Werkzaamheden Erve Weterinck

Rondom de straten Erve Smedinck, Erve Oldenhof, Erve Weterinck en Voormors in Enter worden in het najaar van 2020 een aantal werkzaamheden verricht.

  • Bomen planten
  • Voetpad opnieuw aanleggen
  • Wateroverlast aanpakken

Bekijk het ontwerp (deel 1) (versie 19 oktober 2020)

Bekijk het ontwerp (deel 2) (versie 19 oktober 2020)

Waarom gaan we aan de slag?


In 2019 zijn in de groenstroken die grenzen aan de Erve Weterinck in totaal 13 kastanjebomen gekapt die leden aan de kastanjebloedingsziekte. Omdat deze bomen zijn gekapt, worden er nieuwe bomen geplant. Hierbij komen de nodige grondwerkzaamheden kijken en daarom is er gekeken of er nog andere zaken in de omgeving zijn die ook moeten worden aangepakt. Op deze manier kunnen we verschillende werkzaamheden samenvoegen en kan de gemeente efficiënter werken en heeft u minder vaak overlast van werkzaamheden in uw buurt.

Voorbeeld van wadi aangelegd in De BerghorstUit verschillende onderzoeken blijkt dat in de omgeving van Erve Weterinck de kans op wateroverlast groter is dan in andere gebieden. Dit geldt met name als er extreme regenbuien vallen als gevolg van klimaatverandering. Om er voor te zorgen dat dit in de toekomst geen problemen oplevert, wordt een aantal wadi’s aangelegd. Daarnaast is het voetpad dat door de groenvoorzieningen loopt aan vervanging toe. Dit nieuwe voetpad wordt iets verhoogd zodat het regenwater wegstroomt in de wadi’s.

De foto hiernaast laat zien hoe zo'n wadi eruit ziet. Dit is een wadi die is aangelegd De Berghorst.  

Het ontwerp

Wadi’s

Op de ontwerptekening kunt u zien dat een groot deel van de groenvoorzieningen wordt ingericht als wadi (verlaging). Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor opvang van regenwater bij hevige regenbuien. De aangrenzende bestrating wordt zoveel mogelijk aangesloten op deze wadi’s, zodat het water niet meer rechtstreeks het riool instroomt, maar eerst naar de wadi’s wordt geleid.  Zo voorkomen we dat het riool te snel overbelast raakt.

De wadi’s worden aangelegd als een extra buffer om te voorkomen dat bij extreme neerslag het regenwater de woningen binnenloopt. Het is dus niet zo dat al het regenwater direct zal afstromen richting de wadi’s. De wadi’s zullen gemiddeld 24 tot 48 uur nodig hebben om al het water in de grond te laten infiltreren. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid water en de mate waarin het in de afgelopen periode wel of niet geregend heeft.

Voetpad

Door de groenvoorzieningen loopt een voetpad. De bestrating (tegels) van dit voetpad wordt grotendeels vervangen door een zogenaamde halfverharding en komt iets hoger dan de bodem van de wadi’s te liggen.

Speeltoestellen

De speeltoestellen blijven behouden in het gebied, maar worden soms net een stukje verplaatst en wat meer gegroepeerd om ruimte te maken voor de aanleg van de wadi’s.

Nieuwe bomen

Ter vervanging van de gekapte bomen worden weer jonge bomen aangeplant. Aangezien de kastanjebloedingsziekte nog steeds actief is, hebben we gekozen voor een andere boomsoort, namelijk de ‘Prunus avium Plena’. Dit is een sterke, gezonde boom met in het voorjaar een fraaie witte bloeiwijze en in het najaar een mooie herfstkleur.

Onderzoeken

Ter voorbereiding heeft de gemeente een aantal onderzoeken laten uitvoeren. Als eerste heeft een inmeting plaats gevonden waarbij de hoogtes binnen het plangebied nauwkeurig zijn bepaald.  Vervolgens is onderzoek gedaan naar de bodem. Zowel de milieukundige kwaliteit als de waterdoorlatendheid van de bodem is hierbij onderzocht. Op een aantal plekken is leemhoudend zand aangetroffen met een slechte waterdoorlatendheid. Er zullen daarom aanvullende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat regenwater te lang in de wadi’s blijft staan. Denk hierbij aan het aanleggen van drainage in combinatie met drainagezand. 

Planning

De buurtbewoners zijn per brief geïnformeerd over de plannen. Reacties en vragen konden tot en met 1 september 2020 worden doorgegeven via loket Bouwen en wonen (bouwenenwonen@wierden.nl) met als onderwerp 'reactie plannen Erve Weterinck'. Eventuele aanpassingen zijn inmiddels verwerkt in het ontwerp. Het plan wordt in het najaar van 2020 wordt uitgevoerd.

De gemeente Wierden heeft in de voorbereiding van dit project gebruik gemaakt van de diensten van het bedrijf NTP (Enschede). Zij zullen in het najaar van 2020 beginnen met de uitvoeringswerkzaamheden. De exacte startdatum is nog niet bekend. Meer informatie hierover volgt later.