Regeling tegemoetkoming kinderopvang

 • Wat is het?

  Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u een kinderopvangtoeslag krijgen van de Belastingdienst/Toeslagen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
  2. Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
  3. Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moet ook de gastouder zelf geregistreerd zijn.
  4. U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
  5. Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  6. U of uw partner betaalt mee aan de kosten voor kinderopvang.
  7. U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  8. U werkt, studeert, volgt een traject of inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw partner.

  In twee situaties kunt u voor een tegemoetkoming voor kinderopvang terecht bij de gemeente.

  Tegemoetkoming voor doelgroepouders

  Ouders die niet werken, maar wel aanspraak maken op kinderopvangtoeslag omdat zij deelnemen aan een traject naar werk, een studie volgen of als verplichte inburgeraar een inburgeringscursus volgen bij een geregistreerde instelling worden doelgroepouders genoemd.

  De kinderopvangtoeslag wordt aan doelgroepouders verstrekt door de Belastingdienst/Toeslagen. De gemeente kan in bijzondere gevallen een aanvullende tegemoetkoming verstrekken als de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen niet genoeg is om verantwoorde kinderopvang te kunnen betalen.

  Sociaal medische indicatie

  Hebt u om sociale of medische redenen (bijzondere) kinderopvang nodig? Maar krijgt u geen kinderopvangtoeslag, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u misschien van de gemeente voor de kosten van de kinderopvang een beroep doen op de Jeugdwet of de bijzondere bijstand.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen bij de belastingdienst

  U denkt recht te hebben op kinderopvangtoeslag. Dan kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst/Toeslagen. U kunt over dit onderwerp meer lezen op de website  http://www.belastingdienst.nl. Ook kunt u daar de kinderopvangtoeslag aanvragen.

  Aanvragen bij de gemeente

  U denkt  als doelgroepouder of op grond van een sociaal medische indicatie recht te hebben op een tegemoetkoming van de gemeente Wierden? In dat geval kunt u via het Zorgloket van de gemeente een aanvraag indienen. Onder Documenten kunt u een aanvraagformulier downloaden.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Heeft u vragen over de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst?

  Belt u dan met 1400 (Informatie Rijksoverheid) of ga naar www.rijksoverheid.nl/kinderopvangtoeslag.

  Heeft u vragen over de tegemoetkoming die de gemeente verstrekt?