Schutting plaatsen (regels)

 • Wat is het?

  Als u in de gemeente Wierden een schutting om uw tuin wilt plaatsen, moet u zich aan een aantal regels houden. Soms is er ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of planologische strijdigheid nodig. Voor schuttingen die grenzen aan de tuin met de buren gelden andere regels dan voor schuttingen die grenzen aan de openbare weg of aan openbaar groen.

  Samenvatting regels

  Voor een schutting die lager is dan 1 meter en die grenst aan de openbare weg of openbaar groen, hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Zodra u langs de openbare weg of openbaar groen een hogere schutting wilt plaatsen moet u een omgevingsvergunning (voor de activiteiten bouwen en planologische strijdigheid) aanvragen. De gemeente kan dan beslissen om u een afwijking van het bestemmingsplan te geven, zodat u de schutting mag plaatsen.

  Geen schutting, maar een heg

  Als u bomen, heesters en heggen als grensafscheiding wilt planten, heeft u geen omgevingsvergunning nodig. U moet zich wel aan bepaalde regels houden. Bomen moeten minimaal een halve meter vanaf de erfgrens staan, gemeten vanaf het midden van de voet van de boom. Heesters en heggen mogen direct tegen de erfgrens aan worden geplant. De beplanting mag geen belemmering voor de verkeersveiligheid opleveren.

 • Hoe werkt het?

  Regels

  De schutting grenst aan de tuin met de buren

  De regels voor het plaatsen van schuttingen die grenzen aan de tuin met de buren kunt u lezen op de website van het omgevingsloket. Aan de hand van de vergunningen check kunt u de regels nalezen. In de welstandnota staan de criteria vermeld waaraan een vergunningsplichtige schutting moet voldoen.

  De schutting grenst aan de openbare weg of aan openbaar groen

  Als uw schutting lager is dan 1 meter, mag u deze gewoon plaatsen, ook als uw schutting grenst aan de openbare weg of aan openbaar groen. U heeft daarvoor geen toestemming of vergunning van de gemeente nodig.

  U mag langs de openbare weg of openbaar groen niet altijd een schutting plaatsen die hoger is dan 1 meter. In veel gevallen kan het wel, maar u moet wel een omgevingsvergunning aanvragen. Als de gemeente de aanvraag goedkeurt mag u de schutting plaatsen. Zo'n schutting moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  Voorwaarden

  • De hoogte van de schutting mag maximaal 2,50 meter bedragen, waarbij per geval wordt bekeken of deze hoogte ook toegestaan is.
  • De onderste meter van de schutting mag bestaan uit een materiaal zoals hout of steen (het plan wordt altijd voorgelegd aan de dorpsbouwmeester). De rest van de schutting zal moeten bestaan uit wapeningsstaalmatten die worden begroeid met klim-op. Door zo’n ‘’groene’’ schutting blijft het straatbeeld vriendelijk.
  • Een uitzondering hierop is als de erfafscheiding wordt uitgevoerd in metselwerk (tot 1 meter) met daarboven gemetselde penanten mogen tussen de penanten schotten van houten planken worden aangebracht.
  • Een ander belangrijk punt is de verkeersveiligheid. Vooral bij straathoeken kan de verkeersveiligheid in het gedrang komen door een te hoge schutting. Per situatie zal worden gekeken of de aangevraagde schutting verkeerstechnisch verantwoord is.
  • Verder wordt er bij het verlenen van een ontheffing ook gekeken naar de welstand – de schutting mag geen afbreuk doen aan het straatbeeld.  
 • Meer weten?

  Meer informatie

  www.omgevingsloket.nl

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden