Met name in de agrarische sector komt het voor dat ouders bij hun kinderen gaan inwonen of dat kinderen bij de ouders intrekken. Het gaat dan vaak om het kunnen voortzetten van het bedrijf. Ook in het kader van verzorging van (één van) de ouders kunnen kinderen hen in huis nemen.

Verhuizing

Als het simpel gaat om een verhuizing, waarbij aan de woning geen enkele verandering plaatsvindt, hoeft u alleen maar contact op te nemen met het loket Burgerzaken in het gemeentehuis. Degene bij wie wordt ingetrokken moet dan een verklaring van inwoning invullen en degenen die verhuizen, geven een adreswijziging door.

Woning geschikt maken voor dubbele bewoning

Buitengebied

Een woning kan, als er bijvoorbeeld sprake is van opvolging van het bedrijf, geschikt worden gemaakt voor dubbele bewoning. Het moet hierbij nadrukkelijk gaan om eenzelfde woning die geschikt gemaakt wordt voor dubbele bewoning, dus onder andere met één voordeur en brievenbus. Er mag dus geen sprake zijn van twee clusters van bebouwing, maar slechts één bouwmassa.

De maximaal toegestane inhoud van een woning mag vaak niet groter zijn dan 750 m3. De exacte toegestane inhoud kunt u vinden in het geldende bestemmingsplan voor uw perceel. Vergroting van deze inhoud is in sommige gevallen mogelijk indien er sprake is van een bestaande aangebouwde (inpandige) deelruimte en/of aangebouwde bijgebouwen. De kenmerken van een woning mogen door de vergroting niet worden aangetast.

Bij wijze van uitzondering mag de maximale inhoud van bestaande dienstwoningen die horen bij agrarische dan wel recreatiebedrijven maximaal 1000 m3 zijn. Er is sprake van een bijzondere situatie als een verbouwing noodzakelijk is ten behoeve van 'seniorenafbouw'. Hierbij is de rol in arbeid en toezicht, welke op termijn beperkter zal worden, dan wel de familieopbouw van belang.

Als de inhoud van een woning met inpandige deelruimte meer dan 1000 m3 is, is het beleid ten aanzien van grotere woningen in het landelijk gebied van toepassing. U moet er dan wel rekening mee houden dat u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of planologische strijdigheid nodig heeft.

In de kernen

In de kernen liggen verschillende bestemmingsplannen met de verschillende voorwaarden voor inwoning. Als u een woning binnen de kern geschikt wilt maken voor inwoning dan kunt u het beste contact opnemen met een van de medewerkers van het loket Bouwen en wonen. Zij kunnen u precies aangeven wat de (on)mogelijkheden voor uw perceel zijn.