Het klimaat verandert, de gemeente Wierden verandert mee.

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer merkbaar. Nederland is een dichtbevolkt en laaggelegen land. Hierdoor zijn we extra kwetsbaar voor de gevolgen van extreem weer en klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Het risico op schade in bebouwd en landelijk gebied wordt steeds groter.

Ambitie

De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie, een plan van Nederlandse overheden om wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te beperken, heeft tot doel dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig ingericht is. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk werken samen om te zorgen dat schade door hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt.

Wat doet de gemeente?

We richten de buitenruimte in onze gemeente zo in dat we goed voorbereid te zijn op toekomstige weersomstandigheden, zoals hevige regen, extreme hitte en droogte. Dit doen we door rekening te houden met de klimaatverandering bij bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud. Daarnaast stimuleren we onze inwoners en ondernemers om op hun eigen terrein maatregelen te nemen. Ons aanpassen aan klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie.

Om in te spelen om klimaatadaptatie heeft gemeente Wierden de volgende plannen:

Programma Klimaatadaptatie Wierden 2022-2028

In het Programma Klimaatadaptatie Wierden 2022-2028 (pdf) staat wat we de aankomende jaren samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan doen om gemeente Wierden voor 2050 klimaatbestendig te maken.

Watertakenplan

Inspelen op de veranderingen van het klimaat wordt voor een deel ook geregeld in het Watertakenplan. Hoe de gemeente haar taken op het gebied van water uitvoert of denkt uit te voeren staat in het Watertakenplan (pdf). Daarbij wordt ingegaan op het vrijkomende afvalwater, omgaan met regenwater en grondwater.

Klimaatstresstest

Maar hoe kwetsbaar is Wierden met zijn dorpen en buitengebieden eigenlijk voor extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingen? Om deze kwetsbaarheden in beeld te krijgen hebben wij een stresstest uitgevoerd over de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Op de pagina Klimaatstresstest(externe link) ziet u wat dat betekent voor uw eigen omgeving.