Door de sterke toename van asielaanvragen in Ter Apel is er een grote druk ontstaan op de doorstroming van, en het bieden van onderdak aan asielzoekers. Om de doorstroming weer op gang te helpen, heeft de Rijksoverheid gemeenten de opdracht gegeven om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Wij begrijpen dat dit veel vragen bij u oproept, daarom op deze pagina een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. 

Veel gestelde vragen

Waarom vangt gemeente Wierden asielzoekers op?

Het kabinet heeft de situatie rond de opvang van asielzoekers als een landelijke crisis bestempeld. De aanhoudende instroom van asielzoekers en gebrek aan opvangcapaciteit leiden er toe dat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel te weinig plekken beschikbaar zijn. De Rijksoverheid heeft veiligheidsregio’s en gemeenten opdracht gegeven opvangplekken te realiseren voor de opvang van asielzoekers. In de Veiligheidsregio Twente, waar de gemeente Wierden deel van uitmaakt, is afgesproken dat het aantal opvangplekken naar omvang van de gemeente worden verdeeld. Voor Wierden betekent dit concreet dat er 30-40 extra asielzoekers moeten worden opgevangen. Wij gaan invulling geven aan de opvang van maximaal 37 asielzoekers.

Waar worden de asielzoekers opgevangen?

Aan de Vlierdijk 7 te Wierden.

Welke asielzoekers worden hier opgevangen?

De gemeente Wierden wil aan de Vlierdijk alleen asielzoekers opvangen die zicht hebben om statushouder te worden. Zelfstandig wonen, zelfvoorzienend en integreren met behulp van een buddy (vrijwilliger) is het hoofddoel bij de opvang van de asielzoekers aan de Vlierdijk.

Hoe lang kunnen asielzoekers op de locatie aan de Vlierdijk blijven?

We verwachten dat deze groep asielzoekers langer verblijft op dezelfde locatie. Het is niet precies bekend hoe lang. De asielzoekers die wij opvangen hebben zicht om statushouder te worden. Hoe lang men op de locatie verblijft, is ook afhankelijk van de duur van de procedure. Na het statushouderschap mag men op de locatie nog maximaal een jaar verblijven en daarna moeten ze uitstromen naar een andere woning. Dat kan in onze gemeente zijn, maar kan ook in een andere gemeente zijn. De locatie wordt voor langere tijd beschikbaar gesteld aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar wel met een maximum van 3 jaar.

Hoe ziet de opvanglocatie aan de Vlierdijk er uit?

Op het perceel aan de Vlierdijk 7, dat eigendom is van de gemeente, stonden al 2 chalets voor de opvang van Oekraïners. Zij verhuisden eerder naar chalets aan de Stouweweg in Wierden. Aan de Vlierdijk worden 5 chalets bijgeplaatst. Zo kan op deze plek humaan onderdak geboden worden aan maximaal 37 asielzoekers. Op het perceel is ook een bestaande, onbewoonde, woning aanwezig die wordt ingericht als ontmoetingsruimte voor de asielzoekers. De chalets die geplaatst worden, beschikken over een eigen douche- en kookgelegenheid. Hierdoor wordt een zekere mate van privacy geboden.

Hoe is de regie en het toezicht geregeld op de opvanglocatie aan de Vlierdijk?

De asielzoekers wonen zelfstandig in zelfvoorzienende chalets. Verwachting is dat permanent toezicht niet noodzakelijk is. Aan de asielzoekers worden geschoolde buddy’s toegewezen. Dit zijn vrijwilligers die de asielzoekers helpen met alle voorkomende vragen en zaken. Vrijwilligers die hen een handje op weg helpen om te integreren binnen onze gemeente. De regie over het reilen en zeilen op de locatie, de voorzieningen, dagbesteding, het bieden van veiligheid en het optreden bij mogelijke overlast ligt bij de gemeente. Hierover worden aanvullende afspraken gemaakt met het COA. Uiteraard vinden wij een veilige en prettige woon- en leefomgeving voor al onze inwoners belangrijk. Dat is waar we in elke situatie ook naar streven, rekening houdend met de belangen van een ieder, maar ook met ontwikkelingen en opgaven die we met elkaar te doen hebben.

Wie betaalt voor deze opvang?

De Rijksoverheid vergoedt de kosten die gemaakt worden voor deze opvang.

Is het besluit voor de opvang van asielzoekers definitief?

Ja, het besluit is genomen en we gaan de opvang aan de Vlierdijk 7 invulling geven. Het college is van mening dat zij vanuit humaan en maatschappelijk oogpunt ook een steentje bij moet dragen in de asielcrisisopvang die is ontstaan. Aan de andere kant ligt er ook een opdracht van Rijksoverheid die door gemeenten ingevuld moet worden. Het college van de gemeente Wierden vindt dat zij met de gekozen vorm een voor Wierden passende en humane opvang biedt aan asielzoekers. Dat neemt niet weg dat welke vorm van opvang, of welke plek hiervoor ook wordt aangewezen, dit niet zal leiden tot begrip van iedereen. We moeten keuzes maken, knopen doorhakken maar ook opdrachten uitvoeren. We willen hierbij rekening houden met de verschillende belangen die spelen en openstaan voor alle vragen en zorgen die hieruit voortvloeien. Op 24 september 2022 is van 14.00-17.00 uur een inloopbijeenkomst aan de Vlierdijk 7. Hiervoor kunnen inwoners zich aanmelden via de website. Na aanmelding kunt u binnen de aangegeven tijd binnenlopen om uw vragen en zorgen te uiten. Op de website staat ook een vraag- en antwoordlijst die u kunt raadplegen en u kunt uw vragen mailen naar asielzoekers@wierden.nl

Is de gemeenteraad op de hoogte van het besluit van het college om asielzoekers op te vangen?

Ja, de gemeenteraad is na het besluit van het college ingelicht over de opvang van asielzoekers.

Kan ik iets betekenen voor de opvang van asielzoekers aan de Vlierdijk?

Ja, zeker kan dat. Uw hulp, in welke vorm dan ook wordt bijzonder op prijs gesteld. Als gemeente kunnen wij humaan onderdak bieden maar voor een humane opvang hebben we ook de hulp van onze samenwerkende partners en inwoners nodig. Inwoners die op welke wijze dan ook wat voor de asielzoekers willen betekenen, kunnen zich melden via asielzoekers@wierden.nl

Hoe is het besluit voor de opvang aan de Vlierdijk gecommuniceerd?

Omwonenden, in een straal van 500 meter van Vlierdijk 7, hebben een brief ontvangen. Overige inwoners zijn op de hoogte gebracht door een persbericht en/of via onze social media kanalen. Op www.wierden.nl/asielzoekers staat de informatie en een veel gestelde vraag- en antwoordlijst over de opvang van asielzoekers aan de Vlierdijk. Deze lijst wordt nog verder aangevuld. Heeft u vragen die niet op deze lijst staan? Stel deze dan per e-mail via asielzoekers@wierden.nl U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag.

Is dit de enige locatie in de gemeente Wierden waar asielzoekers worden opgevangen?

Op dit moment is dit de enige locatie waar asielzoekers worden opgevangen. Wel worden op verschillende locaties Oekraïne ontheemden opgevangen. Bijvoorbeeld in de Hervormde Kerk Enter en aan de Stouweweg en Anjelierstraat in Wierden. Ook verblijven Oekraïne ontheemden op privé-adressen van inwoners die hen onderdak bieden.

Komen er nog meer asielzoekers naar Wierden?

Op dit moment geven we invulling aan de opvang van 37 asielzoekers. Wat de gemeente Wierden betreft, blijft het bij dit aantal opvangplekken, maar wij kunnen aanvullende opdrachten of verplichtingen vanuit de Rijksoverheid niet uitsluiten.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Deze pagina wordt nog verder aangevuld met vragen- en antwoorden. U kunt uw vragen ook stellen per mail via asielzoekers@wierden.nl Meer informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van asielzoekers en de asielprocedure in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord Ook op de site van het COA leest u veel informatie: www.coa.nl(externe link)