Twentse visie op vervoer: beter én slimmer organiseren

Dit item is verlopen op 02-11-2015.

Voorlopig geen veranderingen voor gebruikers met een indicatie

De 14 Twentse gemeenten, waaronder de gemeente Wierden, willen het vervoer waarvoor ze verantwoordelijk zijn beter en slimmer organiseren. Het is de bedoeling dat een nieuw, regionaal vervoerssysteem vanaf 1 juli 2017 klaar is. Voorwaarde van het nieuwe systeem is dat iedereen in Twente mee kan blijven doen in de samenleving en naar school, werk, dagbesteding of een andere activiteit kan gaan.

Voor mensen die nu een indicatie hebben voor vervoer (zoals de Regiotaxi, leerlingenvervoer, vervoer dagbesteding, e.d.)  verandert er voorlopig niets. Als er iets wijzigt, hoort u tijdig van ons.

Waarom deze afspraken?

Het vervoer in het kader van zorg in Twente kan beter en slimmer georganiseerd worden. Redenen hiervoor zijn de huidige versnippering van het vervoer, veranderingen en bezuinigingen in de zorg en het aflopen van enkele vervoerscontracten. Voorwaarde is dat iedereen in Twente mee kan blijven doen in de samenleving en naar school, werk, dagbesteding of een andere activiteit kan gaan.

Wat is er onderzocht?

De Twentse gemeenten hebben onderzocht hoe zij kunnen samenwerken aan een toekomstbestendig regionaal vervoerssysteem. Het advies naar aanleiding van dit onderzoek is beschreven in een gezamenlijke Twentse visie op vervoer. Uitgangspunt van de visie is dat Twentenaren zoveel mogelijk hun eigen vervoer regelen. De gemeenten ondersteunen en ontwikkelen de komende jaren diverse initiatieven om dat gemakkelijker te maken.

Daarnaast wordt gepleit voor een regionaal systeem voor alle vormen van geïndiceerd vervoer, om vervoer te regelen voor inwoners die geen mogelijkheden  hebben dit zelf te regelen. Gemeenten zullen hiervoor hun inwoners benaderen om de behoeften te inventariseren.

Hoe gaat het verder?

De regionale visie is besproken in de diverse Twentse colleges van B&W. Als ook de verschillende gemeenteraden het plan hebben besproken of daarvan kennis hebben genomen, wordt de visie verder uitgewerkt.

Omdat gemeenten een zorgvuldige overstap belangrijk vinden, is het regionale systeem naar verwachting pas gereed op 1 juli 2017. Het nieuwe vervoerssysteem komt in de plaats van het huidige vervoer. Afhankelijk van lopende contracten worden de verschillende vervoersstromen gefaseerd ingevoerd.

Heeft u nog vragen?

Nogmaals, als u nu een indicatie heeft voor vervoer verandert er voor u voorlopig niets. Als er wijzigingen zijn, hoort u persoonlijk van ons. Heeft u toch nog vragen, kunt u contact opnemen met het Zorgloket in het gemeentehuis (tel. 0546 – 580 990, e-mail: zorgloket@wierden.nl).