De gemeente Wierden hecht grote waarde aan een onafhankelijke beoordeling van uw bezwaar. Daarom is er een externe, onafhankelijke commissie bezwaarschriften ingesteld. De commissie behandelt bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten die de gemeenteraad, het college of de burgemeester heeft genomen. Deze commissie geeft het bestuursorgaan advies over het ingediende bezwaarschrift.

De commissie bezwaarschriften van de gemeente Wierden bestaat uit twee kamers:

 • de Algemene kamer
 • de Sociale kamer

Algemene kamer

De algemene kamer adviseert over de bezwaarschriften op het gebied van het omgevingsrecht, verkeer, subsidies en algemeen juridische zaken. De algemene kamer bestaan uit de volgende personen:

 • Dirk de Boer (voorzitter)
 • Laurent van der Tol (lid)
 • Robert Habing (lid)
 • Remco Oosterhof (lid)

Hoorzitting

Om goed advies te kunnen geven, houdt de commissie meestal een hoorzitting. Tijdens een hoorzitting mogen bezwaarmaker(s), belanghebbenden en het bestuursorgaan hun mening geven. Een hoorzitting duurt meestal ongeveer een half uur.

De hoorzitting van de algemene kamer is openbaar en vindt plaats op een woensdagavond. Als u een hoorzitting wilt bijwonen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie.

Agenda

Op woensdag 17 april 2024 vanaf 18.30 uur houdt de algemene kamer van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Wierden een hoorzitting in de ruimte ‘Wederden’ van het gemeentehuis.

Het is mogelijk om bij deze hoorzitting aanwezig te zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de commissie bezwaarschriften via het e-mailadres: commissiebezwaarschriften@wierden.nl  

Op deze hoorzitting worden de volgende bezwaarschriften behandeld:

 • Twee bezwaarschriften welke zijn gericht tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders waarbij zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van de winkelruimte op het perceel Dorpsstraat 148 in Enter en het besluit waarbij zij een gewijzigde omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van de winkelruimte op het perceel Dorpsstraat 148 in Enter.
 • Een bezwaarschrift welke is gericht tegen het besluit van de Omgevingsdienst Twente waarbij zij een last onder dwangsom hebben opgelegd vanwege het ontbreken van een omgevingsvergunning voor de opslag van lithium-ion batterijen op het perceel Bedrijvenstraat 13 in Wierden.

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt. Bijvoorbeeld als een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld. Wilt u zeker weten dat de hoorzitting doorgaat? Neem dan op de dag van de hoorzitting contact op met de secretaris.

Sociale kamer

De sociale kamer adviseert over de bezwaarschriften op het gebied van sociale zaken, onderwijs en subsidies. De sociale kamer bestaat uit de volgende personen:

 • Veronie Nijensteen (voorzitter)
 • Sjoerdtje Boonstra (lid)
 • Erik Nieboer (lid)
 • Nick Arends (lid)

Hoorzitting

Om goed advies te kunnen geven, houdt de commissie meestal een hoorzitting. Tijdens een hoorzitting mogen bezwaarmaker(s), belanghebbenden en het bestuursorgaan hun mening geven. Een hoorzitting duurt meestal ongeveer een half uur. De hoorzitting van de sociale kamer vindt plaats op een woensdagmiddag.

Deze hoorzitting is niet openbaar, omdat deze gaan over privacygevoelige onderwerpen, zoals zorg en uitkeringen. Bij deze zitting zullen alleen de betrokken partijen worden toegelaten.

Agenda

Er zijn geen zittingen gepland. Hier verschijnt de agenda wanneer er een hoorzitting plaatsvindt.

Advies

Nadat de commissie bezwaarschriften advies heeft uitgebracht, zal het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaar nemen. Het bestuursorgaan kan het advies van de commissie volgen, maar kan hier ook gemotiveerd van afwijken.

Secretariaat

De commissie bezwaarschriften wordt ondersteund door een secretaris, Marjolein Stevens.