Riolering

 • Samenvatting

  Riool verstopt?

  Als uw riolering verstopt is, moet u altijd de gemeente bellen (tel. 0546 580 800). Als het probleem op gemeentegrond ligt, lossen wij het meestal gratis op. Ook buiten kantooruren. Ligt het probleem op uw terrein, dan lossen wij het probleem ook op, maar u krijgt dan wel een rekening.

  Goed om te weten: Als u een rioleringsbedrijf belt, dan zijn de kosten van dat bedrijf altijd volledig voor u. Ook als het probleem op gemeentegrond blijkt te liggen. Meer weten?

 • Wat is het?

  Overal in Nederland liggen (ondergrondse) rioleringssystemen. Via de riolering wordt afvalwater afgevoerd, maar ook regenwater dat op daken en straten valt. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuivering waar het na zuivering op het open water wordt geloosd.

  In Wierden zijn verschillende systemen van rioolstelsels aangelegd. Binnen de bebouwde kom is in het verleden een gemengd stelsel aangelegd, terwijl in de nieuwe uitbreidingswijken een gescheiden stelsel is gerealiseerd. In het buitengebied ligt daar waar dit rendabel was een drukrioleringssysteem.

  Spoel geen troep door het riool

  Afval

  Doen

  Niet doen

  Vet, (vloeibaar) frituurvet, olie

  Teruggieten in de verpakking en in de afvalbak.

  Gestold in de afvalbak.

  Door de gootsteen of het toilet spoelen

  Etensresten, zoals koffieprut, theeblaadjes enz.

  In de GFT-bak, rest in de gewone afvalbak

  Door de gootsteen of het toilet spoelen

  Vochtig toiletpapier, maandverband, tampons, condooms

  In de afval (naast het toilet)

  Door het toilet spoelen

  Oude medicijnen

  Inleveren bij de apotheek of als chemisch afval

  Door de gootsteen of het toilet spoelen

  Verf (ook waterverdunbare)

  Resten inleveren als chemisch afval (kca)

  Door de gootsteen of het toilet spoelen

  Spoelwater en gebruikte kwastreiniger van verfkwasten

  Opvangen en inleveren als chemisch afval; kwasten afgesloten met een beetje water of oplosmiddel bewaren

  Door de gootsteen, het toilet of het putje in de straat spoelen

  Chemicaliën, zoals terpentine, lampolie, petroleum, insecticiden, fotofixeervloeistof enz.

  Inleveren als chemisch afval (kca)

  Door de gootsteen spoelen

  Cement-, gipsresten en ander afval na het klussen

  Laten drogen en gescheiden inleveren

  Resten door de gootsteen of het putje in de straat spoelen

  Autowaswater

  Auto wassen op autowasplaats of in wasserette

  Olie / koelvloeistof op straat / in putjes, auto wassen met of slecht afbreekbare zeep

  Vuil van stoep en terras

  Vegen of borstelen en in de afvalbak

  Gebruik van agressieve middelen, bijvoorbeeld chloor

  Onkruid tussen voegen

  Met de hand verwijderen, wegbranden of wegborstelen of bestrijden met milieuvriendelijke middelen (organische vetzuren)

  Chemische bestrijding

  Regenwater in de tuin

  De hele tuin waterdoorlatend, terras en paden van bijvoorbeeld grind, gravel, cacaodoppen enz

  Paden en terras op het riool aansluiten, tenzij noodzakelijk

 • Wat moet ik doen?

  Wat moet u doen als één afvoer verstopt raakt?

  Soms werkt een rioolaansluiting in huis niet, bijvoorbeeld van een wastafel. Draai dan de afvoer van de wastafel open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper is vaak voldoende. Helpt het niet? Pas dan op met allerlei chemische middelen. Ze kunnen uw riool aantasten én de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een rioolreinigingsbedrijf in.  

  Wat moet u doen als meerdere afvoeren verstopt zijn?

  Als meerdere rioolaansluitingen niet werken, is het probleem waarschijnlijk groter. Zeker als geen enkele aansluiting meer werkt. Of als het water dat u op de eerste verdieping wegspoelt op de begane grond weer uit een putje of toilet komt. 

  Stap 1: Bel de gemeente. Tel. 0546 580 800 (24 uur per dag)

  De gemeente laat uitzoeken of de verstopping op uw eigen terrein ligt of op gemeentegrond. Als de verstopping in het gemeenteriool zit, proberen we die zo snel mogelijk te verhelpen. 

  Zoekt u liever zelf uit waar de verstopping zit? Dat kan. We hebben daarvoor een stroomdiagram gemaakt.

  Stap 2: Verstopping in uw eigen riool laten oplossen

  Als de verstopping zich in uw eigen riool bevindt, moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen. Dat kunt u laten doen door het bedrijf dat namens de gemeente is komen kijken. U kunt ook een ander bedrijf bellen. In beide gevallen betaalt u de kosten voor het oplossen van de verstopping zelf.

  Woont u in het buitengebied? Houd het kastje van de drukriolering in de gaten  

  Woningen in het buitengebied zijn meestal aangesloten op de drukriolering. Als een pand aangesloten is op de drukriolering staan er grijze/groene kasten langs de weg. Staat het deurtje open of is de kast beschadigd, meld dit dan aan het loket Bouwen en wonen .  U helpt ons door hierbij het nummer en de locatie van het kastje door te geven. 

  Wat kost dat allemaal?

  Wat doet de gemeente gratis?

  • uitzoeken waar de verstopping zit
  • verstopping in het gemeenteriool verhelpen (in principe)

  Waarvoor stuurt de gemeente een rekening?

  • Blijkt het gemeenteriool verstopt te zijn doordat iemand 'foute' dingen door de wc of gootsteen spoelt? Dan sturen wij de rekening naar de vervuiler. 

  Wat moet u zelf regelen en betalen?

  • verstopping in uw eigen riool verhelpen
  • als u zelf een bedrijf inschakelt, betaalt u daar altijd zelf voor.
 • Hoe werkt het?

  Bebouwde kom

  Twee rioleringssystemen

  De huidige rioleringssystemen zijn grofweg in twee systemen te verdelen:

  1. Het gescheiden stelsel.

  Als er sprake is van een gescheiden rioolstelsel, wordt het afvalwater in andere buizen afgevoerd dan het regenwater. Het afvalwater gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie; het regenwater gaat naar oppervlaktewater of infiltratievoorziening.

  Schematische weergave gescheiden rioolstelsel

  2. Het gemengde stelsel

  Als er sprake is van een gemengd rioolstelsel, worden zowel het afvalwater als het regenwater via dezelfde buizen afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Nadeel hiervan is dat veel schoon water (90% van de jaarlijkse neerslag die op verhard oppervlak valt) naar de zuivering wordt afgevoerd, waardoor de belasting van de zuivering meer is dan noodzakelijk.

  Schematisch overzicht gemengd rioolstelsel

  Afkoppelen

  Op langere termijn heeft een gemengd stelsel negatieve gevolgen voor het milieu. Daarnaast is een dergelijk stelsel niet het meest efficiënt. Daarom is de overheid al jaren bezig om maatregelen te nemen om gemengde stelsels te verbeteren. Het is mogelijk om een gemengd stelsel zo aan te passen dat het schone regenwater apart wordt afgevoerd. Zo verander je een gemengd rioolstelsel in een gescheiden stelsel. Dat gebeurt ook in de gemeente Wierden. 

  Als het heel hard regent kan het riool al het water niet meer verwerken. Om overlast te beperken, zijn in het rioolzogenaamde overstorten naar het oppervlaktewater aangebracht. Omdat het regenwater in het riool vermengd met afvalwater, is het water dat overstort niet schoon en vervuilt het dus het oppervlaktewater. Om vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan, worden vaak maatregelen genomen om het overstorten van afvalwater zo veel mogelijk te voorkomen. Een belangrijke manier om dit te voorkomen is het afkoppelen van het regenwater van het riool.

  Regenwater verdwijnt gewoonlijk via de regenpijpen van gebouwen, woningen en kolken in de riolering onder de straten. Maar ons regenwater is schoon genoeg (als het niet op vies oppervlak valt) om rechtstreeks af te voeren naar oppervlaktewater, of om te infiltreren in de bodem, waar de grond dat toelaat. Dit heet afkoppelen. De regenwaterbuis is niet meer gekoppeld aan het vuilwaterstelsel dat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat.

  Wilt u meer informatie over afkoppelen van regenwater en hoe u dat zelf kunt doen? Neem een kijkje op de volgende websites:

  Rioned. Kenniscentrum voor alles wat met riolering te maken heeft.

  Water in de tuin voor meer informatie over tuinieren en watergebruik.

  Niet doen in afgekoppeld gebied

  Het regenwater wordt niet meer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd, maar naar oppervlaktewater of het komt via een infiltratievoorziening in de bodem. Kortom: het regenwater moet schoon blijven. De volgende activiteiten kunt u beter niet doen in afgekoppelde gebieden:

  • vervuilen van afgekoppelde straten en daken. Voorbeelden: onkruidbestrijding met chemische middelen, auto wassen (zeepsop verdwijnt dan in de put op straat), afvalwater rechtstreeks weggooien in putje aan de straat, terras schrobben met chloor of zeep, etc.
  • regenwater aansluiten op het riool;
  • gebruik van uitlogende materialen proberen te voorkomen, zoals zinken dakgoten, loodslabben en andere dak- en gevelbekleding veroorzaken vervuiling. De metaaldeeltjes lossen op in het regenwater en komen terecht in het oppervlaktewater en/of de bodem. Vooral bij nieuwbouw of renovatie is het zeer gewenst geen uitlogende materialen meer toe te passen, maar bijvoorbeeld kunststof. Een andere mogelijkheid is om het uitlogende materiaal te behandelen met een coating, zodat dit niet meer uitloogt.  

  Bergbezinkbassins

  Een andere mogelijkheid om het water milieuvriendelijker en efficiënter te transporteren is het gebruik maken van een bergbezinkbassin. Een bergbezinkbassin is een ondergrondse rioolkelder. Het is een grote 'bak' waarin bij hevige regenval tijdelijk rioolwater wordt opgevangen. Na een poosje kan het rioolwater weer in het gewone rioolstelsel worden gepompt. Op die manier hoeft er minder rioolwater via beken en sloten te worden afgevoerd. Bovendien heeft een bergbezinkbassin een zuiverende werking. Het rioolwater dat via een bergbezinkbassin in een sloot of beek terechtkomt, is schoner dan rioolwater dat rechtstreeks wordt geloosd.

  Twee of drie keer per jaar is er sprake van extreme regenval. Het is te duur om een opvangbak te ontwerpen die ook deze piekbuien kan bergen. Dit extra water moet dus alsnog overgestort worden om wateroverlast op straat en in huis te voorkomen. Deze overstorten zijn echter aanmerkelijk minder vervuilend dan de huidige.

  Wadi's

  Voor de afvoer van regenwater wordt in een aantal wijken in onze gemeente gebruik gemaakt van wadi's. 

  Buitengebied

  Drukriolering

  De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en afvoer van afvalwater en daarmee de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. In het buitengebied wordtalleen het afvalwater meestal met behulp van pompen onder druk naar de bebouwde kom verpompt. Drukriolering is herkenbaar aan de groene kasten bij de pompen langs de weg. Het is niet toegestaan om hemelwater te lozen op de drukriolering. 

  Bij het drukrioleringssysteem wordt het vervuilde water via een pomp en persleiding afgevoerd. Deze persleiding loost het vervuilde water elders in de gemeente op het rioolstelsel, waarna het in de rioolwaterzuivering wordt gezuiverd. De afvoerleidingen van de woningen moeten evenals bij het gescheiden stelsel als een gescheiden systeem worden uitgevoerd. De vuilwaterafvoer wordt op de pompput aangesloten, terwijl de regenwaterafvoer rechtstreeks in de bodem of op de dichtstbijzijnde sloot wordt geloosd.

  In het buitengebied van de gemeente Wierden wordt zoveel mogelijk drukriolering aangelegd.

 • Wat kost het?

  Verstopt riool

  In sommige gevallen moet u betalen als wij een verstopping van uw riool moeten verhelpen. Meer daarover leest u onder 'wat moet ik doen?'

  Aanlegkosten

  Eigenaren van woningen en bedrijven moeten zelf zorgen voor deskundige aanleg en bekostiging van het leidingstelsel op het particuliere terrein. Door de gemeente wordt hen het aansluitpunt aangegeven waar de particuliere leiding op het gemeentelijk stelsel kan worden aangesloten. Het is verstandig van het leidingenstelsel een goede tekening van de werkelijke situatie te maken, zodat bij calamiteiten de leiding makkelijk kan worden teruggevonden.

  Ook een IBA moet inclusief het bijbehorend leidingenstelsel door de particulier zelf worden aangelegd en bekostigd. Bij gemeente en Waterschap Vechtstromen zijn hiervoor subsidiemogelijkheden. Informatie hierover is bij het loket Bouwen en wonen van de gemeente op te vragen.

  Aansluitkosten (eenmalig)

  Voor aansluiting op het gemengd en gescheiden rioleringsstelsel worden door de gemeente de werkelijk te maken kosten in rekening gebracht. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven en particulieren.

  Rioolafvoerrecht (jaarlijks)

  Ook hier geldt dat een IBA niet loost op het gemeentelijk rioolstelsel en er daarom geen rioolafvoerrechtkosten behoeven te worden betaald. Meer informatie vindt u onder product "rioolheffing".

  Hoeveel moet ik betalen?

  Wilt u weten hoeveel heffing en belasting u persoonlijk jaarlijks aan de gemeente betaalt? Zorg dat u het burgerservicenummer en het nummer van paspoort of ID-kaart van de hoofdbewoner van uw huis bij de hand heeft. Behalve het overzicht kunt u ook lezen hoe hoog de WOZ-waarde van uw woning is.

  Zuiveringslasten

  Daar waar leidingen lozen op de riolering of op bodem of oppervlaktewater brengt het Waterschap Vechtstromen zuiveringslasten in rekening. Over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met het Waterschap Vechtstromen.

  Kwijtschelding

  Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk kwijtschelding te krijgen van betaling van het rioolafvoerrecht.

 • Overige info

  Riolering, afvalwater en zuivering

  De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering tot aan het huisaansluitingsputje. Deze ligt circa een 0,5 meter van de perceelgrens. Alles wat daarbuiten ligt valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het waterschap Vechtstromen zorgt voor de zuivering van het afvalwater.

  Per 1 januari 2005 bent u wettelijk verplicht op de gemeentelijke r iolering aangesloten te zijn. Agrarische panden in het buitengebied kunnen ontheffing krijgen om het vuile water te lozen op een IBA. Lozing van vuil water via zinkputten of septictanks op open water of in de bodem is ten strengste verboden.

  De gemeente zorgt voor de aanleg van riolering in nieuwe wijken. Ook beheert de gemeente de bestaande riolering. Ze zorgt ervoor dat de riolering regelmatig gereinigd wordt, maakt de kolken op straat schoon en vervangt versleten rioolbuizen. De gemeente inspecteert regelmatig of de kwaliteit van het riool nog goed is. Als dat niet zo is, dan neemt de gemeente maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Het kan zijn dat boomwortels verwijderd moeten worden of dat het nodig is rioolbuizen plaatselijk te herstellen of te vervangen.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Interessante websites

  • Milieu Centraal is een landelijke organisatie die consumenten praktische en betrouwbare milieu-informatie biedt. Op deze website staal alles over energie en milieu in het dagelijks leven. Specifieke waterthema’s zijn: water besparen; water in huis besparen; water in de tuin. 
  • Nederland leeft met water: De website Nederlandleeftmetwater legt uit hoe het zit met het nieuwe waterbeleid van het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. 
  • Sinds 1 januari 2006 is er de Helpdesk Water . Mensen die beroepsmatig zijn betrokken bij waterbeleid, -beheer en -management kunnen daar terecht met hun vragen over lozingsvergunning, monitoring, wet- en regelgeving, de Kaderrichtlijn Water en andere Europese richtlijnen.
  • In Stichting RIONED werken overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen samen. Zij is het kenniscentrum voor riolering en water in de stad. Op de publiekswebsite van Stichting RIONED staat alles over riolering en water in de stad. 
  • Water.nl is het waterportaal van Nederland. U vindt hier alles over water. Links naar websites met onderwerpen als drinkwater, watersport of watermanagement. Daarnaast bieden zij u water nieuws, water informatie, water vacatures en een overzicht met water evenementen in Nederland. 
  • Waterland is een waterportaal voor Nederland is een knooppunt van waterinformatie en -kennis op internet. Waterland bundelt de bestaande waterinformatie in Nederland. Deze informatie is op een overzichtelijke manier gepresenteerd en toegankelijk gemaakt voor zowel professionals als voor het ‘brede publiek’. 
  • Op de site waterwoordenboek zijn allerlei definities te vinden over woorden uit het water- en rioleringsvak. 
  • Watervak: website met informatie over water en riolering  voor leerlingen en leraren van basisonderwijs tot vwo. 
  • Droppie Water vertelt alles over water voor kinderen van de basisschool.