Uitvoering Pilot wateraanvoer Notter gestart

Ruim 20 agrariërs uit het gebied Notter, Rectum en Ypelo hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld om de droogte en grondwaterstanden in de omgeving structureel te verbeteren. In een bestuurlijk overleg hebben Provincie Overijssel, Vitens, gemeente Wierden, waterschap Vechtstromen en LTO Noord besloten dat voor het gebied Notter een pilot (voor maximaal 3 jaar) kan worden uitgevoerd om water aan te voeren.

Afgelopen jaren is het plan samen met de agrariërs verder uitgewerkt waarna waterschap Vechtstromen een vergunning heeft verleend. Hierdoor kon eind maart de uitvoering starten.

Doel Pilot

De pilot wateraanvoer Notter heeft als doel om zoveel mogelijk water vast te houden en te infiltreren in een zo groot mogelijk gebied rondom Notter en daardoor de droogteschade te beperken. “Een geweldig initiatief van de agrariërs uit de omgeving. We moeten als bestuur samen met de agrariërs de handen ineen slaan om problemen als droogte en grondwaterstanden aan te pakken” aldus wethouder Ten Brinke.

Pilot wateraanvoer

Om dit doel te bereiken wordt gedurende de wintermaanden water vanuit de Regge in de leggerwatergang gepompt. In de detailwatergangen en eventueel laaggelegen percelen wordt water vastgehouden en geïnfiltreerd. Waar nodig kan het water met (mobiele) pompen verder op de percelen en detailwatergangen gebracht worden.

Uitvoering

Aannemer van Heteren is in week 13 (onder toezicht van waterschap Vechtstromen) gestart met de uitvoeringsmaatregelen voor de Pilot wateraanvoer Notter. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in mei worden afgerond.