Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

Team Bouwen en wonen

Om te weten te komen of een aanpassing van het bestemmingsplan haalbaar is, hoe dat in z’n werk gaat en hoe veel dat gaat kosten, is het van belang dat u eerst contact opneemt met het team Bouwen en Wonen, via: bouwenenwonen@wierden.nl of 0546 - 58 08 38.

Afspraak maken Bouwen en wonen

Principeverzoek

Als u het bestemmingsplan wilt wijzigen, moet u eerst een principeverzoek indienen zie 'Documenten'). Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een principebesluit op uw verzoek. Tegen dit principebesluit kunt u geen bezwaar maken of in beroep gaan.

Als het college een principebesluit heeft genomen om mee te werken aan uw verzoek, kunt het indienen. Bij dit formulier moet u een bestemmingsplan toevoegen.

Wat moet ik doen?

Bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast.

Nog niet definitief bestemmingsplan

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Wanneer u nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat heb ik nodig?

Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?

Wat kost het?

Het aanpassen van een bestemmingsplan kost geld. Ook voor de behandeling van een principeverzoek moet u betalen. De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn:

Behandeling principeverzoek€ 709,10
Binnenplanse afwijking€ 189,55
Buitenplanse kleine afwijking (op grond van artikel 2.12, lid 1a onder 2 Wabo)€ 189,55
Aanvraag vaststellen bestemmingsplan€ 3.653,10
Aanvraag wijziging / herziening bestemmingsplan€ 3.165,75

Let wel: deze kosten komen bovenop de kosten die u maakt voor het inhuren van een extern bureau voor het (laten) maken van een bestemmingsplan. Het kan ook zijn dat er nog extra betaald moet worden voor onderzoeken die moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld een bodemonderzoek. Ook komen daar eventueel de legeskosten bij voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Exploitatieovereenkomst

Als er sprake is van een principebesluit en/of een bestemmingsplanwijziging, kan het nodig zijn dat wij met u een exploitatieovereenkomst waarin onder meer alle bedragen worden opgenomen die u moet betalen. Of er een exploitatieovereenkomst nodig is, hangt af van uw aanvraag. Het team Bouwen en wonen kan u hier meer over vertellen.

Hoe lang duurt het?

Normaal gesproken neemt het college van burgemeester en wethouders binnen 8 weken na indiening van uw principeverzoek een besluit over uw aanvraag en wordt u hierover schriftelijk geinformeerd. Het kan zijn dat deze termijn niet wordt gehaald, zoals bijvoorbeeld bij een complexe aanvraag. In dat geval wordt de behandelingstermijn verdaagt. Ook hiervan krijgt u schriftelijk bericht.

Extra informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan heeft u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl(externe link).

Zienswijze indienen

Is de gemeente van plan het bestemmingsplan te herzien of van het bestemmingsplan af te wijken, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen een zienswijze in te dienen. Dit kunt u doen door middel van een online formulier. Deze kunt u invullen via onderstaande button.

Zienswijze indienen