Prettig wonen en leven in de gemeente Wierden. Ons uitgangspunt voor nu en in de toekomst. Maar wat is daarvoor nodig? Wat moeten we daarvoor doen?  Hoe denken onze inwoners over verschillende thema’s die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat?  Welke kant moet het op met de gemeente Wierden? Waar staan we in 2030 als gemeente? 

Om antwoord te krijgen op deze vragen, zijn we in gesprek gegaan met onze inwoners. Iedereen kon meedenken en wensen en ideeën inbrengen.

Reactienota is toegevoegd

Verwachting is dat gemeenteraad op 9 mei 2023 een besluit neemt over de visie.

Dinsdag 21 maart 2023 heeft het college van B&W ingestemd met het concept van de toekomstvisie en de reactienota. Een belangrijke stap! De reactienota vindt u onder het kopje 'Documenten'. Het college stelt op basis van de reactienota voor om enkele tekstuele aanpassingen door te voeren in het Concept Toekomstvisie.
In de informatieronde van 18 april zal het college de gemeenteraad voorstellen om de conceptversie van de Toekomstvisie vast te stellen. In de gemeenteraadsvergadering van 9 mei kan de raad dan een besluit nemen over de visie. 

Het concept van de toekomstvisie is gereed

Op 22 september 2022 heeft een afvaardiging van de 'Denktank voor de toekomstvisie' dit concept aangeboden aan burgemeester Doret Tigchelaar. Het concept kunt u inzien onder het kopje 'Documenten' onderaan deze pagina. 

Proces toekomstvisie

Het concept van de toekomstvisie is voorbereid door een ambtelijke werkgroep in samenwerking met de 'Denktank voor de toekomstvisie'. De Denktank is een groep van enthousiaste inwoners en ondernemers met verschillende achtergronden afkomstig uit onze gemeente. De denktank geeft adviezen over de inhoud van de visie en het participatieproces. 

Wensen en ideeën

In het concept van de visie is zo veel als mogelijk rekening gehouden met alle wensen en ideeën van inwoners, ondernemers, belangengroepen, stichtingen, instellingen en andere lokale partners. Uiteraard is het niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Bij de voorbereiding van de visie is ook gebruikt gemaakt van recente deel visies, programma’s en agenda's. Ook dat zijn belangrijke bouwstenen. Voorbeelden hiervan zijn Visie op Dienstverlening, de Maatschappelijke Agenda, de Lokale Woonagenda, de Centrumvisies, de Economische visie, het Mobiliteitsplan, de Kerkenvisie en het Programma Klimaatadaptatie. Op deze wijze wordt ook recht gedaan aan alle input die de afgelopen jaren is geleverd in de participatieprocessen die aan deze (deel)visies, programma’s en agenda’s vooraf zijn gegaan.

Benieuwd naar het hele proces van de toekomstvisie, van enquête tot concept? Via onderstaande button leest u hoe de conceptversie tot stand is gekomen.

Proces toekomstvisie

Hoe verder?

Het gemeentebestuur neemt in dit stadium nog geen standpunt in over de inhoud van het concept van de toekomstvisie. Het bestuur wil eerst weten wat inwoners vinden van de concept visie, om vervolgens, mede op basis deze reacties, wel een inhoudelijk standpunt in te nemen. Het participatieproces krijgt dan ook op korte termijn een vervolg, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om te reageren of over de visie in gesprek te gaan. Hoe we invulling gaan geven aan dit participatieproces is nu nog niet bekend, maar hierover informeren wij u zo spoedig mogelijk. In de bijlage treft u het concept van de Toekomstvisie aan. Mocht u na het lezen gelijk willen reageren dan is dat natuurlijk mogelijk. Stuur uw reactie dan naar toekomstvisie@wierden.nl