Wat is het?

Het beleid met betrekking tot re-integratie is vastgelegd in de 'Re-integratieverordening Participatiewet' en de 'Beleidsregel stimuleren werkbemiddeling'. Hierin staat onder andere welke voorzieningen we aanbieden bij het vinden van werk en of er een premie beschikbaar is voor uitkeringsgerechtigden die doorstromen naar een baan. 

Verder is geregeld dat er een loonkostensubsidie aan werkgevers gegeven kan worden die een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt. Ook kan de gemeente een No-Riskpolis aanbieden aan de werkgever die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een uitkeringsgerechtigde. De werknemersfaciliteiten zijn aan leeftijdsgrenzen gebonden (meestal vanaf 27 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd). Loonkostensubsidie geldt tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Inkomstenvrijlating

Een uitkeringsgerechtigde vanaf 27 jaar kan op grond van de Participatiewet aanspraak maken op een vrijlating van inkomsten met werken.

Inkomstenvrijlating deeltijdwerk

(voor personen vanaf 27 jaar)

Op grond van art 31 lid 2 onderdeel n PW wordt uw inkomen uit deeltijdwerk met ingang van [begindatum] gedurende maximaal 6 (al dan niet aaneengesloten) maanden voor 25% vrijgelaten tot een maximum bedrag van € 224,- (bedrag per 1 januari 2022) per maand. Wij zijn van mening dat de betreffende werkzaamheden bijdragen aan uw arbeidsinschakeling.

Inkomstenvrijlating alleenstaande ouders

(voor alleenstaande ouders vanaf 27 jaar met een kind tot 12 jaar)

Op grond van art 31 lid 2 onderdeel r PW wordt uw inkomen uit deeltijdwerk met ingang van [begindatum] gedurende maximaal 30 aaneengesloten maanden voor 12,5% vrijgelaten tot een maximum bedrag van € 139,71 (bedrag per 1 januari 2022) per maand. De betreffende werkzaamheden moeten wel bijdragen aan de arbeidsinschakeling.

Inkomstenvrijlating wegens medische urenbeperking

(ongeacht de leeftijd)

Op grond van art 31 lid 2 onderdeel y PW kan inkomen uit deeltijdwerk voor 15% vrijgelaten tot een maximum bedrag van € 141,69 (bedrag per 1 januari 2022) per maand. Voorwaarde is dat er om medische redenen slechts een beperkt aantal uren kan worden gewerkt zonder uitzicht op zodanige inkomensverbetering dat volledige uitstroom uit de bijstandsuitkering verwacht mag worden. Deze inkomstenvrijlating kan niet samenvallen met de inkomstenvrijlating deeltijdwerk (art 31 lid 2 PW) en de inkomstenvrijlating alleenstaande ouders (art 31 lid 2 onder r PW).

Premies

Een uitkeringsgerechtigde vanaf 27 jaar kan op grond van de Participatiewet aanspraak maken op een premie.

Premie betaalde arbeid (in deeltijd)

(personen vanaf 27 jaar; trede 4, 5 of 6 van de participatieladder)

Op grond van art 16 van de Re-integratieverordening gemeente Wierden juli 2015 is er recht op premie als er sprake is van:

 • een kleine afstand tot de arbeidsmarkt en
 • het verrichten van arbeid in dienstbetrekking waarmee niet volledig in de kosten van het bestaan kan worden voorzien. De premie bedraagt 12,5% van de met die arbeid verkregen inkomsten.

De premie bedraagt per maand maximaal € 132,10 per persoon.

Let op: De premie deeltijdwerk wordt niet verstrekt als er aanspraak is inkomstenvrijlating op grond van art 31 lid 2 onderdelen n of r PW.

Premie onbetaalde arbeid

(personen vanaf 27 jaar; trede 4, 5 of 6 van de participatieladder)

Op grond van art 17 van de Re-integratieverordening gemeente Wierden juli 2015 is er recht op premie als er sprake is van:

 • een kleine afstand tot de arbeidsmarkt en
 • het verrichten van onbetaalde (loonwaardige) arbeid in dienstbetrekking.

De premie bedraagt € 83,33 per maand (€ 500,- per 6 maanden).

Let op: De premie onbetaalde arbeid wordt niet verstrekt als er aanspraak is inkomstenvrijlating op grond van art 31 lid 2 onderdelen n of r PW of op premie betaalde arbeid (in deeltijd).

Premie Participatieplaats

(voor personen van 27 jaar en ouder; trede 1, 2 of 3 van de participatieladder)

Op grond van artikel 18 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden juli 2015 kan een premie onbetaalde arbeid worden toegekend tot een bedrag van € 83,33 per maand (€ 500,- per 6 maanden).

Uitstroompremie

(voor personen van 27 jaar en ouder)

Op grond van artikel 19 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden juli 2015 is er recht op een uitstroompremie als u duurzaam (langer dan zes maanden) bent uitgestroomd naar algemeen geaccepteerde arbeid en daardoor niet langer aanspraak hoeft te maken op een bijstandsuitkering. De premie bedraagt eenmalig € 750,-.

Toeslagen

Een uitkeringsgerechtigde vanaf 27 jaar kan op grond van de Participatiewet aanspraak maken op een toeslag. De studietoeslag is een uitzondering. Deze geldt al vanaf 18 jaar.

Individuele inkomenstoeslag

Op grond van artikel 36 lid 1 van de Participatiewet en de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015 is het mogelijk om eenmaal per jaar een toeslag te ontvangen als er sprake is van een langdurig laag inkomen dat niet uitkomt boven 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Bedragen per 1 januari 2022:

 • € 373,- voor een alleenstaande;
 • € 476,- voor een alleenstaande ouder;
 • € 528,- voor gehuwden.

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om betaald werk te vinden. Het is persoonsgebonden. Het bedrag is vrij besteedbaar. U mag dus zelf weten waarvoor u het geld gebruikt.

U bepaalt zelf waaraan u de toeslag besteedt, maar u doet er goed aan een deel ervan opzij te leggen voor grotere uitgaven die u niet elk jaar doet. Dan kunt u de koelkast, wasmachine of dat bankstel vervangen op het moment dat dit noodzakelijk is.

Individuele studietoeslag

Kun jij door je beperking geen geld verdienen tijdens je studie? Dan kun je geld krijgen van de gemeente. Dit heet een individuele studietoeslag.

Voorwaarden

 • Je kunt naast je opleiding niet bijverdienen door een lichamelijke of psychische beperking;
 • Je volgt een opleiding waarbij je recht hebt op studiefinanciering (WTS) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS);
 • Je hebt geen recht op een Wajong uitkering.

Hoogte van netto toeslag

 • 21 jaar en ouder: € 300,00 per maand
 • 20 jaar: € 240,00 per maand
 • 19 jaar: € 180,00 per maand
 • 18 jaar: € 150,00 per maand
 • 17 jaar: € 118,50 per maand
 • 16 jaar: € 103,50 per maand
 • 15 jaar: € 90,00 per maand

Wat moet ik doen?

Inkomstenvrijlating en premies

Deze worden meestal ambtshalve toegekend nadat inkomsten uit dienstbetrekking zijn opgegeven op het maandelijkse ROF-je (rechtmatigheidsonderzoeksformulier). Wordt er niets toegekend en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u de inkomstenvrijlating en premies aanvragen bij het Zorgloket. Het aanvraagformulier vindt u bij 'Documenten'.

Uitstroompremie en individuele inkomenstoeslag

Deze moeten altijd worden aangevraagd. Onder 'Documenten' kunt u aanvraagformulieren vinden.

Extra informatie

Heeft u een uitkering van de gemeente Wierden? En u heeft vragen over inkomstenvrijlating, premies en toeslagen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de afdeling Werk inkomen en zorg (WIZ). Deze kunt u bereiken via het Zorgloket van het gemeentehuis.