Afvalstoffenheffing 2020

Dit item is verlopen op 30-05-2020.

Sinds 1 januari 2020 gelden er nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Het tarief is vanaf nu gebaseerd op hoogbouw- en laagbouwbewoning, in plaats van de vroegere indeling op basis van een- of meerpersoonshuishoudens. De evaluatie die in 2018 werd uitgevoerd, het kostenoverzicht en de inzamelcijfers vormden de aanleiding voor de herindeling van het vaste afvaltarief. Meer informatie over deze herindeling kunt u teruglezen in het nieuwsbericht 'Herindeling vast tarief afvalstoffenheffing' van augustus 2019.

Waarom heft de gemeente afvalstoffenheffing?

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling van het afval van huishoudens. Alle huishoudens moeten  jaarlijks afvalstoffenheffing betalen.  Met deze inkomsten kunnen wij uw huisvuil ophalen, afvoeren en verwerken.  Het maakt niet uit of u daadwerkelijk gebruik maakt van deze dienst. Afvalstoffenheffing is verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. De afvalstoffenheffing mag niet meer dan kostendekkend zijn.  In de gemeente Wierden berekenen we de afvalstoffenheffing volgens het diftarsysteem. De kosten bij diftar bestaan uit een vast tarief voor de afvalstoffenheffing en een variabel deel. De variabele kosten hangen af van het aantal keren dat restafval wordt aangeboden (per container of zak in de ondergrondse verzamelcontainer). Hoe vaker u restafval aanbiedt, hoe hoger de variabele kosten en dus ook de definitieve aanslag. Deze aanslag ontvangt u in het voorjaar van 2020.

Wat is hoogbouw- en wat is laagbouwbewoning?

Appartementencomplexen en woningen die voor hun restafval zijn aangewezen op de ondergrondse verzamelcontainer behoren in de gemeente Wierden tot de categorie hoogbouw. Overige woningen worden als laagbouw aangemerkt. In de verordening zijn afwijkingen hierop vermeld.
Op de aanslag, die u in het voorjaar van 2020 ontvangt, wordt vermeld onder welke bewoning uw woning behoort.

Afvalstoffenheffing vanaf 1-1-2020
vast tarief per jaar variabel tarief per container of zak
Hoogbouw bewoning € 88,20 € 1,50  per zak restafval
Laagbouw bewoning € 122,40  € 5,50  per container restafval
GFT container: Gratis
Container verpakkingsafval: Gratis

Eenpersoonshuishoudens

Eenpersoonshuishoudens betalen in 2020 meer ten opzichte van de huidige tarieven. Dat heeft een oorzaak. Voor de invoering van diftar werd een vast tarief voor afvalstoffenheffing en een vast tarief per container gehanteerd. In 2017 betaalde een eenpersoonshuishouden in een laagbouw woning bij gebruik van een restafval- en een GFT container gemiddeld € 195,00 euro aan afvalstoffenheffing. Het gemiddelde aanslagbedrag afvalstoffenheffing voor een woning in de hoogbouw bedroeg in 2017 € 115,00. 

De tabel geeft voor eenpersoonshuishoudens een overzicht van de afvalstoffenheffing gebaseerd op een vast tarief en een variabel tarief van gemiddeld  25 zakken restafval (hoogbouw) en 8 restafval containers (laagbouw)

Kosten eenpersoonshuishouden door de jaren heen
2017 2018-2019 2020
hoogbouw (gebaseerd op 25 zakken restafval per jaar) € 115 € 74,80 € 125,70
laagbouw (gebaseerd op 8 containers restafval per jaar) € 195,00 € 89,90 € 166,40


Rekenvoorbeeld

Bij deze tekst vindt u  een rekenvoorbeeld  gebaseerd op de afvalstoffenheffing 2019 en
de nieuwe tarieven voor 2020.

Voorbeelderekening van de jaarlijkse kosten in 2019 en 2020

Reacties (0)