Toekomstvisie: Hoe, wat en waarom?

Logo Het kan alle kanten opPrettig wonen en leven in de gemeente Wierden. Ons uitgangspunt voor nu en in de toekomst. Maar wat is daarvoor nodig? Wat moeten we daarvoor doen?  Hoe denken onze inwoners over verschillende thema’s die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat?  Welke kant moet het op met de gemeente Wierden? Waar staan we in 2030 als gemeente? 

Om antwoord te krijgen op deze vragen, gaan we graag in gesprek met onze inwoners. Iedereen kan meedenken en wensen en ideeën inbrengen. Meningen, wensen en ideeën nemen wij mee in de door ons op te stellen Toekomstvisie.

Driestappenplan Toekomstvisie

Aan de hand van onderstaand stappenplan geven we de Toekomstvisie invulling:

Stap 1: Input ophalen 

Wat vinden onze inwoners belangrijk? Hiervoor zetten we verschillende middelen in.  Als eerste zetten we in september een enquête uit die inwoners kunnen invullen.  Naast het uitzetten van een enquête gaan we met inwoners in gesprek over verschillende thema’s aan de hand van stellingen. De avonden worden gehouden in oktober 2021.

Stap 2: Uitwerken concept toekomstvisie

Op basis van de rapportage van de enquête en de uitkomsten van de gespreksrondes wordt er een conceptvisie samengesteld. Deze wordt voorgelegd aan de samenleving en  het college van burgemeester en wethouders. Reacties die worden opgehaald worden verwerkt.  De definitieve  versie gaat naar de raad.

Stap 3: Besluiten

In deze laatste stap neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomstvisie. Het is altijd mogelijk dat bepaalde wensen en ideeën geen invulling kunnen krijgen of dat de gemeenteraad op een aantal punten een ander besluit neemt. Zo kunnen maatschappelijke ontwikkelingen en financiën van invloed zijn op keuzes die de gemeenteraad maakt.

Plaatje van een vraagteken ter illustratieGeschiedenis

Het verhaal van ons

Bij de voorbereiding van de toekomstvisie maken we gebruik van ‘Het verhaal van ons’ . In 2016 hebben veel inwoners en ondernemers ook aangegeven welke kant het op moet. Meer hierover kunt u lezen op de pagina Het verhaal van ons.

Recente visies

Er zijn de laatste jaren diverse beleidsvisies gemaakt over een bepaald onderwerp of voor een bepaald gebied. Zo zijn er de visies voor de centra van Enter en Wierden. We beginnen met de toekomstvisie niet helemaal opnieuw. Maar, maken zo veel mogelijk gebruik van ideeën en wensen die de afgelopen jaren al door inwoners en ondernemers kenbaar zijn gemaakt.