Gemeente Wierden sluit 2021 af met positief financieel resultaat

Het college van gemeente Wierden legt de gemeenteraad de jaarrekening 2021 voor met een positief resultaat van € 3.641.000,-.

Het positieve resultaat komt vooral voort uit een aantal éénmalige meevallers als een fors hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, een hogere opbrengst leges omgevingsvergunning en een voordeel op grondexploitatie. “Het is natuurlijk geweldig om op deze wijze het laatste jaar van de coalitieperiode af te sluiten. Hoewel het met name om eenmalige meevallers gaat en wij structureel nog voldoende uitdagingen hebben, is het geweldig om zo’n jaarrekening te kunnen presenteren aan de gemeenteraad, aldus wethouder Richard Kortenhoeven. “Daarnaast geeft de jaarrekening een mooi overzicht van wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd, zoals optimalisatie afvalinzameling, herinrichting Dorpsstraat in Enter, Maatschappelijke Agenda en de Visie op Dienstverlening.

Onzekerheden

In 2021 was het, net als in 2020, een jaar met onzekerheden. We zijn het al bijna weer vergeten, maar in 2021 tot begin van dit jaar hadden wij nog volledig van doen met Corona. Op dit moment is Corona ook nog onder ons. En dan is daar sinds begin dit jaar de situatie in de Oekraïne bijgekomen. Een oorlog dicht bij huis waar we ook hier de gevolgen van ondervinden. We zien het nu met de energieprijzen.  Door inflatie en een tekort op de arbeidsmarkt hebben we te maken met diverse prijsstijgingen, zoals  o.a. bouwkosten, materialen en levensmiddelen. Deze ontwikkeling zal ook effect hebben op de voorgenomen plannen rondom onderwijshuisvesting.

Financieel gezien blijven gemeenten afhankelijk van het Rijk en dat brengt de nodige onzekerheden met zich mee. Naar verwachting zullen er vanaf 2026 wijzigingen in de systematiek rondom de algemene uitkering uit het gemeentefonds plaatsvinden.

Buffer voor de toekomst

Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.  Daarnaast  is het voorstel om van de algemene reserve in 2022 een bedrag van € 272.000 te bestemmen voor een nieuw te vormen krediet Wachtlijstproblematiek Jeugdzorg. “Het is goed om middelen beschikbaar te hebben om bijvoorbeeld tegenvallers door inflatie op te vangen”, aldus Kortenhoeven.

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken op 14 juni in de informatieronde en stelt de jaarstukken vast in de raadsvergadering van 4 juli 2022. De jaarrekening is digitaal in te zien. Als de jaarstukken door de gemeenteraad zijn vastgesteld worden deze voor 15 juli 2022 ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 14 en 9 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a g i j i z u g i b u z i n e