als aanvrager, reageren op de ingediende zienswijzen. Tot slot neemt het college een besluit over de zienswijze.

  NB. Als het om een ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruik van een pand gaat, kunnen alleen belanghebbende een zienswijze indienen. 

  6. Besluit

  Na het besluit op de zienswijzen wordt de vergunning al dan niet verleend. De vergunning wordt verzonden aan de aanvrager en wordt gepubliceerd. Ook krijgen de mensen die een zienswijze hebben ingediend een afschrift van de vergunning. Eventuele adviseurs worden ook op de hoogte gebracht van het besluit.

  7. In werking treden van het besluit

  Wanneer mag u van uw omgevingsvergunning gebruik maken? Als er een besluit is genomen mag u nog geen gebruik maken van de vergunning. De vergunning ligt nog 6 weken ter inzage (beroepstermijn). Als er geen beroep wordt ingesteld bij de rechtbank en geen voorlopige voorziening wordt aangevraagd, kunt u na afloop van de beroepstermijn uw vergunning gebruiken.

  Heeft iemand een verzoek tot voorlopige voorziening (VoVo) gedaan bij de rechtbank? Omdat hij of zij wil voorkomen dat u begint met uitvoeren van uw plannen? Dan treedt het besluit pas in werking nadat de rechtbank een beslissing heeft genomen over het verzoek tot voorlopige voorziening. U zult dus moeten wachten met het uitvoeren van uw plannen. Wel kunt u als vergunninghouder aan de rechtbank vragen de opschorting op te heffen, zodat u toch kunt beginnen. Ook kan het bevoegd gezag, meestal het college van B&W, bij uitzondering bepalen dat een besluit direct na bekendmaking in werking treedt.

  8. Rechtsbescherming

  De rechtsbescherming in de uitgebreide procedure kent drie momenten waarop gereageerd kan worden op het plan, namelijk:

  • gedurende de 6 weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt (zienswijze indienen)
  • na het bekendmaken van het besluit (beroep instellen)
  • na uitspraak van de rechtbank (hoger beroep instellen)

  Meer weten? Lees dan onze informatie over bezwaar maken en (hoger) beroep instellen.

  Voorlopige voorziening (VoVo)

  Let op: een bezwaar- of (hoger) beroepschrift heeft geen schorsende werking. Met andere woorden: als u bezwaar maakt of in (hoger) beroep gaat tegen een besluit, blijft dat besluit gewoon van kracht. Degene die de vergunning heeft gekregen, mag dus ook gewoon zijn plannen gaan uitvoeren.

  Vindt u dat het besluit moet worden geschorst? Of dat er direct iets moet gebeuren? Dan kunt u – naast het bezwaar- of (hoger) beroepschrift – ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als u dat doet, mogen er geen activiteiten worden uitgevoerd totdat er een beslissing is genomen over het verzoek tot voorlopige voorziening. Uw verzoek stuurt u aan de rechtbank (de Voorzieningenrechter, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). U moet altijd meesturen: een kopie van het bezwaar-/ beroepschrift dat u aan burgemeester en wethouders, de rechtbank of de Raad van State heeft gestuurd.

  Kosten

  Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente is gratis. Voor het instellen van een verzoek om voorlopige voorziening, een beroepschrift bij de rechtbank of een hoger beroep bij de Raad van State betaalt u griffierechten.

 • Overige info

  Toezicht

  Wij moeten erop toezien dat de regels worden nageleefd die staan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Als een regel wordt overtreden, komen we in actie.

  Wat is toezicht?

  Voor de activiteiten die onder de Wabo vallen, is in een aantal gevallen een vergunning nodig. Als u deze vergunning heeft gekregen dan zien onze toezichthouders erop toe dat u zich houdt aan de voorwaarden van de vergunning.

  Wat is handhaving?

  Als er een regel wordt overtreden dan hebben we de bevoegdheid om handhavend op te treden. Voor meer informatie hebben wij voor u een folder gemaakt.

  Medewerking verlenen

  Een toezichthouder mag een locatie altijd betreden. Hiervoor is uw toestemming niet nodig, wel moet hij zich legitimeren. Daarom is het belangrijk dat u medewerking verleent aan de controle van de toezichthouder.

  Politieondersteuning in gemeentelijk taak

  Als de toezichthouder een overtreding heeft opgemerkt dan is het mogelijk dat hij of zij de politie inschakelt. Dit gebeurt als de overtreding de veiligheid van mens en milieu in gevaar brengt. De politie en de gemeente zullen in dit geval naast elkaar tegen de overtreding optreden.

  Wat kunt u doen als u hinder ondervindt van iemand die de regels overtreedt?

  Voordat u bij ons aanklopt, kunt u het beste contact opnemen met degene van wie u hinder ondervindt. Een onderling gesprek kan veel verduidelijken en leidt vaak tot meer begrip voor elkaar.

  Heeft dit gesprek niet geholpen dan kunt u bij loket Bouwen en wonen een klacht of een handhavingsverzoek indienen.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?