Zorgen, ondanks positief resultaat

Dit item is verlopen op 07-06-2019.

De jaarstukken van de gemeente Wierden over 2017 zijn gereed.

Deze cijfers geven een positief resultaat van ca. € 2,3 miljoen weer. Dit mooie resultaat wordt echter overschaduwd door een fors nadeel op het sociale domein dat, door eerdere reserveringen niet tot uitdrukking komt in de jaarcijfers. Dit nadeel en de te verwachten oplopende kosten brengen zorgen met zich mee.  

Het positieve resultaat komt vooral voort uit het voordelige resultaat op grondexploitatie en een positief resultaat op overige activiteiten. Het nadeel van € 770.000 op het sociale domein is onttrokken aan de in 2015 en 2016 opgebouwde reserve sociaal domein, die hierdoor bijna volledig is uitgeput. Daardoor zullen de oplopende zorgkosten, voor met name WMO en Jeugd, ook in 2018 en volgende jaren naar verwachting leiden tot aanzienlijke tekorten in het sociale domein. Hiervoor is nu nog geen dekking aanwezig. Niet uit te sluiten valt dat dit gevolgen heeft voor het doorgaan van andere projecten.

Als de jaarstukken door de gemeenteraad zijn vastgesteld worden deze voor 15 juli 2018 naar de Gedeputeerde Staten van Overijssel ingezonden.

Reacties (0)