De gemeente Wierden is gestart met het maken van een ontwikkelvisie voor het gebied Anjelierstraat-Tulpenstraat. Dit gebied is al jaren in beeld voor een mogelijke herontwikkeling. De gemeentewerf raakt op termijn verouderd en biedt bij een verhuizing kansen op herontwikkeling. Ook andere delen komen mogelijk voor herontwikkeling in aanmerking. 

Plan van aanpak

Om tot een concreet plan te komen, is een plan van aanpak opgesteld. U kunt deze onderaan deze pagina downloaden. Dit plan van aanpak is op 31 januari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.   

Faseren

Volgens de planning in het plan van aanpak zou in 2023 een ontwikkelvisie worden opgesteld en ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze planning is niet haalbaar omdat er op dit moment nog onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden voor verplaatsing van de gemeentewerf. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een breder onderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn (mede) bepalend voor de ontwikkelmogelijkheden van het gebied. De verwachting is dat de onderzoeken eind 2023 worden opgeleverd. Na besluitvorming over het vervolg daarvan zal het opstellen van een ontwikkelvisie verder worden opgepakt in het voorjaar van 2024 (voorlopige planning). De inventarisatie van dit project wordt dit jaar wel afgerond.

Studiegebied Anjelierstraat - Tulpenstraat

Participatie

Voor de huidige inventarisatie is uitvoerig overleg geweest met de omgeving (bewoners, organisaties en andere belanghebbenden). Op 3 april 2023 is een inloopbijeenkomst gehouden in de kantine van de gemeentewerf en daarna is afzonderlijk overleg geweest met alle bedrijven en organisaties in het plangebied. Daarnaast is direct contact geweest met meerdere eigenaren in het plangebied.

Processtappen

Op hoofdlijnen ziet het college de volgende stappen (aangepaste planning t.o.v. planning in plan van aanpak):

 1. Afgerond: Plan van aanpak -

  Het plan van aanpak is in januari 2023 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Wierden. Op 31 januari 2023 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak "Naar een ontwikkelvisie voor de omgeving Tulpenstraat-Anjelierstraat" vastgesteld.

 2. Afgerond: Inwonersavond -

  Op 3 april 2023 is een inloopbijeenkomst gehouden voor bewoners/omwonenden in de kantine van de gemeentewerf. Hier werden ideeën/gedachten gedeeld om helder te krijgen wat er leeft m.b.t. leefomgeving. Daarna is afzonderlijk overleg geweest met alle bedrijven en organisaties in het plangebied. Daarnaast is direct contact geweest met meerdere eigenaren in het plangebied. 

 3. Afgerond: Afzonderlijk overleg met bedrijven en organisaties -

  In 2023 zijn gesprekken gevoerd met alle bedrijven in het plangebied. 

 4. Momenteel bezig: Uitvoering onderzoek maatschappelijk vastgoed en gemeentewerf -

  Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verplaatsing van de gemeentewerf. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een breder onderzoek gemeentelijk vastgoed. De verwachting is dat deze onderzoeken eind 2023 worden opgeleverd. Na besluitvorming over het vervolg daarvan zal het opstellen van een ontwikkelvisie verder worden opgepakt. (voorlopige planning: voorjaar 2024)

 5. Nog te doen: Concept ontwikkelvisie -

  Uitwerken van concept ontwikkelvisie + participatie + doorrekenen. 

 6. Nog te doen: Concept ontwikkelvisie Inforonde -

  In informatieronde 

 7. Nog te doen: Vaststellen ontwikkelvisie -

  vaststellen ontwikkelvisie