Rood voor Rood (RvR) - regeling voor bouwen in landelijk gebied

 • Samenvatting

  Rood voor Rood met gesloten beurs (RvR) is een regeling waardoor het mogelijk wordt om een nieuwe woning in het landelijk gebied te bouwen. In ruil daarvoor moet onder meer een aanzienlijke oppervlakte aan schuren gesloopt worden.

  Doel van de regeling

  Het hoofddoel van het RvR-beleid is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied: dus hoe het gebied eruit ziet. Dit kan worden gerealiseerd door (land­schapontsierende) agrarische bedrijfsge­bou­wen te slopen en verbeteringen aan het land­schap. Voor de gesloopte bedrijfsgebouwen kunnen woningen in de plaats komen. 

 • Actueel

  Op deze webpagina vindt u informatie over de regeling Rood voor Rood. Deze regeling sluit echter niet meer volledig aan bij de wensen van mensen en bij nieuwe ontwikkelingen. Daarom zijn er nieuwe spelregels in de maak voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Die spelregels worden regionaal opgesteld. Vanaf 6 mei liggen ze ter inzage. Meer informatie hierover vindt u op de pagina www.wierden.nl/spelregelsbuitengebied

 • Wat moet ik doen?

  Contact opnemen

  Wilt u weten wat in uw situatie de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met het loket Bouwen en wonen.

  Schriftelijk verzoek

  Om deel te kunnen nemen moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Hierin moet u duidelijk aangeven wat de bedoeling is en welke wensen u heeft. Ook moet u een kaartje bijvoegen waarop duidelijk staat aangegeven waar de activiteiten gaan plaatsvinden of waar sloop en nieuwbouw gedacht is. Bij sloop moet u, naast de locatie, ook de oppervlakte van de te slopen gebouwen aan-geven.

 • Hoe werkt het?

  Criteria om in aanmerking te komen

  Om in aanmerking te komen voor de RvR-rege­ling moet u wel aan bepaalde criteria voldoen:

  • De nieuwe woning moet in principe worden teruggebouwd op een slooplocatie;
  • RvR is van toepassing op (al dan niet agrari­sche) bedrijfsgebouwen die zijn opge­richt voor 1 januari 2004;
  • RvR geldt niet voor sloop van karakteris­tieke en cultuurhistorisch waardevolle be­bouwing;
  • Er moet minimaal 850 m² (landschapontsie­rende) bebouwing in de gemeente Wierden worden gesloopt;
  • Uitgangspunt is de sloop van het gehele complex (met uitzondering van de be­staande bedrijfswo­ning); NB. Het te slopen oppervlakte moet minimaal 300 m² per locatie zijn.
  • Een combinatie van hergebruik (Vrijko­mende Agrarische Bedrijfsbebouwing) en RvR op een perceel is mogelijk;
  • Gemengde bedrijven in het extensiverings­- en verwevingsgebied kunnen bij beëindiging van de inten­sieve tak ook deelnemen aan RvR;
  • Er moet in ruimtelijke kwaliteit geïnvesteerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door het reali­seren van een houtwal, be­planting, etc.
   Het investeren in ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald aan de hand van een berekening. Hierbij is waardevermeerdering van de grond het uitgangspunt. Hier worden de sloopkosten en een gedeelte (30%) van de huidige waarde van de schu­ren (dit is de zgn. gecorrigeerde vervan­gingswaarde van de te slopen gebouwen) van afgehaald;
  • Het is ook mogelijk om in plaats van een woning een extra bijgebouw te bouwen bij een bestaande woning. Hiervoor moet gesloopt worden op een ander erf.

  Ervenconsulent

  Als het gebruik en/of inrichting van een perceel of erf wijzigt, kan het nodig zijn dat een een advies wordt gevraagd aan de ervenconsulent van Het Oversticht. Dat advies vraagt de gemeente voor u aan. Het advies van de ervenconsulent gebruikt u voor het maken van het landschaps- of erfinrichtingsplan dat u bij uw aanvraag moet inleveren.

 • Hoe lang duurt het?

  Voor de bouw van een woning via RvR moet het  bestemmingsplan worden aangepast. Houd er rekening mee dat dit soort procedures behoorlijk wat tijd kunnen kosten.   

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Het Oversticht

  Op de website van het Oversticht kunt u meer informatie vinden over de regeling Rood voor Rood.

  Uitgebreide informatie

  Het beleid voor Rood voor Rood met gesloten beurs en Vrijkomende Agrarische Bebouwing is best ingewikkeld. Alles tot in detail uitleggen, maakt bovenstaande informatie ingewikkeld en on­leesbaar. Daarom geven deze pagina's over de regelingen alleen een globale weergave. Er kunnen dus geen rechten aan ontleend wor­den. De complete regeling kunt u vinden onder het tabblad 'documenten'.