De gemeente Wierden wil ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. Bij vraagstukken die er zijn, maar ook op het gebied van dienstverlening als het gaat om vergunningen, subsidies, verduurzamen etc. 

Bedrijventerrein gemeente Wierden

Momenteel zijn de volgende bedrijventerreinen aanwezig in Wierden en Enter:

Bedrijventerreinen in Enter:

 • De Vonder
 • Baanakkers
 • De Elsmoat

Bedrijventerreinen in Wierden:

 • Kluinveen
 • Hoge Lucht
 • Violenhoek
 • De Weuste Noord

De bedrijfsterreinen zijn goed bereikbaar. Enter is gelegen aan de A1 en Wierden op het kruispunt A35/N36. Daarnaast is Wierden per spoor uitstekend te bereiken vanuit het westen (Deventer), oosten (Enschede) en noorden (Zwolle) van het land.

Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in Wierden en Enter

Gemeente Wierden vindt het belangrijk om lokale ondernemers de mogelijkheid te bieden om de bedrijfsactiviteiten uit te kunnen breiden. En daar is ruimte voor nodig. Op dit moment is in de gemeente Wierden geen grond meer beschikbaar voor ondernemers die op korte termijn een uitbreidingsvraag hebben. Uit het in 2022 uitgevoerde behoefteonderzoek blijkt dat er voor de komende jaren behoefte is aan 8 tot 15 hectare nieuwe bedrijfsgrond in de gemeente Wierden. Naar aanleiding hiervan is dit jaar een locatie-onderzoek uitgevoerd naar de meest geschikte locaties voor een nieuw bedrijventerrein in Wierden en Enter.

 

bedrijventerrein Enter

Voorkeurslocaties

Met het locatie-onderzoek is aan de hand van thema’s zoals milieu-aspecten, water & bodem, verkeer & bereikbaarheid en landschappelijke inpassing een ruimtelijke afweging gemaakt om tot voorkeurslocaties te komen in de gemeente Wierden. Hieruit zijn twee geschikte locaties naar voren gekomen: 'Weuste Noord' aan de noordkant van bedrijventerrein Weuste Noord in Wierden, en 'Rondweg Enter' tussen de huidige bedrijventerreinen Vonder en Elsmoat. Deze locaties sluiten aan bij bebouwd gebied of verdichten bestaand bebouwd gebied.

Op 5 maart jl. heeft de gemeenteraad van gemeente Wierden groen licht gegeven voor de voorkeurslocaties voor nieuwe bedrijventerreinen in Wierden en Enter. Ook is er een voorkeursrecht vastgesteld voor percelen aan de noordkant van de Weusteweg in Wierden.

Wierden:

Voor Wierden ligt de voorkeurslocatie aan de noordzijde van het huidige bedrijventerrein Weuste Noord aan de Weusteweg, zowel ten zuiden als ten noorden van de Weusteweg.

Op percelen aan de noordkant van de Weusteweg in Wierden is het Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd. Het voorkeursrecht bepaalt dat als de eigenaar of gerechtigde de grond wil verkopen of rechten wil vervreemden, deze eerst aan de gemeente moet aanbieden.

In het najaar van 2022 werd vooruitlopend op het locatieonderzoek al een voorkeursrecht gevestigd op het perceel ten zuiden van de Weusteweg in Wierden. Het gebied is nu op basis van de uitkomsten van het locatieonderzoek vergroot. Eigenaren en rechthebbenden zijn door de gemeente per brief geïnformeerd.

Enter:

Voor Enter is het gebied tussen bedrijventerrein de Vonder en de Elsmoat, aan de Rondweg ten noorden van de A1, als voorkeurslocatie benoemd. In dit gebied is geen voorkeursrecht (Wvg) opgelegd.

Vervolg:

De vaststelling van de voorkeurslocaties is een belangrijke stap in het proces. Het creëren van nieuwe bedrijventerreinen is niet alleen belangrijk voor de groei en ontwikkeling van onze lokale economie, maar ook voor de toekomstige generaties ondernemers. Voorafgaand aan het besluit zijn eigenaren, omwonenden, werkgeverskringen en andere betrokken partijen uitgenodigd om te reageren op de onderzoeksresultaten. Ook bij het vervolgproces worden de eigenaren, bewoners en andere belanghebbenden betrokken. De komende periode gaan we aan de slag om voor beide voorkeurslocaties een plan van aanpak op te stellen. Meer informatie daarover volgt op deze webpagina.

Terugkoppeling inloopbijeenkomst 17 januari 2024

Op woensdag 17 januari 2024 organiseerden we een inloopbijeenkomst waar eigenaren, omwonenden, werkgeverskringen, andere betrokken partijen en inwoners geïnformeerd werden over de uitkomsten van het locatieonderzoek en de keuze voor de voorkeurslocaties. 
Het was tijdens deze bijeenkomst mogelijk om in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente Wierden en te reageren op de uitkomsten van het locatieonderzoek en de voorkeurslocaties.

Ter inzage

Het locatieonderzoek vindt u op deze pagina onder documenten.

Tijdslijn

 1. Afgerond: Besluit gemeenteraad -

  De gemeenteraad heeft de voorkeurslocaties voor nieuwe bedrijventerreinen in Wierden en Enter vastgesteld. Ook is er een voorkeursrecht vastgesteld voor percelen aan de noordkant van de Weusteweg in Wierden.

 2. Afgerond: Inloopbijeenkomst -

  Tijdens de inloopbijeenkomst werden eigenaren, omwonenden, werkgeverskringen, andere betrokken partijen en inwoners geïnformeerd werden over de uitkomsten van het locatieonderzoek en de keuze voor de voorkeurslocaties.

 3. Afgerond: Besluit college van burgemeester en wethouders -

  Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten in te stemmen met de uitkomsten van het locatieonderzoek en de keus voor twee voorkeurslocaties. En tevens hebben zij besloten om op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten een voorkeursrecht te vestigen op percelen aan de noordkant van de Weusteweg in Wierden.

 4. Afgerond: Besluit gemeenteraad -

  De gemeenteraad heeft unaniem besloten over te gaan tot het vestigen van Wet voorkeursrecht gemeente op een perceel aan de Weusteweg in Wierden.