*DUTCH*

Hebt u een opvangadres in de gemeente Wierden? En niet genoeg geld om van te leven? Dan helpen wij u met een geldbedrag. Dit bedrag noemen we leefgeld. We werken volgens de landelijke regeling. U kunt bij ons leefgeld aanvragen.

Vanaf het moment dat u bent ingeschreven in de BRP heeft u recht op leefgeld. De prepaid pinpassen waarop dit leefgeld gestort wordt worden eens per maand uitgereikt. U krijgt ongeveer een week van tevoren per brief bericht over waar en wanneer u uw pas kunt ophalen. Met deze pas en uw pincode kunt u bij de meeste betaalautomaten in Nederland betalen en contant geld opnemen.

Wie kan leefgeld krijgen?

U kunt leefgeld krijgen als u gevlucht bent uit Oekraïne en een opvangadres in gemeente Wierden hebt. En als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

 • u bent in het gemeentehuis geweest en u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • u hebt een afspraak in het gemeentehuis voor inschrijving in de BRP

Hebt u een opvangadres en bent u nog niet ingeschreven of geregistreerd? Maak dan een afspraak voor uw inschrijving in de BRP. Dit kan via onderstaande button.

Afspraak maken inschrijven BRP

Leefgeld aanvragen

U krijgt persoonlijk per brief bericht wanneer u uw pas kunt ophalen. U kunt 1 pinpas met leefgeld aanvragen voor uw gezin/of groep

 • u hebt hiervoor een e-mailadres nodig
 • u neemt uw eigen identiteitsbewijs mee en dat van alle gezinsleden

Hoe krijgt u het leefgeld?

Als u recht hebt op leefgeld, krijgt u een persoonlijke pas van ons. Dit is een BNG prepaid pinkaart. Daarop staat het bedrag leefgeld voor deze maand. Daarna ontvangt u het leefgeld iedere maand, op de 1e dag van de maand. Gezien er een maximum bedrag per pinpas geldt, is het belangrijk dat u voor het einde van de maand zorgt dat de bankrekening leeg is. Het makkelijkst is het als u eventuele restanten aan tegoed contant opneemt bij een pinautomaat.

In een aparte brief ontvangt u uw pincode. Hiermee kunt u via bijna elke betaalautomaat in Nederland betalen en contant geld opnemen.

Betaalautomaten

Mocht het bij een betaalautomaat in een winkel niet lukken om met de pinpas te betalen, neem dan het benodigde bedrag contant op. Dit kan onder andere bij een Geldmaat. Hieronder een aantal adressen van Geldmaten in onze gemeente:

 • Stationsstraat 3A, Wierden
 • Dikkensweg 3, Wierden
 • Pastoor Heimerikxstraat 3, Enter
 • Middenplein 1, Enter

Vanaf wanneer krijgt u leefgeld?

U krijgt leefgeld vanaf het moment wanneer u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. U ontvangt automatisch een brief thuis met een uitnodiging voor het ophalen van een prepaid betaalkaart. 

Waarvoor krijgt u leefgeld?

Leefgeld is bedoeld voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het bedrag bestaat uit 3 delen. Hoeveel leefgeld u krijgt, hangt af van de soort opvang en van uw leeftijd:

 • 1 deel voor maaltijden: € 205 per persoon per maand
  (het bedrag is gelijk voor alle leeftijden)
 • 1 deel voor kleding en andere persoonlijke uitgaven: € 55 per persoon per maand
  (het bedrag is gelijk voor alle leeftijden)
 • 1 deel voor extra bedrag in gastgezin:
  • 18 jaar en ouder: € 215 per persoon per maand
  • jonger dan 18 jaar: € 55 per persoon per maand.

U kunt het extra bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. U kunt dit geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Maar dit is niet verplicht.

Bedragen leefgeld

Soort opvang

Maaltijden
(per maand)

Kleding en andere persoonlijke uitgaven
(per maand)

Extra bedrag
(per maand)

Totaal
(per maand)

Bij gemeente met maaltijden

€ 0

€ 55

€ 0

€ 55

Bij gemeente zonder maaltijden

€ 205

€ 55

€ 0

€ 260

Bij gastgezin (18 jaar en ouder)

€ 205

€ 55

€ 215

€ 475

Bij gastgezin (jonger dan 18 jaar)

€ 205

€ 55

€ 55

€ 315

Wilt u bekijken hoeveel er op uw pas staat?

Of wat er is bijgeschreven of afgeschreven? Dat kan online, ga naar de website: prepaidsaldo.com(externe link)

 • vul uw klantnummer in, dit nummer staat op uw pas
 • vul uw veiligheidscode in, dit zijn de laatste 4 cijfers van het lange nummer op uw pas

Op dit moment is dit de enige manier om uw gegevens te bekijken. U kunt geen bankafschriften opvragen en geen gegevens downloaden.

Krijgt u leefgeld en verandert er iets in uw situatie?

Geef dit aan ons door via leefgeldoekraine@wierden.nl. Bijvoorbeeld in deze situaties.

 • U (of iemand uit uw gezin of groep) gaat naar een ander opvangadres binnen de gemeente. Dit kan betekenen dat u een ander bedrag krijgt.
 • U (of iemand uit uw gezin of groep) gaat naar een ander opvangadres buiten de gemeente. Uw leefgeld via de gemeente Wierden stopt op de 1e dag van de volgende maand. U kunt leefgeld aanvragen bij uw nieuwe gemeente.
 • U (of iemand uit uw gezin of groep) verlaat de opvang. Bijvoorbeeld omdat u ergens anders woonruimte hebt gevonden. Dit betekent dat uw leefgeld stopt.
 • U (of iemand uit uw gezin of groep) gaat betaald werk doen. Het leefgeld van de persoon die gaat werken stopt. Dit gaat in op de 1e dag van de volgende maand.

Hebt u een opvangadres in een andere gemeente?

Neem dan contact op met die gemeente.

*ENGLISH* 

Do you have a refugee address in the municipality of Wierden? And do you not have enough money to live on? Then we will help you financially. We call the money we give you a living allowance. We work according to the national scheme. You can then request a living allowance from us.

You are entitled to living allowance from the moment you are registered in the BRP. The prepaid debit cards into which this living allowance is deposited are issued once a month. You will be notified by letter about a week in advance about where and when you can pick up your pass. With this card and your PIN you can pay and withdraw cash at most payment terminals in the Netherlands.

Who can receive a living allowance?

You can receive a living allowance if you have fled from Ukraine and have a refugee address in the municipality of Wierden. And if one of the following situations applies to you:

 • you have been to the town hall and you are registered in the Personal Records Database (BRP)
 • you have an appointment at the town hall for registration in the BRP

Have you been housed in Wierden and are you not yet registered or enrolled? Then please make an appointment for your registration in the BRP. This can be done via:

Appointment BRP

Apply for living allowance

You will be personally notified by letter when you can pick up your pass. You can request 1 debit card with living allowance for your family/your group.

 • you will need an email address to do this
 • you bring your own proof of identity and that of all your family/group members

How do you get the living allowance?

If you are entitled to living allowance, you will receive a personal pass from us. This is a BNG prepaid debit card. It will have the amount of living money for this month on it. After that you will receive the living allowance every month, on the 1st day of the month. Since there is a maximum amount per debit card, it is important that you ensure that the bank account is empty before the end of the month. It is easiest if you withdraw any remaining credit at an ATM.

You will receive your PIN code in a separate letter. This allows you to pay and withdraw cash via any payment terminal in the Netherlands.

From when do you receive living allowance?

You will receive living allowance from the moment you are registered in the Municipal Personal Records Database (BRP) at the municipality. You will automatically receive a letter at home with an invitation to pick up a prepaid payment card.

Payment terminals

If it is not possible to pay with the debit card at a payment terminal in a store, then withdraw the required amount in cash. This can be done, for example, at a Geldmaat (an ATM). Below are a number of addresses of Geldmaten in our municipality:

 • Stationsstraat 3A, Wierden
 • Dikkensweg 3, Wierden
 • Pastoor Heimerikxstraat 3, Enter
 • Middenplein 1, Enter

What do you receive living allowance for?

Living money is used for meals, clothing and other personal expenses. The amount consists of 3 parts. The amount of living allowance you receive depends on the type of childcare and your age:

 • 1 part for meals: € 205 per person per month
  • (the amount is the same for all ages)
 • 1 part for clothing and other personal expenses: €55 per person per month
  • (the amount is the same for all ages)
 • 1 part for extra amount in host family:
 • 18 years and older: € 215 per person per month
 • younger than 18 years: € 55 per person per month.

You can use the extra amount for, for example, public transport, family visits or sports. You can also use this money to contribute to the costs of the host family. But this is not mandatory.

Amount of living allowance

Type of care

Meals
(per month)

Clothing and other personale expenses
(per month)

Extra amount
(per month)

Total
(per month)

At municipality with meals

€ 0

€ 55

€ 0

€ 55

At municipality without meals

€ 205

€ 55

€ 0

€ 260

At host family (18 years and older)

€ 205

€ 55

€ 215

€ 475

At host family (younger than 18 years)

€ 205

€ 55

€ 55

€ 315

Account balance

Would you like to see how much is on your pass? Or what has been credited or debited? You can check this on the website:

 • go to the website: www.prepaidsaldo.com(externe link)
 • enter your customer number (klantnummer). This number is on your debit card
 • enter your security code (veiligheidscode). These are the last 4 digits of the long number on your debit card

At the moment this is the only way to view your data. You cannot request bank statements or download data.

Do you receive a living allowance and has your situation changed?

If your situation changes, let us know by sending an email to leefgeldoekraine@wierden.nl. For example in the following situations:

 • You (or someone from your family or group) will go to another refugee address within the municipality. This may mean that you will receive a different amount.
 • You (or someone from your family or group) will go to another refugee address outside the municipality. Your living allowance through the municipality of Wierden will stop on the 1st day of the following month. You can apply for a living allowance from your new municipality.
 • You (or someone from your family or group) leave the shelter. For example, because you have found accommodation elsewhere. This means that your living allowance will stop.
 • You (or someone from your family or group) gets a job. The living allowance of the person who is going to work stops. This takes effect on the 1st day of the following month.