Planschade

 • Wat is het?

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

  Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

  Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een vergoeding vragen voor deze planschade.

  De ruimtelijke plannen

  In de Wet ruimtelijke ordening zijn de ruimtelijke plannen vastgelegd waarbij planschade kan ontstaan. Het kan gaan om de volgende ‘schadeoorzaken’:

  • Een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan
  • Een bepaling uit een beheersverordening
  • Een bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplan
  • Een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan
  • Het aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning
  • Een bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd
  • Een bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd
  • Een koninklijk besluit dat de Wro buiten toepassing laat wegens landsverdediging

  Wanneer is er sprake van plan­schade?

  Er is sprake van planschade als de gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan zich niet onder het oude bestemmingsplan konden voordoen. Bij planschade gaat het niet om wat er feitelijk ver­andert, maar om wat er planologisch vóór en na de planwijziging mogelijk was. Factoren van planschade kunnen zijn:

  • Het vervallen van een eigen bouwmogelijk­heid
  • Een onevenredige inbreuk op de privacy door inkijk vanuit nabije nieuwbouw
  • Het vervallen van een waardebepalend vrij uit­zicht
  • Een onevenredige schaduwwerking door be­bouwing
  • Een onevenredige verslechtering van de be­reikbaarheid / parkeermogelijkheden
  • Verslechtering van milieuomstandigheden (geur, geluid, enz.)
  • Beperking van de mogelijkheden van be­drijfs- of beroepsuitoefening

  Voorbeeld

  Een woning met vrij uitzicht en met een besloten tuin zonder inkijk, kan een waardevermindering ondergaan als een nieuw bestemmingsplan het mogelijk maakt om dicht bij deze woning bijvoor­beeld appartementen te bouwen. Hierdoor ver­valt bijvoorbeeld dat vrije uitzicht of is er inkijk vanuit de appartementen in de tuin waardoor de privacy van de bewoners wordt aangetast. De voorwaarde is dan wel dat de bouw van die ap­partementen in het oude bestemmingsplan niet mogelijk was. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale mogelijkheden van dat oude plan, maar ook met de daarin opgenomen vrijstellingsmogelijkheden

  Huurders en verhuurders

  In het algemeen komt een huurder van een wo­ning of een pand niet in aanmerking voor plan­schade omdat hij geen ‘vermogensschade’ lijdt. Wel is het onder bepaalde omstandigheden mo­gelijk om bij de verhuurder een huurverlaging te claimen. De verhuurder kan op zijn plaats dan weer een tegemoetkoming in planschade aan­vragen omdat het rendement van zijn wo­ning/pand vermindert.

  Inkomensschade

  Bij inkomensschade moet worden gedacht aan de gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan voor een bestaande beroeps- of bedrijfsuitoefe­ning. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er mili­eubeperkingen (geluid, geur) uit het nieuwe be­stemmingsplan voortvloeien of omdat het be­drijfspand niet meer goed bereikbaar zal zijn.

 • Wat moet ik doen?

  Om planschade aan te vragen moet u allereerst een verzoek om schadevergoeding indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan op een aantal manieren: 

 • Hoe werkt het?

  Schade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomensderving).
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

  Vergoeding voor de schade

  Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding (recht op planschade) zijn 2 zaken van belang:

  • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
  • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

  U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

  In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:

  • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen moet u zelf betalen.
  • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak moet u zelf betalen.

  Procedure

  1. Verzoek indienen

  Een verzoek om schadevergoeding dient u in bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt hiervoor het formulier 'Tegemoetkoming planschade' gebruiken.

  Om een aanvraag in behandeling te kunnen ne­men moet u een zogenaamde drempelheffing van € 300,- betalen. Als u in aanmerking komt voor planschade, ontvangt u dit bedrag later te­rug.

  2. Inschakelen planschadecommissie / advi­seur

  Nadat u een verzoek om schadevergoeding heeft ingediend, schakelen wij een adviseur of planschadecommissie in. U wordt door deze ad­viseur/commissie uitgenodigd voor een monde­linge toelichting. U kunt zich hier desgewenst laten vergezellen door een eigen deskundige. NB. U hoeft niet een taxatierapport te laten op­stellen voordat u door de commissie gehoord wordt.

  3. Advies

  De adviseur / planschadecommissie brengt ad­vies uit aan het college. Binnen 28 weken na ontvangst van de opdracht ligt er een definitief advies. Hierbij wordt gekeken naar de wijzigin­gen van het nieuwe bestemmingsplan ten op­zichte van het oude plan.

  4. Besluit

  Vervolgens neemt het college een besluit naar aanleiding van het verzoek om (plan)schadevergoeding. U wordt van dit advies op de hoogte gebracht.

  5. Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de het college op uw verzoek, kunt u binnen 6 we­ken na de bekendmaking een bezwaarschrift in­dienen.

  Wanneer de gemeente uw bezwaar onge­grond verklaart, kunt u binnen 6 weken na de bekend­making van dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost Nederland. Als de rechtbank Oost Nederland uw be­roep afwijst, dan kunt tegen deze beslissing bin­nen 6 weken na de be­kendmaking hiervan hoger be­roep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht­spraak van de Raad van State.

 • Wat kost het?

  Om een aanvraag in behandeling te kunnen ne­men moet u een zogenaamde drempelheffing van € 300,- betalen. Als u in aanmerking komt voor planschade, ontvangt u dit bedrag later te­rug.

 • Hoe lang duurt het?

  De procedure voor vergoeding van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Overige info

  Uw verzoek tot tegemoetkoming voor planschade moet u indienen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan dat de schade heeft veroorzaakt definitief is. Daarna kan uw verzoek niet meer in behandeling worden genomen.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Provincie

  De Provincie Overijssel heeft een omgevingsvisie gemaakt: het provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van Overijssel.