Wat is het?

Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Denk bij bouwstoffen aan:

 • beton
 • asfalt
 • dakpannen
 • bakstenen

In het Besluit bodemkwaliteit(externe link) staat welke bouwmaterialen u moet melden.

Wat moet ik doen?

Stap één: bepaal of u een melding moet doen

Het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt, moet de melding doen. Dit hoeft echter niet in de volgende situaties:

 • minder dan 50 m3 schone grond gebruiken
 • baggerspecie verspreiden op het aangrenzend perceel
 • eigen grond of baggerspecie in landbouwbedrijf gebruiken of opslaan
 • bouwstoffen die niet vervuild zijn gebruiken of opslaan

Als u als particulier zelf de bouwmaterialen gaat gebruiken, hoeft u dit niet te melden.

Stap twee: bepaal wanneer u de melding moet doen

 • Als u met uw bedrijf vervuilde bouwstoffen gebruikt, meldt u dit uiterlijk 30 dagen van tevoren.
 • Als u met uw bedrijf schone grond gebruikt, meldt u dit uiterlijk vijf werkdagen van tevoren.
 • Als u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger oprichten of andere grote werken gaat uitvoeren, vraagt u aan de gemeente wanneer u dit moet melden.

Stap drie: de melding doen

Doe de melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit(externe link). Geef hierbij de volgende gegevens:

 • soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen
 • adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt
 • datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen

Wat heb ik nodig?

Als u grond met de kwaliteit Wonen of Industrie gaat gebruiken, moet u een bewijsmiddel meesturen waaruit de kwaliteit van de grond blijkt. Dat bewijsmiddel is meestal een partijkeuring. Bovendien moet u met een verkennend bodemonderzoek aantonen wat de kwaliteit is van de ontvangende bodem.

Als u grond gaat gebruiken met de kwaliteit AW2000 dan hoeft u geen bewijsmiddel mee te sturen. Dat neemt niet weg dat de gemeente daar alsnog om kan vragen. U moet dus altijd zorgen dat u beschikt over een bewijsmiddel dat de kwaliteit aangeeft van de grond die u gaat gebruiken. Bij grondverzet in het buitengebied is de bodemkwaliteitskaart het geldige bewijsmiddel, behalve bij de uitzonderingssituaties (zie 'Hoe werkt het?').

Hoe werkt het?

Bij grondverzet zijn twee kaarten van belang: de Bodemfunctiekaart en de Bodemkwaliteitskaart.

 • De Bodemfunctiekaart geldt voor de kernen Wierden, Enter en Hoge Hexel. Deze kaart is een hulpmiddel om te bepalen welke kwaliteit grond mag worden gebruikt.
 • De Bodemkwaliteitskaart geldt voor het buitengebied. Deze kaart zegt iets over de kwaliteit van de vrijkomende grond én over de gebruiksmogelijkheden van die grond in het buitengebied.

Bodemfunctiekaart

Op de bodemfunctiekaart is met kleur aangegeven in welke gebieden (onder bepaalde voorwaarden) grond mag worden toegepast met de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ of ‘Industrie’. De overige gebieden hebben de functie ‘Landbouw/natuur’.

Welke kwaliteit grond mag ik toepassen?

Functies Wonen en Industrie

Op de bodemfunctiekaart is met kleur aangegeven in welke gebieden grond mag worden toegepast met de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ of ‘Industrie’. Er is echter een uitzondering: als de bestaande grond schoner is dan de klasse die op de bodemfunctiekaart staat, moet u de bestaande bodemkwaliteit behouden. U moet dan dus schonere grond toepassen dan op de bodemfunctiekaart staat.

Als u grond met de kwaliteit Wonen of Industrie wil toepassen, moet u dus niet alleen weten wat de kwaliteit is van de grond die u toepast, maar ook wat de kwaliteit is van de bestaande bodem. Daarvoor moet u een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren.

Grond met de kwaliteit AW2000 (achtergrondwaarde) mag u altijd gebruiken, daarvoor hoeft u niet eerst de kwaliteit van de ontvangende bodem te onderzoeken.

Functie Landbouw/natuur

In gebieden met de functie ‘landbouw/natuur’ mag alleen schone grond met de kwaliteitsklasse AW2000 worden gebruikt.

Bodemfunctiekaart gebruiken bij bodemsanering

Behalve bij de toepassing van grond, is de bodemfunctiekaart ook van belang bij bodemsaneringen. De bodemfunctiekaart bepaalt namelijk hoe schoon de bodem moet zijn na de sanering. In gebieden met de aanduiding Industrie mag de bodem na sanering de kwaliteit ‘Industrie’ hebben, en bij de aanduiding Wonen dus de kwaliteit ‘Wonen’. Er hoeft in die gebieden niet meer te worden teruggesaneerd tot een schone bodem.

Bodemkwaliteitskaart buitengebied

Voor het buitengebied kan gebruik worden gemaakt van de Bodemkwaliteitskaart. De Bodemkwaliteitskaart geeft aan wat de gemiddelde bodemkwaliteit is in het buitengebied én waar de grond uit het buitengebied opnieuw gebruikt kan worden.

Welke kwaliteit grond mag ik toepassen?

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit twee onderdelen: de ontgravingskaart en de toepassingskaart. Op de ontgravingskaart vindt u de gemiddelde bodemkwaliteit van het buitengebied. Deze is overwegend schoon (AW2000), de enige uitzonderingen zijn de bermen van de puinverharde wegen. Uit de toepassingskaart kunt u afleiden welke kwaliteit grond u mag gebruiken. Grond met de kwaliteit AW20000 mag u overal gebruiken.

De bodemkwaliteitskaart maakt grondverzet in het buitengebied gemakkelijker. Omdat de kwaliteit van de grond al is bepaald in de ontgravingskaart, hoeft u in principe geen partijkeuring meer te doen voor ontgraven grond die u ook weer in het buitengebied gaat toepassen. De bodemkwaliteitskaart is namelijk al het bewijsmiddel voor de kwaliteit van de grond.

Uitzonderingen

U kunt niet in alle gevallen gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart voor het buitengebied. Bijvoorbeeld percelen met agrarische bebouwing (stallen, erven, etc.) en bedrijven zijn hiervan uitgezonderd. Dit zijn ‘verdachte locaties’ omdat daar als gevolg van het historische gebruik verontreinigingen kunnen zitten. Het is dus altijd nodig om de historie te kennen van de locatie waar de grond vrijkomt. Ook de locaties waarvan bekend is dat er een bodemverontreiniging zit of waar een bodemsanering is geweest, zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. U kunt hierover informatie inwinnen bij de gemeente. Neem contact op met team Bouwen en Wonen, via bouwenenwonen@wierden.nl.

Ook provinciale wegbermen, rijkswegen en spoorwegen vallen buiten de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. Voor de provinciale wegbermen geldt een afzonderlijke bodemkwaliteitskaart.