Verordeningen en beleidsregels

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Wierden? Bijvoorbeeld regels over de afvalstoffenheffing, bomenverordening of evenementenvergunningen? Alle regelingen en verordeningen van de gemeente vindt u via onderstaande button of via: lokaleregelgeving.overheid.nl.

Verordeningen en beleidsregels gemeente Wierden

Toekomstvisie

Op 9 mei heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie in meerderheid vastgesteld. Een visie die we met de samenleving hebben gemaakt en gaan uitvoeren. Een visie met een duidelijke missie voor de lange termijn. Waarin we kiezen voor een groen profiel dat doorwerkt tot in de haarvaten van ons bestaan. De conceptversie is opgemaakt tot een definitieve versie.  

Toekomstvisie

Nota Grondbeleid 2024

Koersdocument voor de grondpolitiek maar géén doel op zich. Het dient als krachtig middel om gemeentelijke ambities te verwezenlijken. Denk hierbij aan het bouwen van woningen, het versterken van de economie door bijvoorbeeld de uitbreiding van bedrijventerreinen, de energietransitie en het realiseren van maatschappelijke voorzieningen, mobiliteit, infrastructuur en vrijetijdseconomie.

Prestatieafspraken 2024-2027

Prestatieafspraken 2024-2027 van de gemeente Wierden, woningcorporatie Reggewoon en Stichting Huurdersbelang Wierden Enter (SHWE).

Speelplaatsenbeleidsplan 2023

Leidraad om vanuit speelplaatsenbeleid een integrale aanpak te ontwikkelen voor Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten in de openbare ruimte. 

Lokale Woonagenda 2022-2026

Het (toekomstige) woonbeleid voor de gehele gemeente en een perspectief op het wonen in de kernen Wierden en Enter en de buurtschappen Hoge Hexel, Notter, Zuna, Rectum en Ypelo.

Visie op dienstverlening 2022-2026

In Wierden geven we elkaar de ruimte en werken we samen met onze inwoners, ondernemers en instellingen aan onze gemeente. Dit doen we met lef, vertrouwen en in verbinding met elkaar! We hebben daarbij te maken met een samenleving die verandert, en (terecht) hoge eisen stelt aan onze dienstverlening; de gemeente Wierden verandert daarin mee.

Maatschappelijke Agenda 2022-2026

De missie van de gemeente Wierden voor het sociale domein: een gezonde, veilige, sociale en inclusieve gemeente waar alle inwoners de ruimte hebben om mee te doen.

Centrumvisies Wierden en Enter

In onze gemeente is hard gewerkt aan centrumvisies voor Enter en Wierden. In het laatste kwartaal van 2021 zijn beide visies door de gemeenteraad vastgesteld.

Detailhandelsvisie

BRO heeft namens de gemeente Wierden een detailhandelsvisie gemaakt voor de periode tot 2030. Gericht op een optimale verzorging van de eigen inwoners en andere consumenten, maar binnen de bredere economische randvoorwaarden (draagvlakeisen, koopgedrag). Zowel de centra als overige aankoopplaatsen in de gemeente komen daarbij aan bod.

Economische visie

Met deze economische visie willen wij bijdragen aan een gezond economisch klimaat. De visie geeft richting aan de strategie, het beleid en de plannen die wij de komende jaren samen willen maken. De richting is duidelijk. Hoe wij daar komen wordt de komende jaren ingekleurd door ondernemers (werkgeverskringen en winkeliersverenigingen) en inwoners.

Mobiliteitsplan 2021-2030

In het Mobiliteitsplan Wierden 2021-2030 staan de hoofdlijnen van verkeer en vervoer in onze gemeente beschreven. Van het verbeteren van de fietsveiligheid, het verduidelijken van bestaande verkeerssituaties tot het ontmoedigen van sluipverkeer. Het vergroten van de verkeersveiligheid is daarbij steeds het belangrijkste aandachtspunt.

Watertakenplan 2020-2024

Wierden staat voor een toekomstbestendige waterketen, waarbij geanticipeerd moet worden op toekomstige veranderingen. Dit kan de gemeente niet alleen; om dit te realiseren wordt samengewerkt met de (water)ketenpartners (o.a. Twents Waternet, provincie, Vitens, GGD, bedrijven, etc.) en met inwoners van de gemeente.

Beleidsplan Wegen 2022-2026

In het Beleidsplan Wegen wordt inzicht gegeven in het areaal en de huidige kwaliteit daarvan en worden scenario's voor verantwoord wegbeheer neergelegd. 

Integraal Beheer Openbare Ruimte-plan 2021-2024

Het IBOR-plan omvat alle visuele aspecten van elementen in de openbare ruimte. Dat betekent dat van groen, civiel, reiniging, kunstwerken, rioleringen, verkeer en verlichting het dagelijks onderhoud en groot onderhoud is meegenomen. Vervanging/reconstructie valt buiten het IBOR-plan. Uitzondering vormt hierbij de vervanging van bomen.

Bodembeleid, inclusief oplegnotitie

Beleidsnota voor het uitvoeren van bodemtoets en/of bodemonderzoek bij ruimtelijke plannen, de omgevingsvergunning voor bouwen en milieu en de melding activiteitenbesluit.

Reclamebeleid 2021

De gemeente Wierden vindt het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de wijze waarop reclame wordt gemaakt. Dit betekent dat de gemeente oog heeft voor de behoefte aan reclame, maar ook dat reclame moet passen in het straatbeeld en de omgeving

Visie Sport & Bewegen gemeente Wierden

Wekelijks zijn veel inwoners van de gemeente Wierden betrokken bij sport en bewegen. Door zelf in beweging te komen, als vrijwilliger bij een sportclub of -evenement of als toeschouwer. Sport en bewegen raakt daarmee veel inwoners van jong tot oud.

De gemeente Wierden werkt samen met 13 andere Twentse gemeenten op het gebied van sport. De gezamenlijke visie is vastgelegd in 'De Twentse visie op sport en bewegen 2024-2027'. Door samen te werken kunnen gemeenten hun kennis en kracht bundelen. Of dingen op regionale schaal organiseren, als dat beter werkt dan per gemeente apart.