Driestappenplan Toekomstvisie

Aan de hand van onderstaand stappenplan geven we de Toekomstvisie invulling:

Stap 1: Input ophalen 

Wat vinden onze inwoners belangrijk? Hiervoor zijn verschillende middelen ingezet. Er is eerst een enquête uitgezet die inwoners konden invullen. Naast het uitzetten van een enquête zijn we met inwoners in gesprek gegaan over verschillende thema’s aan de hand van stellingen.

Stap 2: Uitwerken concept toekomstvisie

Op basis van de rapportage van de enquête en de uitkomsten van de gespreksrondes is er een conceptvisie samengesteld. Deze wordt voorgelegd aan de samenleving en het college van burgemeester en wethouders. Reacties die worden opgehaald worden verwerkt. De definitieve versie gaat naar de raad.

Stap 3: Besluiten

In deze laatste stap neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomstvisie. Het is altijd mogelijk dat bepaalde wensen en ideeën geen invulling kunnen krijgen of dat de gemeenteraad op een aantal punten een ander besluit neemt. Zo kunnen maatschappelijke ontwikkelingen en financiën van invloed zijn op keuzes die de gemeenteraad maakt.

Geschiedenis

Het verhaal van ons

Bij de voorbereiding van de toekomstvisie maken we gebruik van ‘Het verhaal van ons’. In 2016 hebben veel inwoners en ondernemers ook aangegeven welke kant het op moet.

Recente visies

Er zijn de laatste jaren diverse beleidsvisies gemaakt over een bepaald onderwerp of voor een bepaald gebied. Zo zijn er de visies voor de centra van Enter en Wierden. We beginnen met de toekomstvisie niet helemaal opnieuw, maar maken zo veel mogelijk gebruik van ideeën en wensen die de afgelopen jaren al door inwoners en ondernemers kenbaar zijn gemaakt.

Enquête

Bijna 1200 mensen hebben de enquête over de toekomstvisie ingevuld die in de periode van 10 september tot en met 8 oktober 2021 ingevuld kon worden. Fijn dat zoveel inwoners de uitgebreide vragenlijst hebben ingevuld. De rapportage van de enquête kunt u hieronder bekijken. Deelnemers konden per thema ook een opmerking/reactie achterlaten. Ruim 1400 opmerkingen werden aangeleverd. Deze hebben we per thema samengevat. De samenvatting kunt u hieronder ook inzien. De rapportage en de samenvatting zijn meegenomen in het opgestelde concept toekomstvisie.