Omdat het gemeentebestuur graag wil weten wat er speelt bij haar inwoners is er een Cliëntenraad Sociaal Domein. Het doel van de Cliëntenraad Sociaal domein is om invloed uit te oefenen op het lokale – en waar mogelijk- regionale beleid op het terrein van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015. Vanuit een onafhankelijke positie adviseert zij bij de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het beleid.

Wie zitten er in de cliëntenraad Sociaal Domein?

In de Cliëntenraad Sociaal Domein zitten vertegenwoordigers van organisaties en/of mensen met specifieke deskundigheid op het terrein van zorg, jeugd en werk en inkomen.

De Cliëntenraad Sociaal Domein spreekt namens:

  • ouderen
  • jeugd
  • chronisch zieken en lichamelijk beperkten
  • verstandelijk beperkten
  • geestelijke gezondheidszorg
  • mantelzorgers en vrijwilligers
  • mensen die onder de participatiewet vallen
  • diaconie en caritas
  • vrouwenorganisaties
  • vluchtelingenwerk

Wat moet ik doen?

Opmerkingen, vragen of problemen melden

Het is belangrijk dat de Cliëntenraad Sociaal Domein weet wat er bij de mensen leeft die te maken hebben met zorg, jeugd en werk en inkomen. Als u hierover opmerkingen of vragen heeft of problemen op deze terreinen tegenkomt, kunt u dit de Cliëntenraad Sociaal Domein laten weten via de vertegenwoordiger voor uw groep. 

U kunt ook contact opnemen met de ambtelijk secretaris (Marijke Veldhuis, e-mail: m.veldhuis@wierden.nl, tel: 0546 - 58 08 00). Via de voorzitter kunt u ook vragen om in de vergadering van de Cliëntenraad Sociaal Domein over een bepaald punt te komen spreken.

De Cliëntenraad kan uw opmerkingen meenemen bij de advisering aan de gemeente.