Grondwateronderzoek wijk De Goorens

De gemeente heeft in de wijk De Goorens een grondwateronderzoek uitgevoerd. Daarbij is de hulp van inwoners gevraagd door middel van een digitale enquête. Deze enquête is verwerkt in het grondwateronderzoek. Op deze pagina worden de resultaten uit het onderzoek toegelicht.

Het onderzoek omvatte onder andere:

  • Het plaatsen/uitvoeren van projectpeilbuizen, boringen en doorlatendheidsmetingen. Voor het onderzoek is tevens gebruik gemaakt van peilbuizen van het gemeentelijk grondwatermeetnet.
  • Een digitale enquête onder alle bewoners van De Goorens.

Waarom een grondwateronderzoek?

De gemeente Wierden wil graag inzage in de grondwaterstanden in de wijk De Goorens omdat de gemeente beheerder is van de openbare ruimte. Dit grondwateronderzoek wordt voornamelijk gebruikt voor toekomstige uitvoeringsprojecten in de wijk.

Resultaten enquête

In januari 2023 werd de enquête verspreid onder de bewoners van het onderzoeksgebied. De enquête is in totaal 166 keer ingevuld, wat een respons van iets meer dan 27% betekent. De enquête is verspreid over het gehele onderzoeksgebied ingevuld. 

Van de 166 respondenten hebben er 28 aangegeven vochtoverlast te ervaren op de begane grond (17%). Bijna alle respondenten hebben een kruipruimte onder het huis (94%). De kruipruimtes hebben een diepte tussen de 50 en 100 cm (ten opzichte van ‘peil’ woning). Van de respondenten met een kruipruimte geven 95 respondenten (61%) aan in de kruipruimte overlast te ervaren. Dit uit zich met name door een vochtige kruipruimtebodem, water in de kruipruimte, stank, schimmelvorming en roestvorming op de leidingen. U kunt onderaan deze pagina bij 'Documenten' alle resultaten van de enquête lezen.

Conclusie grondwateronderzoek

Het grondwateronderzoek geeft aan dat de grondwaterstanden voldoen aan de ontwateringsrichtlijnen zoals deze in gemeentelijk grondwaterbeleid zijn vastgelegd (Watertakenplan 2020-2024). Ondanks het feit dat de grondwaterstanden voldoen blijkt uit de enquête dat grondwaterhinder wordt ervaren op de particuliere percelen.

Grondverbetering

Het grondwateronderzoek toont aan dat in de bodem storende lagen kunnen voorkomen. Doorgaans heeft op openbaar terrein bij de ontwikkeling van de wijk grondverbetering plaats gevonden ter plaatse van de wegen. Daarbij worden van nature aanwezige storende bodemlagen vervangen door beter doorlatend en draagkrachtig zand. Onduidelijk is of in de wijk De Goorens ook ter plaatse van de particuliere percelen grondverbetering heeft plaats gevonden. Het uitgevoerde grondwateronderzoek geeft geen inzicht in de bodemopbouw op particulier terrein. Een mogelijke aanwezigheid van plaatselijke storende bodemlagen in combinatie met de matige doorlatendheid kunnen een verklaring zijn voor lastig wegzakken van hemelwater op particulier terrein.

Wilt u inzage in de grondwaterstand bij u in de buurt? Deze tool van Twents Waternet geeft inzicht in de actuele grondwaterstanden.

Verantwoordelijkheid waterbeheer

In Nederland zijn de verantwoordelijkheden binnen het waterbeheer geregeld in de Waterwet. Hierin zijn de verantwoordelijkheden voor waterschap, gemeente en perceeleigenaar opgenomen. De gemeente is de beheerder van de openbare ruimte. De gemeente is in kader van de Waterwet meldpunt voor vragen en klachten. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het afvoeren van overtollig grond- en hemelwater op openbaar gebied.

Maar ook de perceeleigenaar heeft in kader van de Waterwet een bepaalde verantwoordelijkheid. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud op eigen terrein, ook ten aanzien van water en de (grond)waterhuishouding op het perceel. De verantwoordelijkheid geldt voor zowel de bouwkundige staat van de bebouwing als het onbebouwde deel van het perceel.