Aan de noordkant van Enter wordt de wijk De Berghorst verder uitgebreid met 118 woningen, de zogeheten fase 2. Er is ruimte voor verschillende woningtypes, waardoor er een diverse woonwijk ontstaat waar iedereen zich thuis kan voelen. Door de gemeente Wierden worden er in deze tweede fase 14 kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven.

De inschrijfperiode loopt van 27 maart 2023 t/m 7 april 2023. Voordat u inschrijft is het aan te raden vast te oriënteren op onder andere financiën, bouwkosten en aannemers. Ook raden we u aan alle voorwaarden, opgenomen in de brochure, goed door te nemen. Het niet naleven van de voorwaarden kan onder andere diskwalificatie bij de loting tot gevolg hebben. 

Tijdens de inschrijfperiode is onderaan deze pagina onder het kopje 'Inschrijven' een button zichtbaar naar het online inschrijfformulier.

Bouwkavels De Berghorst fase 2

Bouwkavels

De blauw gearceerde kavels betreffen de gemeentelijke kavels (nr. 90 t/m 103). De plattegrond van het gebied is onderaan deze pagina bij het kopje 'Documenten' in groot formaat te downloaden. De nummers op de kaveltekening verwijzen naar de kavellijst. Hierin vindt u types, oppervlaktes en de prijzen van de kavels. Genoemde prijzen zijn vrij op naam, inclusief BTW en overdrachtskosten (o.a. notariële kosten en kadastraal recht).

Bouwmogelijkheden

Bij het ontwerp van uw woning moet u rekening houden met de geldende regels en eisen. Deze regels en eisen worden getoetst bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Voor de uitstraling van de woning zijn de regels en eisen in het bestemmingsplan(externe link) en het beeldkwaliteitsplan het belangrijkst. Daarnaast zijn er aanvullende regels waar u aan moet voldoen. Uw architect en/of aannemer zal hier in het ontwerp van uw woning rekening mee moeten houden.

Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met loket Bouwen en Wonen, via 0546 - 58 08 38 of bouwenenwonen@wierden.nl.

Verkoopproces

Bouwkavels worden toegewezen door middel van loting. U kunt zich hiervoor inschrijven via het inschrijfformulier, te vinden onder het kopje 'Inschrijven' op deze webpagina.

De loting vind fysiek plaats en is alleen toegankelijk voor diegenen die zich hebben ingeschreven. De loting vindt plaats in aanwezigheid van een notaris of vertegenwoordiger van de gemeente. De uitgiftevoorwaarden en het lotingsreglement zijn te vinden in de brochure.

Optie

Het kopen van een kavel voor een nieuwe woning is geen kleinigheid. Om een goede beslissing te kunnen nemen is tijd nodig. Daarom verstrekt de gemeente u na toewijzing van een kavel een optie op de kavel voor een periode van 3 maanden.

Deze optie is gratis en geeft u de tijd om te onderzoeken welke woning u kunt bouwen. U kunt de optie daarna nog één keer verlengen met 3 maanden tegen een vergoeding van € 500,-. Zo kunt u 6 maanden de tijd nemen om alles te regelen. Als u de kavel koopt, krijgt u het optiegeld terug. Het optiegeld wordt dan verrekend bij de betaling van de koopsom bij de notaris.

Koopovereenkomst

Na het verstrijken van de optieperiode moet u beslissen of u de kavel wilt kopen. Als u de kavel wilt kopen, sluit u met de gemeente een koopovereenkomst. Zodra de koopovereenkomst gesloten is, zal de eigendomsoverdracht bij de notaris binnen 4 maanden moeten plaatsvinden. Als deze termijn niet kan worden gehaald, is eenmalig uitstel mogelijk voor een maximale periode van 2 maanden. Voor de termijn van uitstel is de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

Verkoopvoorwaarden

Hieronder worden een aantal belangrijke voorwaarden genoemd. De volledige voorwaarden rondom inschrijving, loting, de reservelijst, vervolgfase na loting, optieregeling, aankoop bouwkavel en eventueel bibob-onderzoek vindt u in de brochure. Het is belangrijk dat u deze goed doorneemt voor u inschrijft.

Bouwplicht

Als u een kavel koopt, wordt van u verwacht dat u binnen één jaar over gaat tot de bouw van een woning en binnen 2 jaar de bouw afrond.

Zelfbewoningsplicht/ anti-speculatiebeding

U bent verplicht de te bouwen woning zelf te gaan bewonen voor een periode van minimaal 5 jaar. U mag de woning binnen deze termijn niet verkopen of verhuren aan anderen. Mocht deze regel worden overtreden, dan dient een boete te worden betaald van 10% van de koopsom van de grond. In uitzonderingssituaties dient toestemming te worden gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders.

Bijkomende kosten

Houdt u ook rekening met bijkomende kosten? Naast de koopsom voor de bouwkavel, zijn er ook andere kosten waar u rekening mee moet houden. Denk aan:

 • notariële kosten en kadastraal recht
 • afsluitkosten voor de hypotheek
 • architect / bouw-begeleiding
 • leges voor de omgevingsvergunning
 • aansluitkosten nuts-voorzieningen
 • aanleg tuin en bestrating

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Laat u goed informeren door bijvoorbeeld een architect, aannemer of bouwbegeleider over wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een woning!

Inschrijven

 • Inschrijving vindt plaats door middel van het invullen van een online inschrijfformulier. Tijdens de inschrijfperiode verschijnt onder deze tekst een button naar het inschrijfformulier.
 • De inschrijfperiode loopt van 27 maart 2023 t/m 7 april 2023. Gegadigden kunnen binnen deze termijn reageren.
 • Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging van uw inschrijving is tevens uw bewijs van inschrijving.
 • Uw inschrijving is persoonsgebonden. Het is niet mogelijk om de inschrijving over te dragen aan een ander. 
 • Alle inschrijvingen die niet binnen de gestelde termijn binnen zijn of niet volledig zijn ingevuld, zijn niet ontvankelijk en kunnen ook niet meedoen met de loting.

Inschrijven kavel Berghorst 2

 • Een inschrijving wordt alleen geaccepteerd als de belangstellende 18 jaar of ouder is.
 • Uitsluitend natuurlijke personen met als doel zelfbewoning kunnen zich inschrijven.
 • Makelaars, projectontwikkelaars en/of andere rechtspersonen zijn van inschrijving uitgesloten.
 • Per persoon, per echtpaar of per samenlevingsverband mag maximaal één inschrijving worden ingediend. Inschrijvers die voornemens zijn een gezamenlijke huishouding te voeren, worden als één inschrijver gezien en kunnen zich niet ieder afzonderlijk inschrijven. De gemeente behoudt zich het recht voor een inschrijving ongeldig te verklaren indien niet aan het vorenstaande wordt voldaan.
 • Als u zich aanmeldt, worden uw gegevens alleen gebruikt voor het uitgifteproces van 14 gemeentelijke bouwkavels in Enter. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring, via www.wierden.nl/privacyverklaring